Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)

VD-ord

Under året har effekterna av Corona haft en väsentlig påverkan på framförallt verksamheten inom Spintso. Omsättningen för den nya koncernen uppgick för helåret till 6,33 mkr och resultatet till -2,01 mkr. Jämfört med föregående år för jämförbar period motsvarar det en omsättningsnedgång proforma på ca 20% vilket i sin helhet är hänförlig till Corona pandemin. Efter sommaren, i takt med att världen började öppna upp, såg vi en glädjande uppgång i försäljningen av Spintsos produkter. Denna uppgång fick ett abrupt slut i samband med andra vågen av pandemin. Vi sitter dock inte sysslolösa utan använder tiden till att uppgradera vår e-handelsplattform, kommunikationsstrategi samt utveckling av nästa generation smarta klockor för idrottsdomare.

Under augusti månad annonserades avsikten att genomföra ett omvänt förvärv av Medclair AB, ett bolag inom medicinteknik specialiserat på säker lustgashantering. Den 26 november slutförde NGM sin omnoteringsprocess. Under november månad beslutades att undertecknad skulle ta över VD-skapet för den nya koncernen och som en följd av det utsågs Jonas Lund till VD i dotterbolaget Medclair.

Insikten om och behovet av att hantera medicinska gasers påverkan på arbetsmiljö samt yttre miljö har på kort tid lett till ett markant ökat intresse för Medclairs produkter och teknologi. Samtidigt har Spintsos verksamhet påverkats kraftigt av rådande pandemi. Styrelsen har som en konsekvens av detta beslutat om ett strategiskifte och avser framgent fokusera på verksamheten inom medicinteknik. Givet denna förändring har styrelsen föreslagit att moderbolaget byter namn till Medclair Invest AB. Beslutet om namnbyte kommer avhandlas på en extra bolagsstämma den 3 mars 2021.

Vidare har styrelsen gett ledningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att avyttra verksamheten relaterat till produkter och teknisk utrustning för domare inom bedömningssporter.

Redan innan världen drabbades av Covid-epidemin fanns ett behov av att uppgradera den globala vårdapparaten. Det som en följd av en åldrande befolkning, ökande befolkningsmängd, generellt eftersatt underhåll samt skärpta miljökrav. Vi kan konstatera att allt fler når insikten att såväl arbetsmiljö som utsläpp av miljöfarliga medicinska gaser, måste åtgärdas.

Vi är av uppfattningen att Medclair kommer att gynnas av denna trend. Bolaget har en unik position att med våra produkter, patent och kunskap bli en ledande aktör inom säker lustgashantering. Behovet av att säkerställa en trygg arbetsmiljö och förhindra att de miljöfarliga gaserna släpps ut i atmosfären är inte endast ett nationellt problem utan omfattar hela västvärlden.

Vi har tydligt kommunicerat vår avsikt att expandera internationellt. På kort tid har vi etablerat kontakter i ett stort antal länder. Vi har under 2020 levererat utrustning till Tyskland, Frankrike, Holland och har i skrivande stund långtgående diskussioner med flera potentiella kunder i England och Skottland. Vidare har vi fått förfrågningar kring vår teknologi från såväl Nya Zeeland, Australien, Taiwan, USA och Kanada. Väldigt glädjande är att det anrika Yale University använder en av våra mobila destruktionsenheter. Maskinen ingår i en doktorsavhandling relaterat till användningen av N2O (lustgas).

Vi har successivt ökat takten i verksamheten för att skapa förutsättningar och möjligheter att möta upp mot de krav som en internationell expansion innebär. Efter rapportperiodens slut har vi genomfört en riktad nyemission på 15 mkr och anser nu att vi har det kapital som krävs för att genomföra planerade åtgärder. Vi har på kort tid tecknat 3 viktiga distributionsavtal i Sverige, Tyskland och Benelux varav det senare är med ett av världens största gasbolag. Vidare har vi lanserat vår första produkt för mätning av N2O (lustgas) i arbetsmiljö. Mätaren är en personmätare som skall bäras av personal som kontinuerligt exponeras för N2O (lustgas).

Slutligen, och kanske den enskilt viktigast händelsen är rekryteringen av Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik, senast 13 år på Linde Healthcare med ansvar för bolagets produkter avseende lustgas, tar med sig ovärderlig branschkunskap, klinisk kompetens samt ett stort internationellt nätverk.

Sammantaget känner jag stor optimism inför det nya året.

Mikael König, VD

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Spintso International AB förvärvar Medclair AB
 • Mikael König utses till VD för moderbolaget
 • Jonas Lundh utses till VD för dotterbolaget Medclair AB
 • Ledande befattningshavare köper aktier i bolaget för 5,1 mkr
 • Medclair lanserar ny version av sin mobila enhet för lustgasdestruktion
 • Erhåller patent i Kanada för ED, Exhalation Device

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Genomför riktad nyemission om 15 mkr
 • Styrelsen föreslår namnbyte till Medclair Invest AB (Publ)
 • Kommunicerar strategisk inriktningsförändring mot medicinteknik
 • Kommunicerar avsikten att undersöka möjligheten att avyttra verksamheten inriktad mot produkter för domare inom bedömningssporter
 • Rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolaget internationella expansion
 • MedClair tecknar strategiska distributionsavtal
 • Medclair lanserar lustgasmätare för sjukhuspersonal
 • Medclair erhåller patent i USA för ED, Exhalation Device
 • Genombrott i UK, MedClair levererar testinstallationer till två sjukhus i England.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning: 22/4 2021 (offentliggörande)
Halvårsrapport: 19/8 2021
Bokslutskommuniké: 23/2 2022

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som Spintso International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande 23 februari 2021 kl. 08.30.

Stockholm 23 februari 2021 Spintso international AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB, Tfn: 070 - 486 17 98, [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted