Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra

bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 februari 2021 samt

- dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna underrubriken "Poströstning" nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 1 mars 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 23 februari 2021 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.spintso.se.Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Spintso International AB, Box 3113, 103 62, Stockholm, eller via e-post till [email protected]formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 1 mars 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela

poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på spintso.se.

Röster som mottages senare än den 1 mars 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till [email protected].

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Ärenden och förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Styrelsen har lagt fram följande förslag. Förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern juridisk rådgivare.

Punkt 2:

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Fredrik Crafoord, eller vid hans förhinder,

den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3:

Till personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Tomas Nyberg och Jonas Lundh, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4:

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen har upprättats av Bolaget,

baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden kontrolleras av

justerarna.

Punkt 6:

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen

§ 1. att företagsnamnet ändras till Medclair Invest AB (publ)

Den föreslagna namnändringen är motiverad av att bolagets verksamhet breddats genom det omvända förvärvet av Medclair AB. Aktieägarna ger styrelsen mandat att genomföra eventuella korrigeringar till namnet i syfte att få det godkänt av bolagsverket.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 21 februari 2021, till adress Spintso International AB, Box 3113, 103 62 Stockholm eller via e-post till [email protected] Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 26 februari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl 11:00.

Stockholm i februari 2021

Spintso International AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, [email protected]Medclair AB inleder ett samarbete med engelska BPR Medical.

Medclair AB har inlett ett strategiskt samarbete med BPR Medical, en ledande leverantör av medicinsk utrustning. Syftet med samarbetet är att erbjuda vårdgivare i Storbritannien en komplett lösning för säker behandling med lustgas anpassad till lokala tillämpningar.


Medclair Invest - bolagspresentation och Q&A i samarbete med Aktietips

Mikael König presenterade Medclair Invest samt svarade på frågor om verksamheten i ett livesänt event i samarbete med Aktietips kvälen den 28 april.

Presentationen går att se i efterhand på Aktietips YouTube-kanal: https://youtu.be/0g6yExIHoq0


Medclair Invest - verksamhetsuppdatering

Medclair Invest rapporterar endast halvårsvis men med anledning av att bolaget befinner sig i en expansiv fas vill vi informera aktieägarna om väsentliga aktiviteter under årets första kvartal. För att säkerställa god informationsspridning följer nedan ett referat av de punkter som kommer att diskuteras på den planerade bolagspresentationen 22/4 2021.


Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted