Bokslutskommuniké 2021

Medclair Invest - Bokslutskommuniké

Helaret (jan-dec) (jamfort med 2020)

· Nettoomsattningen uppgick till 10,7 mkr (6,33 mkr)

· Resultat fore avskrivningar och finansiella poster -7,7mkr (-0,7 mkr)

· Rorelseresultat uppgick till -12,9 mkr (-1,89 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 mkr (-2,01 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,16 kr (-0,10 kr).

· Kassaflodet fran den lopande verksamheten uppgick till -8,68 mkr (0,17 mkr)

· Soliditeten uppgick till 89% (86%)

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,2 mkr (0,97 mkr)

Andra halvaret (jul-dec) (jamfort med andra halvaret 2020)

· Nettoomsattningen uppgick till 5,80 mkr (4,96 mkr)

· Resultat fore avskrivningar och finansiella poster -4,4mkr (0 mkr)

· Rorelseresultat uppgick till -7,0 mkr (-1,09 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -7,06 mkr (-1,16 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,04 kr).

· Kassaflodet fran den lopande verksamheten uppgick till -5,34 mkr (0,26 mkr)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD-ord

Under 2021 har koncernens bada bolag, trots pandemi, utvecklats planenligt. Redan innan aret inleddes fanns det starka signaler fran viktiga marknader att intresset for Medclairs losningar okade. Under varen intensifierades miljodebatten snabbt och flera for bolaget viktiga marknader kommunicerade aggressiva klimatmal omfattande sjukvarden.

I syfte att kapitalisera pa dessa handelser genomfordes under juli manad en riktad nyemission om 16,8 MSEK i syfte att ytterligare paskynda arbetat med att ta positionen som den ledande aktoren inom hallbar lustgashantering.

Det negativa resultatet var forvantat och speglar det faktum att 2021 var ett investeringsar for koncernens bada dotterbolag. Resultatet belastas med avskrivningar uppgaende till c.a 5 MSEK varav goodwill c.a 3 MSEK.

I syfte att realisera den potential vi anser bolagen besitta har ett antal avsevarda investeringar genomforts och bolagen har utvecklats positivt. Medclair har gatt fran att vara en helt okand aktor till en auktoritet inom hallbar lustgashantering med ett brett internationellt kontaktnat. Spintso har skapat en ny digital plattform i syfte att oka internationell direktforsaljning samt lanserat nasta generations domarklockor. Sammantaget star koncernen nu val rustad for framtida tillvaxt. Arets inledning har uppfyllt de hogt stallda forvantningarna - vi ser redan i mitten av februari att aviserade orders overstiger foregaende ars forsaljning.

Under arbetet med affarsplan for 2021 beslutades att koncernbolagen skulle genomfora omfattande investeringar, for Medclair AB i syfte att etablera sig pa positionen som den ledande aktoren inom hallbar lustgashantering och for Spintso att skapa forutsattningar for framgangsrik internationell e-handel samt utveckla nasta generations domarklockor. Arets resultat belastas med kostnader av engangskaraktar pa ca 2,5 MSEK hanforlig till omstruktureringar och implementering av ny marknadsstrategi.

For Medclairs del har ett viktigt mal varit referensinstallationer och etablerande av relationer till kunder samt aterforsaljare, i de for bolaget mest relevanta marknaderna, mal som mycket val uppfyllts. Sett till de mal som funnits och hur val de uppfyllts ar resultatet tillfredsstallande. Som tidigare kommunicerats har fokus 2021 ej varit intakter vad det galler Medclair, medans Spintso genom ett snabbt atgardsprogram pa kort tid gjort en turn around till att vara vinstdrivande.

Fokus for 2022 ar forsaljning och vinst med expansion till nya marknader. Vi gar in i aret med en andamalsenlig organisation som kan skalas upp vid behov. Responsen fran marknaden ar positiv och aret har inletts starkt. Som vi tidigare meddelat anser vi prognosen, som publicerats i ett investmentcase, om 70 MSEK i intakter 2022 som konservativ. Listan pa presumtiva kunder infor aret ar tillfredsstallande och utveckling ar enligt plan, saval vad det galler order som inflode av nya potentiella kunder.

Mikael Konig VD


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer
Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké


Bokslutskommuniké 2021Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted