Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

 • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

 • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • BPR Medical UK och Medclair fördjupar samarbetet, vilket innebär att partnernätverket i UK nu är komplett. Under den korta tid samarbetet har pågått, har BRP Medical visat sig vara en mycket värdefull partner och har förutom stora framgångar i form av orders och offerter visat sig tillföra ovärderlig kunskap genom deras gedigna erfarenhet som leverantör till sjukvården.
 • Ny "Health Care act" i UK förtydligar sjukvårdens klimatansvar. Inom det engelska sjukvårdssystemet finns en stark medvetenhet om kopplingen mellan klimatförändring och ökad belastning på sjukvården. För Medclair innebär detta att den engelska marknaden såväl på kort som lång sikt är av stor betydelse.
 • Patentansökan inlämnad avseende ny ansiktsmask. I marknader med stort fokus på arbetsmiljö som Sverige finns det en efterfrågan för ansiktsmasker som minimerar läckage av utandad medicinsk gas. Medclairs nya ansiktsmask löser problemen med hög kostnad, buller och energiförbrukning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp, N2O, i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.
 • Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en signifikant lägre energiförbrukning.
 • Medclair erhåller beställning på central destruktor till Danmark, ett genombrott på den danska marknaden.

 

VD-ord

Hög marknadsaktivitet och växande offertstock, men längre ledtider än tidigare bedömt

Medclairs erbjudande, att möjliggöra en hållbar hantering av den potenta och miljöskadliga växthusgasen N2O, eller lustgas, har under kvartalet fortsatt utvecklas i enlighet med vår övergripande strategi. Under hösten har vi rönt flera framgångar på prioriterade marknader så som Norden, UK, Frankrike och Tyskland. Dessa marknader kännetecknas av tre faktorer - en omfattande användning av N2O, en fungerande arbetsmiljölagstiftning och att klimatfrågan finns på den politiska agendan. Orderingången under det tredje kvartalet uppgick till 8 mkr och till 37 mkr för hela delårsperioden. Även om vi successivt ser ett allt större antal utestående offerter och diskussioner, kan vi också konstatera att ledtiderna är längreän tidigare befarat. Dels för att det ofta handlarom en ny typ av investeringsbeslut, dels för att personalutbildningsinsatser måste ske innan leverans kan genomföras. Vi meddelande därför per den 22 september att tidigare uppskattade orderingångför helåret om 70 mkr ej kan ses som relevant. Vidare fortsätter vi, med högt engagemang och stor innovationskraft satsa inom Forskning & Utveckling (R&D). Det har på senare tid lett till stora framsteg både vad avser vår egenutvecklade ansiktsmask, som vår portabla kollektor och nästa generations destruktorer. Nyligen erhöll vi ett patent avseende vår egenutvecklade lustgasdetektor - Medclair NOD.

BEVISAD LEVERANSFÖRMÅGA AV EFTERFRÅGADE PRODUKTER

Vår kommersialiseringsstrategi med försäljning via återförsäljare och partners som redan innehar befintliga affärsrelationer inom vårdapparaten och en liten egen försäljningsorganisation har tjänat Medclair väl. Trots att vi bearbetat ett stort antal marknader har vi kunnat göra det med god kostnadskontroll, och vi finns idag representerade med våra produkter på tre kontinenter och i över 100 sjukhus. Det bevisar vår leveransförmåga och ger ett kvitto på att våra produkter efterfrågas.Som pionjär inom området, och med begränsade resurser, gör vi dock nu bedömningen att det är mest effektivt att, i närtid, arbeta mer fokuserat på de marknader där vi redan etablerat oss i någon form. Som tidigare nämnts finns vi redan representerade i över 100 sjukhus i ett 10-tal länder. Vår ambition är nu främst att fokusera på merförsäljning till befintliga sjukhus där det många gånger finns potential föratt leverera till ytterligare minst en handfull olika avdelningar på respektive sjukhus. Vi bedömer att det snabbare kan bidra till ökade volymer och genom skalfördelar bidra till Medclairs lönsamhet och ett positivt kassaflöde som i sin tur kan användas för nya marknadsinvesteringar.

FÖRDJUPAT SAMARBETE MÖJLIGGÖR KRETSLOPP

Vi har etablerat en fördjupad dialog med de världsledande tillverkarna och distributörerna av medicinska gaser. Det är önskvärt i syfte att nå en position där Medclairs teknik, med mätning, uppsamling och nedbrytning av lustgas, är en möjliggörare av ett fullvärdigt ansvarstagandeoch ett slutet kretslopp. När Medclairs teknik ingår i N2O-kretsloppet, kan vi gemensamt med branschen och hälso- & sjukvården uppnå EU:s och FN:s uppsatta mål och begränsa växthusgaseri enlighet med 2030-Climate Target Plan samt GHG-protokollet. Vi är därmed på god väg att nå den positionen vi sedan tidigare förutsatt oss, en fullvärdig och grön Solution Provider.

 VÄRDEDRIVANDE FORSKNING & UTVECKLING

Medclairs framgångar med att utveckla produkter härstammar från bolagets stora innovationskraft. Arbetet att ständigt effektivisera nuvarande teknik och komplettera med nya produkter inom mätning, uppsamling och destruktion är framgångskritiskt och en del av företagskulturen i Medclair.

Patent rörande de portabla lustgasinsamlings- enheterna bedömer vi som särskilt värdefulla. Det ger oss möjlighet att bearbeta och öka försäljningen till nuvarande kunder inom hälso- och sjukvårdssegmentet och tekniken möjliggör även genombrott utanför nuvarande branscher. Lustgas och övriga växthusgaser är ett prioriterat miljökrav inom flera branscher, och marknaden utanför hälso- & sjukvårdssegmentet är ännu obearbetad, men har en stor potential för Medclairs väldokumenterade och patenterade teknik.

FRAMFLYTTADE MARKNADSPOSITIONER

Att vara en världsledande i något så väsentligt som att möjliggöra en hållbar hantering av lustgas, är en svindlande resa att göra som ett litet entreprenöriellt företag. Lustgas, eller N2O, är en växthusgas som skall mätas och rapporteras i enlighet med GHG- protokollet. Vår teknik kan mäta, samla upp och oskadliggöra gasen och samtidigt skapa en större patientsäkerhet, en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och ett bättre klimat. Vi har en lång väg kvar men varje kvartal bryter vi ny mark med nya marknader, fler sjukhus i orderböckerna, fler produkter och patent och förfinad teknik. Jag ser med tillförsikt fram emot en värdeskapande resa såväl på både kort och lång sikt.

Mikael König

Koncernchef

 


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Förtydligande: Medclair bjuder in till R&D-presentation 15 dec 18:30

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.


Medclair bjuder in till R&D-presentation

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.


Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

 • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

 • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)


Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.


Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.


Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted