Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr 556453-2819 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl 10.00 på Scandic Hotel Visby, Färjeleden 3, 621 58 Visby.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 8 maj 2020, dels senast måndagen den 11 maj 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post på adress Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, per mail slitevind@slitevind.se eller per telefon 0498-260550. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.slitevind.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 8 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och av revisor
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
12. Valberedning
13. Övriga ärenden
14. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2 - Ordförande vid stämman
Valberedningen som inför årsstämman 2020 har bestått av Tedde Jeansson (TAMT AB), Kent Söderström (Investment AB Spiltan) samt Carl-Olov Lindahl (familjen Lindahl) och som tillsammans med ett antal övriga aktieägare representerar 70% av ägandet i Bolaget föreslår att Göran Bylund utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

Punkt 9-10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val av styrelse och av revisor
Valberedningen har i sitt arbete konkluderat att samarbetet inom styrelsen har fungerat väl under året och att man vid en komplettering av styrelsen primärt bör fokusera på personer med kompetens och erfarenhet från energiområdet. Valberedningen föreslår att styrelsen utökas från 6 till 7 ordinarie ledamöter. Omval föreslås av Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Fredrik Lindahl, Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson och Jonas Dahlström. Som ny ledamot föreslås Björn Carlsson. Till styrelseordförande föreslås omval av Christina Bellander.

Björn Carlsson, född 1952 är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Idag är Björn verksam som CEO på Ackkärrs Bruk och som konsult inom investment banking med inriktning på energi, infrastruktur och skog.

Tidigare uppdrag omfattar bland annat; Styrelseledamot i Svenska Kraftnät 2010-2017, styrelseordförande i Åmotfors Energi 2008-2011 , vice VD Nordbanken/Nordea 1994-2001 samt styrelseledamot i ett antal svenska vattenkraftbolag.

Björn äger idag 3.000 aktier i Slitevind AB och är oberoende i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare.

De styrelseledamöter som omväljs presenteras i detalj i den bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår vidare att Anders Andersson omväljs som revisor med Roger Mirchandani som revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår ett arvode om 100.000 kronor till styrelsens ordförande och 50.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 600 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Punkt 12 - Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Till ordförande i valberedningen skall utses den röstmässigt största aktieägaren i Bolaget. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före nästa årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 30 september. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse hålls tillgängliga på Bolagets kontor Gotenhofsgatan 11,
621 58 Visby från och med två veckor innan stämman. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Bolaget har 5 902 067 aktier och röster.
Visby i april 2020
Slitevind AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 15 april 2020 kl. 16.00 CEST.

Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 100 000 st teckningsoptioner TO2021 som innehas av VD Jonas Dahlström och teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 100 000 st aktier ("Emissionen"). För att finansiera aktieköpen och för att täcka individuell inkomstskatt har Jonas Dahlström och Göran Bylund samtidigt sålt 47 143 st aktier i bolaget. Bolaget tillförs 3 060 000 kr, antalet aktier ökar med 100 000 till 6 602 067 och aktiekapitalet ökar med 1 000 000 kr till 66 020 760 kr när Emissionen registrerats. I och med transaktionerna ökar VD Jonas Dahlström sitt ägande i bolaget med 26 500 aktier till totalt 140 500 st aktier, teknisk chef Göran Bylund ökar sitt ägande i bolaget med 26 357 aktier till totalt 109 915 st aktier.
Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted