Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair Invest - verksamhetsuppdatering

Medclair Invest rapporterar endast halvårsvis men med anledning av att bolaget befinner sig i en expansiv fas vill vi informera aktieägarna om väsentliga aktiviteter under årets första kvartal. För att säkerställa god informationsspridning följer nedan ett referat av de punkter som kommer att diskuteras på den planerade bolagspresentationen 22/4 2021.

Q1 kännetecknas av hög aktivitet avseendet etablerandet av kontakter internationellt, förfinande av bolagets erbjudande, produktutveckling samt kvalitetssäkring. Sammantaget har utfallet varit tillfredsställande, bolaget har på kort tid passerat ett antal av de i affärsplanen för 2021 identifierade viktiga händelserna.

Vid tiden för framställandet av denna rapport publicerades även nyheten att man i EU enats att till år 2030 reducera utsläppen av CO2 med 55%. Detta är naturligtvis mycket positivt för bolaget då en stor del av kundernas incitament att köpa bolagets produkter är möjligheten att bibehålla dagens användning av lustgas men utan utsläpp av växthusgaser.
Kortfattat besitter Medclair en viktig del av lösningen för de aggressiva och glädjande målen som EU beslutat.

Vid en analys av den för bolaget potentiella marknaden har ledningen identifierat att bolagets teknologi och know-how har en avsevärd potential. För att realisera denna krävs ett metodiskt arbete med kommunikation, kunderbjudande, utveckling samt kvalitetssäkring.
Gällande kommunikation skall bolaget etablera sig som den ledande auktoriteten inom säker lustgashantering. Några av de steg som vidtas för att uppnå detta är en plattform för bland annat utbildningar och seminarier. Medclairs kunderbjudande är under omformning. Teknisk utveckling har varit med fokus på anpassning till de lokala behov som olika kunder kan representera med samtidig kvalitetssäkring mot de lokala krav som kan förekomma.
För många av de marknader som har störst intresse för Medclair är bolagets teknologi banbrytande, av det skälet är det av stor vikt att metodiskt dels förklara nyttan men även bevisa funktionen av bolagets lösningar. Därav bolagets fokus på referensinstallationer.

Bolagets kommunikation har varit centrerad kring internationella planer, ett av skälen till detta är att även om responsen från den svenska marknaden under Q1 varit god så utgör landet på grund av den relativt lilla befolkningsmängden en mindre marknad.

Av Sveriges 21 regioner har Medclair levererat till 8. Man kan konstatera att bolaget har på djupet bearbetat endast tre. Vid en fullt utvecklad affär kan man utifrån de köp som gjorts från de tre fullgott bearbetade regionerna dra slutsatsen att den svenska marknaden för bolagets nuvarande mobila sortiment med nuvarande direktförsäljningsmodell är värd ca 240 MSEK. Bolaget skall självklart fortsatt bearbeta Sverige och har goda förhoppningar om en framtida tillväxt även inom Sverige.

På den internationella marknaden har Q1 fört med sig stora framgångar. Samtal förs nu med såväl slutkunder som återförsäljare inom hela Norden, Tyskland, Spanien, Frankrike, Australien och ett flertal andra länder.

Huvudfokus under Q1 är dock Storbritannien, ett land som av flera skäl är ytterst intressant.

Storbritannien står för en tredjedel av konsumtionen av medicinsk lustgas i Europa. Landet har nyligen etablerat ett klart uttalat mål att sjukvårdens utsläpp av lustgas skall minskas radikalt till 2030. Samtidigt har man konstaterat att lustgas skall fortsätta erbjudas i samma omfattning som tidigare.

I en officiell rapport "Delivering a Net Zero National Health Service"* publicerad av NHS har Medclairs teknologi omnämnts som en tänkbar lösning på landets utmaningar.

På kort tid har Medclair etablerat mycket goda relationer med 5 regioner och träffat överenskommelser om pilotstudier där Medclairs utrustning skall anpassas och implementeras under 2021. Marknaden i Storbritannien kan värderas enligt samma principer som den Svenska vilket innebär ett värde om minst 2,4 miljarder enligt nuvarande modell.

Bolaget vill förtydliga att siffrorna ovan inte skall tolkas som en försäljningsprognos. Rapporten är ett försök att beskriva den marknad som bolaget exponeras för.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Q1 för bolaget har varit mycket positivt. Även om försäljningsprocesserna för till exempel Storbritannien är långa kan vi konstatera att intresset och uppskattningen från marknaden är mycket hoppingivande.

*I texten hänvisas till svensk utrustning, vid kontakt med en av författarna av rapporten bekräftas att man syftar på Medclairs teknologi.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.se

Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 7 maj 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.
Medclair AB inleder ett samarbete med engelska BPR Medical.

Medclair AB har inlett ett strategiskt samarbete med BPR Medical, en ledande leverantör av medicinsk utrustning. Syftet med samarbetet är att erbjuda vårdgivare i Storbritannien en komplett lösning för säker behandling med lustgas anpassad till lokala tillämpningar.


Medclair Invest - bolagspresentation och Q&A i samarbete med Aktietips

Mikael König presenterade Medclair Invest samt svarade på frågor om verksamheten i ett livesänt event i samarbete med Aktietips kvälen den 28 april.

Presentationen går att se i efterhand på Aktietips YouTube-kanal: https://youtu.be/0g6yExIHoq0


Medclair Invest - verksamhetsuppdatering

Medclair Invest rapporterar endast halvårsvis men med anledning av att bolaget befinner sig i en expansiv fas vill vi informera aktieägarna om väsentliga aktiviteter under årets första kvartal. För att säkerställa god informationsspridning följer nedan ett referat av de punkter som kommer att diskuteras på den planerade bolagspresentationen 22/4 2021.


Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted