Halvårsrapport 2019

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret 1 januari - 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (13,3) MSEK
  • Driftnettot uppgick till 7,3 (7,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,0) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till 11,3 (2,7) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 7,8 (-0,6) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,25 (0,27) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 16,4 (19,6) MSEK.

VD:s kommentar

Våra fastigheter är fullt uthyrda med en uthyrningsgrad om 99 procent under halvårsperioden.

Rubeln har under halvåret förstärkts med 14 procent gentemot SEK vilket ökade de ryska fastigheternas bokförda värde med 29 MSEK.

Arbetet med att tillse att brandskyddet är fullgott har avslutats - våra system håller erforderlig standard och underhålls löpande. Som ett led i processen att optimera fastigheternas tekniska skick har vi under sommaren inlett ett projekt rörande värmeåtervinning.

Som tidigare är vårt markområde i Strelna del av stadens planering och vi håller kontakten med övriga intressenter för att tillse att våra intressen tillgodotas.

Enligt beslut på årsstämman den 28 maj 2019 betalades 1,20 (1,00) SEK per aktie i utdelning till aktieägarna - totalt 7 437 000 kronor.

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 10 mars 2020
Årsredovisning 28 april 2020
Årsstämma 29 maj 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 12 september 2019

Mats Hultén
Verkställande direktör

Kontaktpersoner
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected] 
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected] 

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted