Medclair Invest genomför riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt avser att genomföra företrädesemission av teckningsoptioner

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen i Medclair Invest AB ("Medclair" eller "Bolaget") fattat beslut om en riktad emission av aktier om 16,8 MSEK till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen avser även att besluta om en företrädesemission av units efter sommaren.

Emissionerna syftar till att ytterligare accelerera Medclairs expansion. Under den första hälften av 2021 har ett flertal, för bolaget viktiga länder, kommunicerat aggressiva klimatmål som nu även omfattar sjukvården. Medclair erbjuder marknaden en konkret, kostnadseffektiv och enkelt genomförbar lösning som möjliggör en snabb minskning av CO2-relaterade utsläpp. Efterfrågan på bolagets lösningar har ökat snabbt.

Den riktade emissionen av aktier ger Bolaget upp till 16,8 MSEK och den riktade unitemissionen och företrädesemission kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 204 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av båda serierna och innan emissionskostnader.

Den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner

Den riktade emissionen av aktier består av upp till 7 000 000 aktier med en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie, vilket ger en bruttolikvid om 16,8 MSEK. Emissionen av aktier riktas till ett fåtal investerare ("Investerarna") däribland Mats Gabrielsson via bolag. Vidare beslutades att emittera 7 000 000 units till Investerarna som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 14 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,4 SEK per aktie for TO 1 och 4,0 SEK per aktie for TO 2. Nyttjandeperioderna for serie TO 1 är mellan den 3-15 oktober 2022 och för serie TO 2 mellan den 2-13 oktober 2023.

Teckningskursen i den riktade emissionen av aktier motsvarar en rabatt om c:a 6 % av den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nordic Growth Market ("NGM") under de senaste 10 handelsdagarna före dagen för publicerandet av denna pressrelease. Betalning av aktierna i den riktade emissionen föreslås ska ske senast den 14 juli 2021. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företradesrätt är huvudsakligen att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt satt.

Genom den riktade emissionen av aktier kommer antalet aktier i Bolagets att öka med upp till 7 000 000 till 82 492 057 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 70 000 SEK till 8 249 205,70 SEK. Den riktade emissionen av aktier medför en utspädning om 8,49 %.

Företrädesemission av teckningsoptioner

Styrelsen avser att besluta om en företrädesemission av units bestående av teckningsoptioner av två olika serier till aktieägarna i Medclair på samma villkor som i den riktade emissionen. Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna for utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen. Företrädesemissionen kommer bestå av 20 623 014 units som i sin tur bestar av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 41 246 029 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna som emitteras i företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Medclairs aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per fyra (4) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:4. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Allmänheten ges inte rätt att teckna i företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som ocksa har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 29 september 2021. Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i företrädesemissionen är den 27 september 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i företrädesemissionen är den 28 september 2021. Teckningstiden löper från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021. Handel med unitratter kommer att ske på NGM under perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 12 oktober 2021. Alla dessa datum är preliminärt satta.

Eftersom att units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Medclair inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,4 SEK per aktie för TO 1 och 4,0 SEK per aktie for TO 2.

Nyttjandeperioderna for serie TO 1 är mellan den 3-15 oktober 2022 och för serie TO 2 mellan den 2-13 oktober 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner for TO 1 och TO 2 sammantaget (inkluderande den riktade unitemissionen) kan antalet aktier i Bolaget
komma att öka med upp till 55 246 029 aktier innebarande en utspädning om 40,11 %.

Upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den riktade unitemissionen
och företrädesemissionen. Bolaget kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna i den riktade unitemissionen och företrädesemissionen till handel pa NGM. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag for handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Prospekt

Ett prospekt avseende företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den riktade unitemissionen och företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Medclairs hemsida före teckningsperiodens start.

Kommentar från koncernchef Mikael König:

"Medclair har fångat många stora aktörers intresse, såväl kunder som investerare. I den nu aktuella emissionen ser vi med glädje att vi attraherat den erkänt industriellt skicklige investeraren Mats Gabrielsson. Jag är också glad att kunna erbjuda våra nuvarande aktieägare möjligheten att teckna sig i vårt kommande optionsprogram.

Våra planerade aktiviteter under 2021 har framför allt varit inriktade på att etablera kontakter i ett antal strategiskt viktiga marknader. Vi kan nu konstatera att vi nått våra mål med råge och inom kort förväntar vi oss ett flertal order där våra lösningar kommer hyras ut till vårdgivare inom Europa. Vi rör oss nu ut mot marknader utanför Europa och noterar ett stort intresse från ytterst tongivande aktörer på bland annat den Nordamerikanska marknaden. Att världens ledare sätter ner foten och anger tydliga mål för klimatet med en bortre tidsgräns är för Medclair oerhört positivt. Vi uppfattas som en självklar partner när en vårdgivare på kort tid måste ställa om mot en CO2 neutral framtid. Vi har under våren beslutat att införa en modell där vår teknologi hyrs ut i syfte att säkra bolagets resultat långsiktigt, något våra presumtiva kunder tagit emot väl. Självklart ställer detta krav på bolagets kassa då en hyresmodell har en initialt negativ effekt på kassaflödet. Med detta löst ser vi att den långsiktiga lönsamheten kommer vara bolaget till godo.

Det faktum att vår teknologi är så anpassningsbar till existerande lösningar för sjukvården är också en styrka för oss som bolag och visar att bolagets tidigare investeringar i produktutveckling uppskattas av marknaden. Vi besitter idag ett antal intressanta patent som vi med en förstärkt kassa kan påskynda utvecklingen av. Dagens lösningar må vara det marknaden nu efterfrågar men vi ser en stor potential i ytterligare nya produkter som rör sig kring vår kärnaffär, N2O destruktion, men även produkter som ger oss möjlighet till merförsäljning med hög marginal."

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclair - beviljats patent för lustgasdetektor (NOD)

Medclair AB har beviljats internationellt patent för sin egenutvecklade detektor för lustgas. Detektorn är ett personligt verktyg för tryggare arbetsmiljö vid användning av lustgas. 


Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.


Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted