Bokslutskommuniké 2021

Delåret juli-december 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,8MSEK (13,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6MSEK (0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07SEK (0,04)

Helåret januari- december 2021

 • Intäkterna uppgick till 28,1MSEK (28,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6MSEK (2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6MSEK (1.2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04SEK (0,08)

Väsentliga händelser under juli-december 2021

- Inom ramen för Sinfra-avtalet så har Swemet erhållit ett uppdrag för ny kund, avtalet sysselsätter initialt en fulltidstjänst.

- Swemet har i samband med bokslutsarbetet gjort intäktskorregering med 4,2MSEK(0,6). Det utgörs av ej fullgjorda leveranser som ej kan tillföras intäktsföras. Dess vinstandel tillgodogörs ej heller därav. Anledningen är långa leveranstider och transporttider till kund.

- Swemet avser att fortsätta med sin utveckling av mätvärdesinsamlingssystemet Unity, i syfte om att öppna marknaden för undermättning, vilket avser mätning för bostadsrättsföreningar och industri.

- Swemet har förvärvat Fastigheten Gavotten 8 från VD Jan Axelsson för 8,9MSEK. Swemets huvudkontor är i fastigheten.

VDs kommentar

2021 har för Swemets del inneburit att vi befäst vår position på marknaden. På mätarsidan fortgår planenliga leveranser och på konsultsidan har en kund fallit bort men den är till fullo kompenserad med en annan befintlig kund. En ny kund har tillkommit på konsultsidan.

Den globala pandemin har utvecklats till en utmaning för Swemet. Det är främst våra möjligheter till internationella kontakter som har uteblivit under året. Pågående projekt har fortsatt dock med reducerad fart och inga nya kontakter har varit möjliga.

Kraftigt ökade fraktpriser och längre ledtider på båt och flygtransporter har lett till att order till leverantörer måste tidigareläggas. Under 2022 tycks även komponentpriser börja påverkas beroende på den allmänna komponentbristen.

Trots stora omvälvningar i omvärlden har Swemet klarat perioden på ett tillfredsställande sätt och vi ser ingen avmattning beroende på pandemin i närtid. Våra kunder, energibolagen, följer sina uppgjorda planer av ny- och tilläggsinvesteringar av elmätare.

Under de kommande åren ser vi en högre aktivitet på marknaden där vi kommer att ta marknadsandelar, utifrån vår långa historia och breda kompetens så kan vi leverera en helhet i form av såväl utrustning och som konsultinnehåll. En tendens är att vi ökar engagemanget hos befintliga kunder.

Vi fortsätter vårt arbete med den egna IT-plattform där vi erbjuder drift, övervakning och support av kundens system.

Swemets intäkter kommer primärt från försäljning av hårdvara som elmätare och egenutvecklade analysinstrument, konsult- och licensintäkter från egenutvecklad IT-plattform. Swemets affärsmodell kommer innehålla en större del av licensintäkter över tid där affärsmodellen blir än mer skalbar.

Konsultintäkter

Swemets servicesida med konsulttjänster går fortsatt starkt och tillsammans med tjänster omkring mätarbytena till våra kunder ger det full beläggning.

Marknaden utanför Sverige

Pandemin har begränsat de internationella aktiviteterna. Swemet har inte genomfört några fysiska besök under året.

Jan Axelsson

VD

Den kompletta rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information,

Swemet AB (publ);

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:30CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktie handlas på Nordic SME.

Eminova Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05800 är Bolagets Mentor.

Kallelse till årsstämma i Swemet AB (publ)

Swemet AB håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2022 års ordinarie bolagsstämman till den 25 maj. Årsbokslutet kommer att offentliggöras den 25 april.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, onsdagen den 25 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.


Bokslutskommuniké 2021

Delåret juli-december 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,8MSEK (13,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6MSEK (0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07SEK (0,04)

Helåret januari- december 2021

 • Intäkterna uppgick till 28,1MSEK (28,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6MSEK (2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6MSEK (1.2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04SEK (0,08)

Korrigering: Ny order från Växjö Energi Elnät AB. Ordervärde 10,3 MSEK

Detta PM är en korrigering till det PM som offentliggjordes idag kl 11.00. Detta PM innehåller ett förtydligande gällande när den nya ordern från Växjö Energi Elnät beräknas levereras och intäksföras, vad ordern avser samt kort om kundrelationen under 2022.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted