Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.

Bakgrund och motiv

MCI har en uttalad strategi, att växa inom området medicinteknik. Ett förvärv av NOSA med bolagets mycket intressanta produktportfölj ska ses som en långsiktig investering i ett bolag med ytterst goda tillväxtmöjligheter. NOSA är ett innovativt bolag som på kort tid lyckats föra ut sina produkter på ett flertal marknader och snabbt byggt upp ett imponerande distributörsnätverk.

Inom koncernen finns sedan tidigare dotterbolaget Medclair AB som på många sätt påminner om NOSA. Bolagen har snarlika utmaningar vilket innebär att ett förvärv möjliggör en vid flora av synergier. Förutom de vanligt förekommande skalfördelarna finns det mycket goda möjligheter till kunskapsöverföring inom gruppen och de båda organisationerna kan gemensamt bidra till bolagens framtida tillväxt.

NOSA är ett svenskt medtechbolag som utvecklar och säljer innovativa näsprodukter som underlättar andning. Bolaget är världsledande i sin nisch med flera globala patent och ett brett distributörsnätverk. Produktportföljen består av tre produktområden, Nosa Plugs, Nosa Filter och Nosa Medical.

Nosa Plugs

NOSA säljer världens första diskreta luktskydd, Nosa Plugs, som effektivt reducerar dålig lukt vid inandning genom produkten. Produkten säljs primärt till kunder inom hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, renhållning samt konsumenter. Distribution sker i samtliga större Europeiska länder. NOSA har nyligen knutit avtal med ett flertal nya distributörer i USA avseende Nosa Plugs och räknar med att kunna starta försäljningen under året.

Nosa Filter

NOSA har nyligen även utvecklat två olika näsfilter som reducerar mängden skadliga partiklar i inandningsluften. Pollen är ett globalt problem och ca 40% av världens befolkning är allergiska mot någon typ av luftburen partikel. Nosa Allergy filter filtrerar partiklar så som pollen, damm, päls och mögel. Nosa Allergy filter lanserades på den svenska marknaden under 2020 och skall nu rullas ut i övriga Europa lagom till pollensäsongens intåg.

I stora delar av världen lider folk dagligen av smog och avgaser. Med Nosa Smog filter finns nu ett enkelt, bekvämt och diskret sätt att skydda sig. Nosa Smog filter filtrerar smog, rök och andra små skadliga partiklar. Produkten kommer ut på marknaden under Q1 och förbereds för lansering i Asien under årets andra halva.

Nosa Medical

Bolaget utvecklar två nya näsprodukter som skall inaktivera virus och ta död på bakterier i inandningsluften. Produkterna är klara för CE-märkning under Q2 för att sedan kunna lanseras i Europa. Produkterna är avsedda för samtliga, vanligt förekommande förkylningsvirus, inklusive coronavirus. En produkt som är mer aktuell än någonsin idag med tanke på pandemin vi är mitt i. Produkten kommer även fungera mot bakterier så som stafylokocker som annars kan vara en svårbehandlad bakterie. Målsättningen är att kunna hindra smittspridning mellan personer i såväl vårdmiljö som i övriga samhället.

Samtliga produkter i NOSAs sortiment vänder sig till en global marknad och är avsedda att underlätta andning för såväl privatpersoner som yrkesverksamma. Bolaget står inför en kraftig global expansion de kommande åren och har nyligen investerat stort i dess svenska produktion för att klara av snabbt växande volymer. Bolaget har en stark IP-portfölj och äger både produktionsutrustning och know how. NOSA är en ledande aktör med ett kompetent team på en stadigt växande marknad. Med sitt breda distributörsnätverk inom både vård och apoteksmarknaden i Europa och Nordamerika har bolaget goda förutsättningar för en snabb försäljningsutveckling under lång tid framöver.

"Både NOSA och MCI arbetar med målet att förbättra arbetsmiljön inom vården. Att bli en del av MCI ger NOSA bättre förutsättningar att snabbt nå ut och därmed kunna hjälpa fler människor. " Adrian Liljefors, VD på NOSA

"Genom förvärvet av NOSA tillförs koncernen ännu ett innovativt bolag med en stark produkt- och patentportfölj samt spännande framtidsutsikter. Att på kort tid hitta en verksamhet som passar så bra in i gruppen som NOSA är oerhört glädjande. Verksamheterna kompletterar varandra ytterst väl, vi kommer dels kunna dra nytta av synergier men även få fördelar av två starka team som kan bidra till respektive bolags utveckling.", säger Mikael König, koncernchef.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer


Förtydligande: Medclair bjuder in till R&D-presentation 15 dec 18:30

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.


Medclair bjuder in till R&D-presentation

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.


Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

  • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

  • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)


Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.


Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.


Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted