Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2022: Kraftig uppgång i resandet - omfattande åtgärder för att hantera operativa utmaningar

Årets andra kvartal präglades av en stark återhämtning för flygresandet. Närmare 8 miljoner passagerare reste via Swedavias flygplatser, nästan fem gånger så många som under samma period förra året. Utvecklingen bidrog till en förbättring av såväl omsättning som resultat för kvartalet, men sexmånadersperiodens resultat är negativt och fortsatt präglat av pandemins effekter. Omfattande åtgärder har krävts för att stärka den operativa verksamheten för att möta ett kraftigt ökande resande, vilket planenligt har lett till ökade driftkostnader. Swedavias utvecklingsarbete för att göra Stockholm Arlanda Airport till en mer effektiv och modern flygplats har fortsatt. Under kvartalet nåddes en ny milstolpe då den nya förbindelsegången mellan Terminal 4 och Terminal 5 invigdes.

Drygt sex miljoner fler passagerare ankom till eller reste från någon av Swedavias flygplatser under det andra kvartalet i år jämfört med samma period 2021. Trots den starka återhämtningen har branschen en bit kvar till läget före pandemin. De 7,7 miljoner passagerarna vid Swedavias flygplatser april-juni motsvarar drygt 70 procent av resenärsnivån under det andra kvartalet 2019.

- Återhämtningen på flygmarknaden är välkommen för såväl resenärerna som en sargad flygbransch efter drygt två år med pandemi och ett begränsat resande och möjligheter att mötas. Det kraftigt ökade resandet på kort tid påverkar Swedavias resultat positivt, men har också inneburit stora utmaningar för oss och andra aktörer på framför allt Stockholm Arlanda Airport där vi under bara några månader har haft motsvarande 20 års passagerartillväxt. Tillsammans har vi arbetat intensivt med att bemanna upp och anpassa den operativa verksamheten till ett ökat flygresande - ett arbete som fortsätter med oförminskad kraft, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

För perioden januari-juni uppgick Swedavias nettoomsättning till 2 185 MSEK, med ett negativt rörelseresultat på -258 MSEK. För kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 303 MSEK, en ökning med 820 MSEK jämfört med andra kvartalet 2021. Även rörelseresultatet för kvartalet förbättrades och uppgick till 67 MSEK. Den utökade operativa verksamheten på flygplatserna för att kunna ta emot fler resenärer har inneburit ökade driftkostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var positivt och uppgick till 153 MSEK.

Under kvartalet fortsatte Swedavia att dimensionera verksamheten för det ökande resandet. Några av åtgärderna för att stärka Arlandas kapacitet har varit att öppna Terminal 4 med nya passagen mellan Terminal 4 och 5 tidigare än planerat. Swedavia har också gjort betydande insatser för att förstärka bemanningen på både kort och lång sikt med såväl reguljära som extrainsatta resurser.

- Precis som på många flygplatser runt om i Europa har bemanningsutmaningarna för flera av flygplatsens aktörer tidvis inneburit längre köer än normalt för resenärerna på framför allt Arlanda. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi gjort vårt yttersta för att hantera situationen på bästa sätt och vi har vidtagit ett antal extraordinära åtgärder. Den samlade resursförstärkningen har gett effekt på både köer och trängsel på Arlanda. Samtidigt fortsätter vi stärka nationell och internationell tillgänglighet för att möta upp den starka efterfrågan som finns i uppstarten efter pandemin. Det är oerhört glädjande att ett stort antal flygbolag väljer att satsa och investera på våra flygplatser och särskilt på Arlanda, som fortsätter att stärka sin marknadsposition för framtiden, säger Jonas Abrahamsson.

 

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats på sidan: Om Swedavia - Finansiell information.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, 17:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt [email protected].

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.

Swedavia utser Kristina Ferenius till ny CFO

Swedavia utser Kristina Ferenius till ny CFO samt ny ledamot i Swedavias koncernledning. Kristina tillträder tjänsten senast 1 augusti.


Swedavia appoints Kristina Ferenius as new CFO

Swedavia has appointed Kristina Ferenius to be its new CFO as well as a new member of Swedavia's Group management team. She will assume the position by August 1.


Mats Påhlson lämnar på egen begäran uppdraget som CFO på Swedavia

Swedavias CFO, Mats Påhlson, har efter åtta år i bolaget, bestämt sig för att lämna Swedavia för en friare roll som egen konsult. Han lämnar uppdraget den 15 juni 2023. Swedavia har påbörjat rekryteringen av en ersättare.


Mats Påhlson to step down as CFO at Swedavia at his own request

After eight years at Swedavia, the company's CFO, Mats Påhlson, has decided to leave Swedavia to pursue a freer role as a consultant. He will leave the position on June 15, 2023. Swedavia has started the process to hire a replacement.


Swedavias delårsrapport för juli-september 2022: Stärkt tillgänglighet, resenärstillväxt och positivt resultat - trots tilltagande omvärldsoro

Resandet vid Swedavias flygplatser fortsatte att öka kraftigt under årets tredje kvartal, drivet av reseåterhämtningen efter pandemin och flygbolagssatsningar på Stockholm Arlanda Airport. Det ökade resandet fick positiva effekter på Swedavias resultat med en ökad nettoomsättning och ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet i rad. På Arlanda har väntetiderna till säkerhetskontrollen nu normaliserats och flygplatsen låg under perioden fortsatt i topp i Europa vad gäller punktlighet.


Swedavia's interim report for July-September 2022: Enhanced access, passenger growth and positive earnings - despite growing turmoil around the world

Travel at Swedavia's airports continued to increase sharply during the third quarter of the year, driven by the post-pandemic recovery in travel and airline investments at Stockholm Arlanda Airport. The increase in travel had a positive impact on Swedavia's results, with increased net revenue and positive operating income for the second straight quarter. At Arlanda, security checkpoint wait times have now normalised, and during the period the airport was again one of the top performers in Europe in terms of punctuality.


Återkrav av del av kapitaltillskott till Swedavia

Regeringen har fattat beslut om att ge Kammarkollegiet i uppdrag att återkräva cirka 880 MSEK av det kapitaltillskott om 2 500 MSEK som, utifrån ett tidigare bemyndigande av Riksdagen, utbetalades till Swedavia 23 oktober 2020.


Recovery of part of shareholder contribution to Swedavia

The Swedish government has decided to delegate the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency with the task of recovering about SEK 880 M of the SEK 2.5 B shareholder contribution paid to Swedavia on October 23, 2020, based on authorisation given previously by the Swedish Parliament.


Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2022: Kraftig uppgång i resandet - omfattande åtgärder för att hantera operativa utmaningar

Årets andra kvartal präglades av en stark återhämtning för flygresandet. Närmare 8 miljoner passagerare reste via Swedavias flygplatser, nästan fem gånger så många som under samma period förra året. Utvecklingen bidrog till en förbättring av såväl omsättning som resultat för kvartalet, men sexmånadersperiodens resultat är negativt och fortsatt präglat av pandemins effekter. Omfattande åtgärder har krävts för att stärka den operativa verksamheten för att möta ett kraftigt ökande resande, vilket planenligt har lett till ökade driftkostnader. Swedavias utvecklingsarbete för att göra Stockholm Arlanda Airport till en mer effektiv och modern flygplats har fortsatt. Under kvartalet nåddes en ny milstolpe då den nya förbindelsegången mellan Terminal 4 och Terminal 5 invigdes.


Swedavias Interim Report for January-June 2022: Sharp upturn in travel - extensive measures to tackle operational challenges

The second quarter of the year was characterised by a strong recovery for air travel. Nearly eight million passengers flew via Swedavia's airports, nearly five times as many as during the same period last year. This trend contributed to an improvement in both revenue and profit for the quarter, but profit for the first six months of the year was negative and continued to be dominated by the effects of the Covid-19 pandemic. Extensive measures have been required to bolster operational activities in order to handle the sharp increase in travel which, as planned, has led to increased operating costs. Swedavia's development work to make Stockholm Arlanda Airport a more efficient and modern airport continued. During the quarter, a new milestone was reached when the new connecting walkway between Terminal 4 and Terminal 5 was inaugurated.


Swedavia AB höll årsstämma

Måndagen den 25 april 2022 höll Swedavia AB årsstämma.


Swedavias delårsrapport för Q1 2022: Fortsatt resultatförbättring tack vare återhämtning

Återhämtningen i flygresandet fortsatte under det första kvartalet 2022. Fyra miljoner passagerare reste till eller från Swedavias flygplatser under årets första tre månader, vilket är fyra gånger fler än samma period förra året. Det bidrog till att nettoomsättningen fördubblades och till ett väsentligt förbättrat underliggande rörelseresultat. Periodens resultat var dock fortsatt starkt präglat av pandemins effekter och uppgick till -265 miljoner kronor. Swedavia fortsätter nu arbetet med att anpassa den operativa verksamheten för ett ökat flygresande.


Swedavia's Q1 2022 interim report: Continued improvement in earnings thanks to recovery

The recovery in air travel continued during the first quarter of 2022. Four million passengers flew to or from Swedavia's airports during the first three months of the year, which is four times more than during the same period last year. This led to a doubling of net revenue and significantly better underlying operating income. However, income for the period continued to be dominated by the effects of the Covid pandemic and totalled -265 million kronor. Swedavia now continues the work of adjusting its operating activities to increased air travel.


Swedavia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webb. 2021 präglades starkt av covid-19-pandemins effekter för bolaget, men redovisningen visar också på Swedavias fortsatta arbete med att förbli konkurrenskraftiga på en förändrad flygmarknad, stärka svensk flygtillgänglighet och flygets klimatomställningsarbete.


Swedavias bokslutskommuniké 2021: Stark avslutning på ännu ett tufft år präglat av pandemin - kraftigt ökad omsättning och minskad förlust under det fjärde kvartalet

Swedavia redovisar ett väsentligt förbättrat resultat för det fjärde kvartalet 2021, tack vare ett ökat flygresande framförallt i slutet av året och en fortsatt god kostnadskontroll. Sammantaget präglades dock 2021 starkt av pandemins effekter och Swedavia redovisar för helåret en förlust på 1,4 miljarder kronor före skatt. Trots en fortsatt stor ovisshet gör slopade restriktioner och en allt mer gynnsam pandemisituation att möjligheterna för en fortsatt återhämtning på flygmarknaden är goda under det kommande året.


Swedavia's Year-End Report 2021: Strong end to another tough year dominated by the pandemic - sharply higher revenue and a smaller loss during the fourth quarter

Swedavia has reported significantly better results for the fourth quarter of 2021, thanks to increased air travel mainly at the end of the year and continued good cost control. However, overall 2021 was dominated by the effects of the Covid pandemic, and Swedavia has reported a 1.4 billion kronor pre-tax loss for the full year. Despite continued great uncertainty, given the lifting of restrictions and an increasingly more favourable pandemic situation, there is good potential for a continued recovery in the aviation market in the year ahead.


Swedavia emitterar hybridobligationer om SEK 2,5 miljarder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedavia har framgångsrikt emitterat SEK 2,5 miljarder efterställda hybridobligationer med en evig löptid och första inlösenmöjlighet efter 5 år (non-call 5 year). Hybridobligationen har likviddag 17 november och lånebeloppet ska användas till Swedavias löpande verksamhet, inklusive att återbetala befintlig skuld samt finansiering av investeringar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted