KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. 
Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av 
aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före 
stämman. 
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt den 4 oktober 2022.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken per måndagen den 26 september 2022, dels senast måndagen den 3 oktober 2022 anmäla 
sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten 
är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras 
genom poströstning.


FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 
förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget 
namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 26 
september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos 
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 
Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 28 september 2022 kommer att 
beaktas vid framställningen av aktieboken.


POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 
poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska aktieägarna använda ett formulär som 
tillhandahålls på Bolagets hemsida, www.slitevind.se. Formuläret fylls i och skickas in antingen per
epost till [email protected] eller med brev på posten till Slitevind AB, "Bolagsstämma", Box 3041,
621 11 Visby. Observera att poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 oktober 
2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 
(d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i 
poströstningsformuläret. 

OMBUD M.M.
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 
aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran 
och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.slitevind.se. Om aktieägaren är en juridisk person 
ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, inte äldre än ett (1) år, som utvisar behörig 
firmatecknare biläggas formuläret. 


AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka 
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra 
bolagsstämman, d.v.s. senast den 24 september 2022, till Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, eller 
per e-post till [email protected] Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets 
hemsida www.slitevind.se senast torsdagen den 29 september 2022. Upplysningarna skickas även 
inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
8. Fastställande av arvode till styrelsen.
9. Val och entledigande av styrelseledamöter.
10. Beslut om att principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter 
avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten.


FÖRSLAG TILL BESLUT
Extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av Orrön Energy Holding AB ("Orrön Energy") 
som efter utbetalning av vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget 
kommer att kontrollera minst 91,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen 
för den extra bolagsstämman. Orrön Energys förslag till beslut framgår nedan.


Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser Christina Bellander till stämmoordförande.


Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på 
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.


Punkt 4 - Val av justeringsperson
Orrön Energy föreslår att Henrika Frykman, som representerar Orrön Energy, (eller, vid förhinder, den 
som Orrön Energy istället anvisar) väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar 
även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.


Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.
Nuvarande lydelse 
§ 6 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 
nio styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. Styrelseledamöterna och 
suppleanterna väljs på ordinarie 
bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie bolagsstämma.

Föreslagen lydelse
§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio 
styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. 


Punkt 7 - Fastställande av antal styrelseledamöter 
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska minskas från sex 
(6) till tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 


Punkt 8 - Fastställande av styrelsearvoden
Orrön Energy föreslår att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete och således föreslås att styrelsens 
arvoden förändrat ska uppgå till noll (0) kronor vardera.


Punkt 9 - Val och entledigande av styrelseledamöter 
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman, med entledigande av Christina Bellander, Bo Ahlkvist, 
Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson och Björn Carlsson från sina uppdrag som styrelseledamöter, 
beslutar om nyval av Espen Hennie och Andrew Harber samt omval av Jonas Dahlström som ordinarie 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om föreslagna ledamöter
Espen Hennie är CFO i Orrön Energy. Espen är född 1980 och har en Master of Science i finansiell 
ekonomi från BI Norwegian Business School, Oslo. Från 2007 till 2013 jobbade han som aktieanalytiker 
vid en av de största investeringsbankerna i Norden och sedan 2013 har han haft olika positioner inom 
Lundin Energys finansavdelning. Vid sammanslagningen av Lundin Energys E&P-verksamhet med Aker 
BP hade Espen rollen som Corporate Finance and Planning Director. Lundin Energy har därefter bytt 
namn till Orrön Energy. Espen tillträdde tjänsten som CFO den 1 juli 2022.


Andrew Harber, född 1956, har studerat business på Vejle College i Danmark. Han har jobbat i 
energisektorn i drygt 45 år, inklusive 10 år för Shell Exploration i London innan han anslöt till Lundinkoncernen
1995. Inom den tidigare E&P-verksamheten i Lundin Energy har han jobbat som General 
Manager i Storbritannien, Indonesien och Nederländerna, samt inom VP Corporate Services. Andrew 
var en nyckelperson vid försäljningen av den holländska E&P-verksamheten 2018, vilket var en del av 
IPC spin-offen från Lundin Energy 2017. Han har sedan dess varit en icke ledande direktör för flera 
bolag i Lundin-koncernen. Efter sammanslagningen av Lundin Energys E&P-verksamhet med Aker BP 
blev Andrew vald till styrelseledamot i Orrön Energy.

Punkt 10 - Beslut om att principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter 
avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market
På begäran av Orrön Energy har styrelsen ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First 
North Growth Market.
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att de principer för tillsättande av valberedningen 
som antogs vid årsstämman 2020 inte längre ska tillämpas efter avnoteringen av Bolagets aktier från 
Nasdaq First North Growth Market.

Punkt 11 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den 
styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman 
fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som 
finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf
____________________
Visby 1 september 2022
Slitevind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04
Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified 
Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800). 
Denna information är publicerad den 1 september 2022 kl. 14.45 CEST


SLITEVIND AVNOTERAS OCH SISTA DAGEN FÖR HANDEL BLIR DEN 21 SEPTEMBER 2022

Slitevind AB (publ) ("Slitevind") har genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 kommunicerat att Slitevind har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Efter att Slitevind erhållit aktiebok utvisandes att Orrön Energy Holding AB innehar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Slitevind och skrift med påkallande av tvångsinlösen av resterande aktier har Slitevind kompletterat ansökan. 

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Slitevinds ansökan om avnotering och beslutat att sista dagen för handel med Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market blir den 21 september 2022.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. 
Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av 
aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före 
stämman. 
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt den 4 oktober 2022.


SLITEVIND ANSÖKER OM AVNOTERING

Den 1 augusti 2022 lämnade Orrön Energy Holding AB, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ) ("Orrön Energy"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind AB (publ). Orrön Energy offentliggjorde igår, den 24 augusti 2022, att man fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet, att 91 procent av innehavarna av det totala antalet aktier och röster i Slitevind har accepterat erbjudandet och att Orrön Energy avser att påkalla tvångsinlösen samt verka för att aktierna i Slitevind avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 finns nu tillgänglig

Andra kvartalet för koncernen i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 38 945 TSEK (18 907 TSEK).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 944 TSEK (5 570 TSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 2 695 TSEK (-7 858 TSEK).
  • Produktionen under kvartalet uppgick till 85 GWh (68 GWh).
  • Slitevind ingick 22 juni avtal om förvärv av totalt 27 procents andel i vindkraftparken Näsudden Väst med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB på Gotland, motsvarande cirka 22 GWh normalårsproduktion.
  • Slitevind ingick 27 juni avtal om förvärv av totalt 10 procents andel i vindkraftparken Stugyl  med driftbolaget Stugyl AB på Gotland, motsvarande cirka 8 GWh normalårsproduktion.

 Delåret för koncernen i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 79 282 TSEK (47 986 TSEK).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 881 TSEK (23 039 TSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 8 105 TSEK (-3 238 TSEK).
  • Produktionen under första halvåret uppgick till 220 GWh (156 GWh).

WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB

Webbsänd presentation

En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet, tillsammans med Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald.

Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qECh7YoWQ-yY0CJ4f5rMnQ

Länk för registrering finns även på www.orron.com/erbjudande.


UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR SLITEVIND AB MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.


Produktionsrapport andra kvartalet 2022

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under andra kvartalet till 85 GWh (68 GWh).


Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 150 000 st teckningsoptioner TO2022 som innehas av VD Jonas Dahlström och tidigare teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 150 000 st aktier ("Emissionen"). Bolaget tillförs 5 055 000 kr, antalet aktier ökar med 150 000 till 7 117 067 och aktiekapitalet ökar med 1 500 000 kr till 71 170 670 kr när emissionen registrerats. VD Jonas Dahlström ägande i bolaget uppgår därmed till totalt 213 000 st aktier.


Slitevind AB (publ) når 0,5 TWh produktionskapacitet i Koncernen

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted