Kallelse till årsstämma i Spintso International

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ) Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma onsdag 16 maj 2018 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

Program för bolagsstämma i Spintso International AB

17.00    Demonstration av bolagets produkter, personal svarar på frågor, mingel och förtäring
17.45    Information från Bolaget om viktiga händelser under och efter räkenskapsåret
18.15    Ordinarie årsstämma öppnas

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta och anmälan
Aktieagare som onskar delta i stamman skall dels vara inford i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken den 9 maj 2018 och dels anmala sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 9 maj 2018 per e- post till [email protected] eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg. Darvid skall ocksa anges antalet bitraden (dock hogst tva) som skall delta. Vid anmalan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Forvaltarregistrerade aktier
Aktieagare som latit forvaltarregistrera sina aktier, maste i god tid fore den 9 maj 2018 genom forvaltares forsorg tillfalligt inregistrera aktierna i eget namn for att ha ratt att delta vid stamman.

Ombud
Aktieagare som skall foretradas av ombud skall utfarda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt for ombudet. Om fullmakten utfardats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis for den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall foretes i original pa stamman, far inte vara aldre an fem ar. For att underlatta inregistrering bor fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behorighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid fore stamman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgangliga hos Bolaget senast fran och med den 17 april 2018 och kommer att sandas kostnadsfritt till de aktieagare som begar det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer aven att finnas tillgangliga pa arsstamman.

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Spintso International AB (556691-3728)

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare på stämman
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse och revisionsarvode.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av nomineringskomitté
 13. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission, samt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen eller bolagsordningen
 14. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen.
 15. Stämman avslutas

Styrelsen och nomineringskommitténs förslag till beslut:

§8b, Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen foreslar att ingen utdelning lamnas.

§9, Forslag till arvoden
Nomineringskommitté, till dags dato bestående av Mark Baljeu, (sammankallande) Roro Yakoub och Jan Nilsson, foreslar att stamman beslutar om att arvode till styrelsens ordförande skall utga med 80 000 kr per år och till ledamöter med 40 000 kr per år, (anställd i bolaget har ej rätt till arvode) samt att arvode till revisor utgar enligt rakning.

§ 10, Val av styrelse
Nomineringskommitté foreslar att till styrelseledamöter omvaljes Frank Teneberg (Ordförande), Mark Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, Andreas Hedbom och Roro Yakoub. Nomineringskommittén föreslår inga val av suppleanter.

§ 11 Val av revisor
Nomineringskommitté foreslar att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis valjs till revisor.

§ 12 Val av Nomineringskommitté
Aktieägarna representerande 27,6 % av aktierna i Bolaget foreslar att en nomineringskommitté tillsatts bestaende av Mark Baljeu (sammankallande), Roro Yakoub och Jan Nilsson.

§ 13 Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 24 maj 2018 innehavd aktie ges rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie.

Emissionen omfattar högst 5 873 540 aktier till en kurs om 0,60 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 3 524 124,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 587 354,00 kronor Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden. Vid överteckning sker tilldelning enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 24 maj 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av rätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Borlänge/Göteborg, 17 april 2018 Spintso International AB

Borlange i april 2018
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Pressmeddelande Borlänge, 28 januari 2020 Spintso International AB (publ)

Spintso International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två strategiska investerare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.


Delårsrapport januari - juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 2,84 mkr (2,35 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 78 % och uppgick till -0,22 mkr (-0,99 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,28mkr (-1,04 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
  förbättrades med 0,72 mkr till -0,08 mkr (-0,8 mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,91 mkr (-1,02 mkr).

Beslut av årsstämma


Spintso avslutar mentoravtal

Spintso International AB avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd eftersom bolaget nu är redo att sköta sin aktiemarknadsinformation på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 7 maj 2019.


Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma tisdag 21 maj 2019 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.


Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt för helåret 2018
(jämfört med helåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr)
 • Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr)

Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell översikt första halvåret 2018
(jämfört med första halvåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).

Företrädesemissionen tecknad till 1 418 148,60 kronor, motsvarande 40,24 procent

Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018.


Spintso offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 28 maj till 13 juni 2018 offentliggör idag Spintso International AB (publ) på sin hemsida informationsmemorandum, teaser och teckningssedel.


Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman 

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted