Kallelse till årsstämma i Swemet avseende verksamhetsåret 2015

Aktieägarna i Swemet AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping. I händelse av stort deltagande kommer ny lokal att aviseras.

Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 mars 2016,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 14 april 2016. Anmälan ska göras skriftligen till Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 58273 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-100580. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.swemet.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

8. Anförande av den verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande.

14. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter

15. Bemyndigande om nyemission

16. Bemyndigande om utgivande av optionsprogram

17. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

18. Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Norra Oskarsgatan 34, Linköping fr.o.m. onsdagen den 30 mars 2016, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till beslut

Aktieägaren Jan Axelsson, som privat och genom bolag representerar cirka 60 procent av kapitalet och 79 procent av rösterna i Swemet, föreslår följande:

Punkt 12;

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslår huvudägaren att det beslutas i samråd med styrelseledamöter inför mötet.

Punkt 13;

Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande

Årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Sagadin och Andreas Rydbäck samt nyval av Bo Unéus och Anders Norling. 

Punkt 15;

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning. Företrädesrätt inklusive subsidiär företrädesrätt ska gälla men kan, om inte emissionen fulltecknas av befintliga aktieägare, också riktas till andra och då kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som ryms inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgräns för aktiekapitalet.

Punkt 16;

Bemyndigande om utgivande om optionsprogram

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avses riktas mot nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Ett fullt utnyttjande innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 5 %.

Annons i Svd

Rubrik: Kallelse till Årsstämma i SweMet AB 556675-2142

Text: Fullständig kallelse har införts i Post- och Inrikes Tidningar och finns även på www.swemet.se
Stämman äger rum den 28 april 2016 kl 10.00 på Norra Oskarsgatan 34, i Linköping.

Linköping den 30 mars 2016

Styrelsen

Nerladdningsbara filer


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 2 JUNI 2020

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.


Introduktion av NBIoT-teknik i Swemets mätarutbud

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tillsammans med den kinesiska mätartillverkaren STAR Instrument valt den senaste teknologin och kretsarna i Bolagets nya kommunikationsmoduler till elmätarna för kommunikation i enlighet med standarderna för NB-IoT, (Narrow Band Internet of Things).


Kallelse till årsstämma i Swemet AB (publ)

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.


Årsbokslut 2019 för Swemet AB (PUBL.)

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Swemets hemsida.Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2020 års ordinarie bolagsstämman till den 2 juni. Årsbokslutet kommer att offentliggöras den 23 april.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, tisdagen den 2 juni, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var måndagen den 4 maj 2020.


Leverans i Q2 till Växjö Energi för 4,5MSEK och marknadsuppdatering

Som tidigare meddelat erhöll Swemet i november 2019 en order på 4,5 MSEK från Växjö Energi Elnät AB för leverans under 2020. Ordern avser mätare samt arbete att projektera, bygga och komplettera med ny infrastruktur för mätdatainsamlingen för VEABs räkning. Det är nu bekräftat att leverans av denna order kommer att ske under Q2 2020 och då intäktsföras i sin helhet.


Leverans av analysinstrument till ett större danskt nätbolag till ett ordervärde av 0,25MSEK

Flera större danska energibolag har investerat i Swemets analysinstrument MFA500 och utbildning på plats i hur man får insamlingssystem med elnätskommunikation att fungera.


Leverans till Sala Heby Elnät AB till sammanlagt värde av 2,5MSEK

I april levereras mätare till Sala Heby Elnät AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted