Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,9 (24,6) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 12,6 (11,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (3,8) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -5,7 (2,8) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -7,2 (1,1) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -7,0 (-3,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,24 (-0,55) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 19,6 (18,3) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,6 (12,0) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 5,7 (4,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (3,2) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -5,7 (2,8) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -9,9 (3,2) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,4 (-0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,51 (0,89) SEK

VD:s kommentar

Sedan början på året har uthyrningsgraden förbättrats med 4 procentenheter och låg vid periodens utgång på 99 (95) procent. Rubeln har försvagats med 10 procent under året vilket påverkade det bokförda värdet på fastigheter negativt. Värdet av fastigheterna minskade med 7 procent. Snittkursen under året var 5 procent lägre jämfört med föregående år vilket påverkade driftsnettot negativt. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt.

Vi har även som ett led i att strömlinjeforma verksamheten operativt och finansiellt arbetat med att genomföra fusion av tre av våra svenska dotterbolag med moderbolaget. Fusionen blev klar 23 augusti och kommer leda till mindre administration och enklare rapportering.

Vi har även ytterligare förbättrat och uppgraderat våra försörjningssystem för att säkerställa att dessa håller erforderlig standard. Särskilt fokus har legat på vårt brandskydd.

Vårt markområde i Strelna är fortfarande föremål för planering från stadens sida. I slutet av året röstade St Petersburgs motsvarighet till kommunfullmäktige för en förändring av stadens översiktsplan för området som innebär möjlighet till framtida bebyggelse i fyra våningsplan istället för två. Förändringen godkändes av guvernören och vann laga kraft den 1 januari 2019. Vi samarbetar och håller kontakt med övriga intressenter i processen.

Enligt beslut på årsstämman den 29 maj 2018 betalades utdelning till aktieägarna den 5 juni med 1 krona (90 öre) per aktie - totalt 6 197 500 kronor.

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information

Årsredovisning 2018                        29 april 2019
Årsstämma 2019                               28 maj 2019
Halvårsrapport 2019                   september 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 mars 2019

Styrelsen

Kontaktpersoner

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted