Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), 556453-2819 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 20 maj 2021.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 12 maj 2021, och dels senast den 19 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 3 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://slitevind.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby eller per e-post till [email protected]

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida https://slitevind.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast måndagen den 10 maj 2021, till Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, per e-post till [email protected] Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida https://slitevind.se senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringspersoner

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen

11. Fastställande av arvode till revisorn

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som inför årsstämman har bestått av Tedde Jeansson (Tamt AB), Kent Söderström (Investment AB Spiltan) och Mikael Hanell (Nordic Cross Asset Management) föreslår att Christina Bellander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av två justeringspersoner

Valberedningen föreslår att Andreas Wickman och Göran Bylund (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 13 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant och att Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Fredrik Lindahl, Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson, Jonas Dahlström och Björn Carlsson omväljs som ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Christina Bellander. Valberedningen föreslår ett arvode om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte uppbär lön från Bolaget. Det föreslås att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant och att Anders Andersson omväljs som revisor med Roger Mirchandani som revisorssuppleant. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra poströstning även efter den tillfälliga lagen om bolagsstämmor, samt för att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelser:

§ 1

Bolagets firma är Slitevind AB (publ).

§ 11

Avstämningsförbehåll: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett av avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005 :551).

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1198:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagna lydelser:

§ 1

Bolagets företagsnamn är Slitevind AB (publ).

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1198:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 (ny)

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 650 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, https://slitevind.se, från och med den 29 april 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster
Bolaget har 6 502 067 aktier och röster.

Visby i april 2021

Slitevind AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl. 19.30 CEST

_____________________Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted