Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Företrädesemissionen tecknad till 1 418 148,60 kronor, motsvarande 40,24 procent

Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018.

Det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen tecknades till ca 40,2 procent av det högsta emissionsbeloppet om ca 3,52 Mkr. Emissionen tecknades till 5,09 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier motsvarande 35,15 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget drygt 1,4 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till ca 0,3 Mkr. Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 2 363 581 stycken till 8 237 121 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 236 358,10 kronor till 823 712,10 kronor.

Den generella teckningsförbindelse om 1,2 Mkr som tidigare utställts av Monotarg Ltd har inte kunnat utnyttjas inom tidsramarna för denna emission, på grund av omständigheter härrörande från det faktum att Monotarg för närvarande står under dödsboförvaltning.  Denna komplikation har också medfört en fördröjning av möjligheten att fastställa  det slutliga teckningsresultatet, vilket nu kommuniceras i detta pressmeddelande. Styrelsen bedömer  att  teckningsförbindelsen  kan utnyttjas så snart dödsboet har skiftats.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Göteborg, 9 juli 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frank Teneberg, ordförande Spintso International ABTfn: 070-588 74 15 eller
Peter Evertsson, VDSpintso International ABTfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected].

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 15.30

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted