Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spintso International AB

Idag, den 15 januari 2021, höll Spintso International AB extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilket framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, spintso.se.

Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning enligt följande:

§ 1. att företagsnamnet ändras till Spectra MedTech AB (publ)

§ 2. att styrelsens säte ändras till Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. att föremålet för verksamheten ändras till följande: "Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. "

§ 8. att kallelse skett ska fortsättningsvis kunna annonseras i Svenska Dagbladet, eller i Dagens Industri.

§ 12. att nuvarande § 12, som anger att bolagsstämma ska hållas i Stockholm, utgår.

Förslaget är en följd av att styrelsens säte ändras till Stockholm. Orten för bolagsstämma enligt aktiebolagslagen 7 kap 15 § blir den ort på vilken styrelsen har sitt säte, vilket gör bestämmelsen i nuvarande § 12 överflödig.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikae König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted