Styrelsen i Medclair Invest AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.

Företrädesemissionen består av 20 623 014 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 20 623 014 teckningsoptioner av serie TO 1 samt 20 623 014 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Medclairs aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per fyra (4) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:4. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 29 september 2021. Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 27 september 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 28 september 2021. Teckningstiden löper från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2021.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Medclair inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,40 SEK per aktie för TO 1 och 4,00 SEK per aktie för TO 2.

Nyttjandeperioden för teckningsoption av serie TO 1 är mellan den 3 - 17 oktober 2022 och för teckningsoption av serie TO 2 mellan den 2 -16 oktober 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner TO 1 och TO 2 inklusive den riktade unitemissionen som redan genomförts) kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med maximalt 41 246 028 aktier vilket innebär en utspädning om 33 procent.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel avteckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 2 på NGM Nordic SME. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Medclairs hemsida före teckningsperiodens start.

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 22 september 2021 kl 11:40

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 


Medclair Invest - Podcast med VD - Rättelse

Podcasten finns tillgänglig omedelbart.Medclair Invest - Delårsrapport jan - mars 2022

Första kvartalet 2022 (jan-mars) (jämfört med 2021)Medclair Invest - PM från BeaconMedaes

BeaconMedaes (BM), en del i Atlas Copco koncernen, har idag tillkännagivit att de tillsammans med Medclair AB har ingått ett partnerskap riktat mot UK marknaden. Avtalet innebär att BM kan erbjuda Medclairs centrala lösningar för hållbar lustgashantering vilket i sin tur radikalt förbättrar möjligheterna för engelska sjukhus att nå deras aggressiva mål kring reducerade utsläpp av växthusgaser.
Medclair AB har sedan tidigare kommunicerat samarbetet, detta markerar dock startskottet för en bredare säljkampanj riktat mot UK kring centrala system.Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 6 april 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted