Medclair Invest genomför riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt avser att genomföra företrädesemission av teckningsoptioner

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen i Medclair Invest AB ("Medclair" eller "Bolaget") fattat beslut om en riktad emission av aktier om 16,8 MSEK till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen avser även att besluta om en företrädesemission av units efter sommaren.

Emissionerna syftar till att ytterligare accelerera Medclairs expansion. Under den första hälften av 2021 har ett flertal, för bolaget viktiga länder, kommunicerat aggressiva klimatmål som nu även omfattar sjukvården. Medclair erbjuder marknaden en konkret, kostnadseffektiv och enkelt genomförbar lösning som möjliggör en snabb minskning av CO2-relaterade utsläpp. Efterfrågan på bolagets lösningar har ökat snabbt.

Den riktade emissionen av aktier ger Bolaget upp till 16,8 MSEK och den riktade unitemissionen och företrädesemission kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 204 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av båda serierna och innan emissionskostnader.

Den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner

Den riktade emissionen av aktier består av upp till 7 000 000 aktier med en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie, vilket ger en bruttolikvid om 16,8 MSEK. Emissionen av aktier riktas till ett fåtal investerare ("Investerarna") däribland Mats Gabrielsson via bolag. Vidare beslutades att emittera 7 000 000 units till Investerarna som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 14 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,4 SEK per aktie for TO 1 och 4,0 SEK per aktie for TO 2. Nyttjandeperioderna for serie TO 1 är mellan den 3-15 oktober 2022 och för serie TO 2 mellan den 2-13 oktober 2023.

Teckningskursen i den riktade emissionen av aktier motsvarar en rabatt om c:a 6 % av den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nordic Growth Market ("NGM") under de senaste 10 handelsdagarna före dagen för publicerandet av denna pressrelease. Betalning av aktierna i den riktade emissionen föreslås ska ske senast den 14 juli 2021. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företradesrätt är huvudsakligen att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt satt.

Genom den riktade emissionen av aktier kommer antalet aktier i Bolagets att öka med upp till 7 000 000 till 82 492 057 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 70 000 SEK till 8 249 205,70 SEK. Den riktade emissionen av aktier medför en utspädning om 8,49 %.

Företrädesemission av teckningsoptioner

Styrelsen avser att besluta om en företrädesemission av units bestående av teckningsoptioner av två olika serier till aktieägarna i Medclair på samma villkor som i den riktade emissionen. Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna for utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen. Företrädesemissionen kommer bestå av 20 623 014 units som i sin tur bestar av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 41 246 029 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna som emitteras i företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Medclairs aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per fyra (4) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:4. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Allmänheten ges inte rätt att teckna i företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som ocksa har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 29 september 2021. Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i företrädesemissionen är den 27 september 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i företrädesemissionen är den 28 september 2021. Teckningstiden löper från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021. Handel med unitratter kommer att ske på NGM under perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 12 oktober 2021. Alla dessa datum är preliminärt satta.

Eftersom att units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Medclair inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,4 SEK per aktie för TO 1 och 4,0 SEK per aktie for TO 2.

Nyttjandeperioderna for serie TO 1 är mellan den 3-15 oktober 2022 och för serie TO 2 mellan den 2-13 oktober 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner for TO 1 och TO 2 sammantaget (inkluderande den riktade unitemissionen) kan antalet aktier i Bolaget
komma att öka med upp till 55 246 029 aktier innebarande en utspädning om 40,11 %.

Upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den riktade unitemissionen
och företrädesemissionen. Bolaget kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna i den riktade unitemissionen och företrädesemissionen till handel pa NGM. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag for handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Prospekt

Ett prospekt avseende företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den riktade unitemissionen och företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Medclairs hemsida före teckningsperiodens start.

Kommentar från koncernchef Mikael König:

"Medclair har fångat många stora aktörers intresse, såväl kunder som investerare. I den nu aktuella emissionen ser vi med glädje att vi attraherat den erkänt industriellt skicklige investeraren Mats Gabrielsson. Jag är också glad att kunna erbjuda våra nuvarande aktieägare möjligheten att teckna sig i vårt kommande optionsprogram.

Våra planerade aktiviteter under 2021 har framför allt varit inriktade på att etablera kontakter i ett antal strategiskt viktiga marknader. Vi kan nu konstatera att vi nått våra mål med råge och inom kort förväntar vi oss ett flertal order där våra lösningar kommer hyras ut till vårdgivare inom Europa. Vi rör oss nu ut mot marknader utanför Europa och noterar ett stort intresse från ytterst tongivande aktörer på bland annat den Nordamerikanska marknaden. Att världens ledare sätter ner foten och anger tydliga mål för klimatet med en bortre tidsgräns är för Medclair oerhört positivt. Vi uppfattas som en självklar partner när en vårdgivare på kort tid måste ställa om mot en CO2 neutral framtid. Vi har under våren beslutat att införa en modell där vår teknologi hyrs ut i syfte att säkra bolagets resultat långsiktigt, något våra presumtiva kunder tagit emot väl. Självklart ställer detta krav på bolagets kassa då en hyresmodell har en initialt negativ effekt på kassaflödet. Med detta löst ser vi att den långsiktiga lönsamheten kommer vara bolaget till godo.

Det faktum att vår teknologi är så anpassningsbar till existerande lösningar för sjukvården är också en styrka för oss som bolag och visar att bolagets tidigare investeringar i produktutveckling uppskattas av marknaden. Vi besitter idag ett antal intressanta patent som vi med en förstärkt kassa kan påskynda utvecklingen av. Dagens lösningar må vara det marknaden nu efterfrågar men vi ser en stor potential i ytterligare nya produkter som rör sig kring vår kärnaffär, N2O destruktion, men även produkter som ger oss möjlighet till merförsäljning med hög marginal."

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Styrelsen i Medclair Invest AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.


Rapport från roadshow UK september 2021.

Med anledning av dagens Q&A med företagsledningen för Medclair Invest publceras bifogad rapport. Frågestunden börjar 19:00 och länk till presentationen släpps 18:45 på bolagets hemsida medclair.com.


Medclair Invest - Q&A 16 september 19:00.

Med anledning av vår roadshow i UK och den mediala exponering bolaget erhållig önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor samt delar med sig av tankar och ideér kring hur detta kan komma att påverka bolagets framtid.


Newcastle genomför den första förlossningen med Medclairs teknologi.

NHS Newcastle är pionjärer inom den gröna sjukvårdsrörelsen med ett uttalat mål att vara först i UK att använda Medclairs teknik.

Rosie, som föddes under eftermiddagen den 9 september innebar startskottet för UKs ambition med klimatvänliga förlossningar. För mer information, se RVI Newcastles pressmeddelande


Medclair Invest - Q&A 19 augusti 19:00.

Med anledninga av dagens delårsrapport önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor relaterat till delårsrapporten samt delar med sig av tankar och ideér kring framtiden.


Delårsrapport januari -- Juni 2021

Delårsrapport januari - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 4,90 mkr (1,38 mkr)

· Rörelseresultat uppgick till -5,88 mkr (-0,80 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -5,88 mkr (-0,85 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,08 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,42 mkr (-0,88 mkr)


Medclair Invest genomför riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt avser att genomföra företrädesemission av teckningsoptioner

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen i Medclair Invest AB ("Medclair" eller "Bolaget") fattat beslut om en riktad emission av aktier om 16,8 MSEK till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen avser även att besluta om en företrädesemission av units efter sommaren.


Medclair AB erhåller testbeställning från UK samt inleder förhandlingar med ledande gasbolag i USA.

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett avtal omfattande en större installation med The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. Ordern omfattar dels en större centraldestruktor(CDU) samt 4 mobila destruktorer (MDU) och ett antal lustgasdetektorer (NOD). Avtalet innebär att Newcastle under 3 månader hyr utrustning av Medclair för att implementera och utvärdera säkra metoder för lustgashantering.

Medclair AB har även bjudits in till förhandlingar med en av de ledande gasleverantörerna i USA kring möjligheten att agera återförsäljare åt Medclair.


Medclair AB tecknar omfattande distributionsavtal med Messer Group GmbH.

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett omfattande distributionsavtal med Messer Group. Avtalet omfattar 14 europeiska länder och inleds med en större satsning på Frankrike och Spanien.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted