Kommuniké från årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma 2022-05-31 i St Petersburg Property Company AB

Årsredovisning, resultat- och balansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Val av styrelse

Torbjörn Gunnarssons har i samråd med styrelse och huvudägare valt att efter 9 år på posten som styrelseordförande ställa sin plats i styrelsen till förfogande. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes härför Nadja Borisova och Hans Andersson, samt invaldes Åsa Hansdotter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nadja Borisova valdes till ny styrelseordförande.

Styrelsearvode

För tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår styrelsearvode med totalt 440 000 kronor.

Revisor

KPMG företrätt av Mats Kåvik fick stämmans fortsatta förtroende och kommer att arvoderas enligt godkänd räkning.

Utdelning

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning sker till aktieägarna.

 

Mats Hultén, vd, +46 70-848 77 77

Nadja Borisova, ordförande, +46 70 388 72 78

 

Bolagets adress och hemsida

St Petersburg Property Company (publ)

Byängsgränd 14, 120 40 Årsta

www.sppc.se


Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-11-18 i St Petersburg Property Company AB

St Petersburg Property Company AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 november 2020. Stämman beslutade i enlighet med det förslag om utdelning som kommunicerades i samband med kallelsen den 13 oktober 2020. Nedan följer beslutet i sammandrag.


St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (14,0) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,0 (7,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -3,6 (11,3) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,3 (7,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 (1,25) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,8 (21,9) MSEK

SPPC har genomfört försäljning av markområdet i Strelna

St Petersburg Property Company AB har genomfört försäljning av sitt 33 hektar stora markområde i Strelna, ca 30 kilometers bilväg sydväst om St. Petersburg.


Kommuniké från årsstämma 2020

Kommuniké från årsstämma 2020-05-29 i St Petersburg Property Company AB


St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (25,9) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 14,4 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (-0,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -2,3 (-5,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 13,3 (-7,2) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 9,3 (-7,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 (-1,24) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,9 (19,6) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,6 (12,6) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,1 (5,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-3,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -2,3 (-5,7) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,0 (-9,9) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 1,5 (-6,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-1,51) SEK

Utdelning

 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,40 (1,20) SEK per aktie.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted