Medclair Invest - verksamhetsuppdatering Q3 2021

Kvartalet har kännetecknats av mycket hög aktivitet i de båda dotterbolagen Medclair & Spintso vilket har resulterat i nya distributionsavtal, genombrott på nya marknader samt ett väsentligt ökat inflöde av affärsförfrågningar.

Bolagens högt ställda mål för 2021 är mer än väl genomförda och bolagen står mycket väl positionerade inför 2022.

Spintso AB
Verksamheten i Spintso har, sedan omstruktureringen i maj, utvecklats mycket positivt och bedöms bidra med ett positivt resultat för helåret 2021. Under kvartalet erhölls ett bud på Spintso AB. Även om budet i sig var attraktivt står det klart att givet den positiva utvecklingen finns det goda skäl att avvakta ytterligare en tid för att dra nytta av bland annat lanseringen av en helt ny generation klockor. Ambitionen är att under 2022 sälja, alternativt dela ut, verksamheten till aktieägarna.

Medclair AB

Under det tredje kvartalet har Medclair ytterligare stärkt sin position som den ledande aktören inom hållbar lustgasanvändning.

Allt fler ledande krafter i samhället sätter CO2-frågan och klimatet högst upp på agendan och Medclair erbjuder en väsentlig del av lösningen på en stor utmaning för vården. Att bolaget kan erbjuda teknologi som de facto eliminerar CO2 ger Medclair en särställning.

Verksamhetsmålen i nuläget är mer än väl uppfyllda, för 2021 gäller position, relation och installation. Vi har skapat kontakter med slutkunder och potentiella partners samt etablerat referensinstallationer i, för oss, relevanta marknader. För verksamhetsåret 2022 är fokus att konvertera relationer till intäkter.

Orderläget

Antalet etablerade kundkontakter har ökad radikalt under Q3.Efterfrågan på de hållbara lösningar som Medclair kan erbjuda ökar i takt med att miljödebatten allt mer sätter agendan.Det målmedvetna arbetet med att etablera Medclairs internationella plattform har resulterat i en hälsosam pipe inför starten på 2022.Vi har i dagsläget skarpa förhandlingar och levererade offerter till kunder från England, Skottland, Tyskland, Australien, Nya Zeeland, Nederländerna, Danmark och Sverige. Bearbetningen av Frankrike, Spanien och ett flertal nya marknader är långt gången.

Partnerskap

Medclairs strategi är att växa geografiskt via lokala partners, en fördel dels då vi kan dra nytta av lokal kunskap, men även för att snabbt få ett stort genomslag globalt.

Under kvartalet har bolaget tecknat ett internationellt samarbetsavtal med gasbolaget Linde i syfte att snabbt få på plats lokala avtal i nya marknader där Linde har en stark närvaro.

Ett stort antal kontakter har etablerats i Australien och Nya Zeeland, två länder som påminner om UK i den utbredda användningen av lustgas. Arbetet har underlättats kraftigt av att vi tidigt identifierat två starka nationella samarbetspartners som bistår Medclair i att förbereda de första testinstallationerna i Oceanien. Delstaten South Australia har tagit initiativet till ett större utvärderingsprojekt i syfte att introducera hållbar lustgashantering med Medclairs lösningar. Projektet har rönt stort intresse och deltagare från två andra delstater har meddelat att de önskar medverka.

Som tidigare kommunicerats är avsikten att expandera även i Nordamerika och Asien. I USA och Kanada har Medclair uppmärksammats av väletablerade aktörer och samtal förs kring möjliga samarbetsformer.

Organisation

Bolaget har nyligen förstärkts med en ny R&D manager, Olesya Nikonova, som innehar två PhD i kemi och närmast kommer från Epiroc Drilling Tools AB. Olesya är med sin gedigna kompetens ett viktigt tillskott till bolaget.

Kommentar från koncernchef Mikael König

"2021 är ett år med högt ställda förväntningar och jag känner att utfallet så långt överträffat vad jag vågat hoppas på. Plattformen som vi arbetat hårt med är nu på plats och jag ser med spänning fram emot kommande verksamhetsår. 2022 är året då vi ska konvertera relationer till intäkter."

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclair Invest - Q&A 8 december 19:00.

Medclair Invest bjuder in till verksamhetsuppdatering och frågestund med bolagets ledning. Uppdatering kring utvecklingen i bla UK, Frankrike och Sverige. Vad är status på projektet inom vattenrening samt tankar och strategi inför 2022.


Medclair Invest - verksamhetsuppdatering Q3 2021

Kvartalet har kännetecknats av mycket hög aktivitet i de båda dotterbolagen Medclair & Spintso vilket har resulterat i nya distributionsavtal, genombrott på nya marknader samt ett väsentligt ökat inflöde av affärsförfrågningar.

Bolagens högt ställda mål för 2021 är mer än väl genomförda och bolagen står mycket väl positionerade inför 2022.


Medclair Invest - Q&A 26 oktober 19:00.

Tredje kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering och frågestund med bolagets ledning. Aktiviteten kommer genomföras i samarbete med Analysera Med Oss och kommer livestreamas.


Medclairs emission av vederlagsfria Units övertecknades 6134%

De som var aktieägare i Medclair den 29 september erbjöds teckna 1 (en) unit per 4 (fyra) innehavda aktier. Under perioden 1 - 15 oktober 2021 erbjöds teckning och handel av uniträtter. Totalt tecknades 1 265 054 336 av 20 623 014 möjliga units vilket innebär att emissionen av Medclair Units övertecknades 6134%.Styrelsen i Medclair Invest AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.


Rapport från roadshow UK september 2021.

Med anledning av dagens Q&A med företagsledningen för Medclair Invest publceras bifogad rapport. Frågestunden börjar 19:00 och länk till presentationen släpps 18:45 på bolagets hemsida medclair.com.


Medclair Invest - Q&A 16 september 19:00.

Med anledning av vår roadshow i UK och den mediala exponering bolaget erhållig önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor samt delar med sig av tankar och ideér kring hur detta kan komma att påverka bolagets framtid.


Newcastle genomför den första förlossningen med Medclairs teknologi.

NHS Newcastle är pionjärer inom den gröna sjukvårdsrörelsen med ett uttalat mål att vara först i UK att använda Medclairs teknik.

Rosie, som föddes under eftermiddagen den 9 september innebar startskottet för UKs ambition med klimatvänliga förlossningar. För mer information, se RVI Newcastles pressmeddelande


Medclair Invest - Q&A 19 augusti 19:00.

Med anledninga av dagens delårsrapport önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor relaterat till delårsrapporten samt delar med sig av tankar och ideér kring framtiden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted