St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (14,0) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,0 (7,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -3,6 (11,3) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,3 (7,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 (1,25) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,8 (21,9) MSEK

VD:s kommentar

Det gångna halvårets globala kris orsakad av covid-19-pandemin har varit omvälvande. Människor och verksamheter har påverkats stort, och beteenden har förändrats. I Ryssland stängde landet till stor del ned under en tid och de som kunde arbeta under karantänen gjorde det oftast hemifrån. Trots att SPPC:s kontorshus i Sankt Petersburg stod nästan tomma under någon månads tid och hyresgästernas förmåga och vilja att betala hyra snabbt sjönk har vi genom idogt arbete och hårda förhandlingar lyckats hålla ställningarna och bibehåller trots allt vår starka position på kontorsmarknaden.

Den ryska regeringens försök att hjälpa affärslivet har tyvärr lett till åtgärder som istället inneburit en ännu större börda för fastighetsägarna. Bland annat är fastighetsägarna sedan 1 april tvungna att erbjuda uppskov med hyran till särskilt drabbade företag ända fram till 1 oktober. Momsen på de obetalda hyrorna är fastighetsägaren däremot fortfarande skyldig att redovisa och betala vilket ytterligare påverkar fastighetsägarnas kassaflöde negativt. Samma lag omfattar nu även butiksnäringen, företag inom utbildning och turism samt även offentliga serviceorganisationer. En annan ny lag som började gälla den 8 juni ger hyresgäster vars intäkter fallit med hälften eller mer, rätten att ensidigt säga upp sina hyresavtal utan någon påföljd. Ingen av SPPC:s hyresgäster har ännu utnyttjat denna möjlighet.

Fastigheterna hade en fortsatt hög uthyrningsgrad om 96 (98) procent under det första halvåret men hyresintäkterna minskade i rubel med 5 procent jämfört med föregående halvår. Dock har hyresfordringarna ökat på grund av att hyresgästerna ej har betalat hyran vilket har påverkat kassaflödet negativt. Kraftfulla åtgärder har vidtagits för att motverka resultateffekten av de minskade hyresbetalningarna. Bland annat har icke-kritiskt underhåll och investeringar skjutits på framtiden, övriga kostnadsposter setts över samt överenskommelser träffats med hyresgästerna om lämpliga, tillfälliga hyresvillkor. Därigenom har fastigheternas driftöverskott kunnat bibehållas på nästan samma nivå som motsvarande period föregående år 7,0 (7,3) MSEK.

Resultatet har påverkats negativt av att rubeln under halvåret har försvagats med 12 procent gentemot svenska kronan. Valutakursförändringen har påverkat resultatet med -6,3 (7,8) MSEK och minskat de ryska fastigheternas bokförda värde med 23 MSEK.

Vidare kan meddelas att bolaget efter halvårsskiftet avyttrat sitt 33 ha stora markområde i Strelna, strax söder om Sankt Petersburg. Markförsäljningen, som inbringade 360 MRUB före transaktionskostnader, ligger i linje med bolagets strategi och beslut om att fokusera på kärnverksamheten - att äga, förvalta och hyra ut bolagets tre kontorsfastigheter i Sankt Petersburg.

Till följd av osäkerheten kring de ekonomiska effekterna orsakade av Covid-19-pandemin beslutade årsstämman att ingen utdelning tills vidare lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen avser att i god tid kalla

till en extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 för att ta ställning i frågan.

Stockholm den 18 september 2020

Mats Hultén
Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]

Bolagets adress och hemsida

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 12 500 m2 i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Alternativa listan.
Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-11-18 i St Petersburg Property Company AB

St Petersburg Property Company AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 november 2020. Stämman beslutade i enlighet med det förslag om utdelning som kommunicerades i samband med kallelsen den 13 oktober 2020. Nedan följer beslutet i sammandrag.


St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (14,0) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,0 (7,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -3,6 (11,3) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,3 (7,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 (1,25) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,8 (21,9) MSEK

SPPC har genomfört försäljning av markområdet i Strelna

St Petersburg Property Company AB har genomfört försäljning av sitt 33 hektar stora markområde i Strelna, ca 30 kilometers bilväg sydväst om St. Petersburg.


Kommuniké från årsstämma 2020

Kommuniké från årsstämma 2020-05-29 i St Petersburg Property Company AB


St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (25,9) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 14,4 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (-0,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -2,3 (-5,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 13,3 (-7,2) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 9,3 (-7,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 (-1,24) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,9 (19,6) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,6 (12,6) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,1 (5,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-3,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -2,3 (-5,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,0 (-9,9) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 1,5 (-6,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-1,51) SEK

Utdelning

 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,40 (1,20) SEK per aktie.

St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret 1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (13,3) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,3 (7,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,0) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 11,3 (2,7) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 7,8 (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,25 (0,27) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 16,4 (19,6) MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted