Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Näsudden Väst (NVA) på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 22 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.

Slitevind har ingått avtal om förvärv av totalt 27% andel i vindkraftparken Näsudden Väst (NVA) med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB (NVAB) på Gotland, motsvarande ca 22 GWh normalårsproduktion. Köpeskillingen uppgår till drygt 70 MSEK och finansieras med eget kapital och banklån. Projekt NVA omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om ca 82 GWh. Slitevindkoncernen äger sedan tidigare ca 47% i NVA och blir efter förvärvet majoritetsägare i projektet varmed driftbolaget NVAB kommer konsolideras i Slitevinds koncernredovisning. Koncernens normalårsproduktion uppgår efter transaktionen till ca 475 GWh där minoritetens andel utgör ca 50 GWh. Tillträde är avtalat till första oktober 2022 och investeringen förväntas bidra positivt till koncernens resultat från och med fjärde kvartalet.

Investeringen är i linje med Slitevinds strategi att aktivt delta i konsolideringen av marknadssegmentet med mindre parker och öka ägandet i områden där vi redan är representerade. Slitevindkoncernen har sedan 2015 ökat den årliga produktionskapaciteten från 75 GWh till dagens ca 475 GWh.

Koncernens beräknade produktionskapacitet för rullande 12 månader uppgår efter förvärvet till 475 GWh, minoritetens andel utgör ca 50 GWh.

 

Visby den 22 juni 2022
Slitevind AB 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE.  Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 08.30 CEST

Slitevind AB (publ) når 0,5 TWh produktionskapacitet i Koncernen

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.


Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Näsudden Väst (NVA) på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 22 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Första kvartalet för koncernen i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 40 337 TSEK (29 079 TSEK).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 937 TSEK (17 469 TSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 5 410 TSEK (4 620 TSEK).
  • Produktionen under kvartalet uppgick till 135 GWh (88 GWh).

 


Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig

Slitevind AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida https://slitevind.se.


Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), 556453-2819 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.                           

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 17 maj 2022.


Produktionsrapport första kvartalet 2022

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under första kvartalet till 135 GWh (88 GWh).


Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 34,3 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

 

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 365 000 aktier till en teckningskurs om 94 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 34,3 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities AS, filial Sverige. Den Riktade Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och family offices, däribland Premier Miton Global Renewables Trust PLC och den befintliga ägaren Investment AB Spiltan.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 325 000 aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera Bolagets expansion i Sverige samt möjliggöra fortsatta förvärv av vindkraftsanläggningar.


Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Fjärde kvartalet för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 29 550 tkr (26 410 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 787 tkr (16 762 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 843 tkr (5 960 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 3 003 tkr (2 520 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 115 GWh (88 GWh).

Helår 2021 för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 105 515 tkr (90 227 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 50 931 tkr (54 241 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 114 tkr (12 239 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 5 268 tkr (1 046 tkr).

- Produktionen under perioden uppgick till 343 GWh (308 GWh).

- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted