Skogsfond Baltikums markinnehav ökade 611 ha under Q3 till 7 713 ha

Skogsfond Baltikum förvärvade 611 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2021. Totalt markinnehav per 2021-09-30 var 7 713 hektar fördelat på 7 246 hektar i Lettland och 467 hektar i Litauen.

Andelen produktiv skogsmark av totalt markinnehav bedöms till 74 procent i Lettland och 97 procent i Litauen. Uppskattat totalt virkesförråd är cirka 706 000 kubikmeter stående skog, varav 598 000 kubikmeter i Lettland och 108 000 kubikmeter i Litauen.

Trädslagsfördelningen uppskattas vara för Lettland: barr/björk/övrigt = 28 % / 36 % / 36 %, samt för Litauen: barr/björk/övrigt = 80 % / 10 % / 10 %.

Den löpnade tillväxten beräknas vara för Lettland cirka 6,2 kubikmeter per produktiv skogshektar och år samt för Litauen cirka 8,5 kubikmeter per produktiv skogshektar och år. Skillnader i trädslagsfördelning och åldersfördelning påverkar den löpande tillväxten i kubikmeter per hektar och år. Givet volymskillnaderna beräknas den procentuella organiska volymtillväxten vara 5,6 % för Lettland och 3,6 % för Litauen. Genom tillväxtfrämjande åtgärder förbättrar Skogsfond Baltikum tillväxten i ägda skogar.

Tillväxten i nuvarande skogsinnehav uppgår till cirka 37 000 kubikmeter per år. Då varje ny kubikmeter skog lagrar in cirka ett ton koldioxid genom fotosyntes, bedöms Skogsfond Baltikums växande skogar lagra in cirka 37 000 ton koldioxid från atmosfären varje år, vilket motsvarar cirka 3 700 svenskars årliga klimatavtryck (inhemskt och importerat). Illustration över skogsinnehavet återfinns på:
https://www.skogsfondbaltikum.se/om-oss/vaara-innehav/

Totalt intaget kapital från investerare är cirka 152 MSEK, det vill säga samma som för ett år sedan. Skogsfond Baltikum använde ytterligare bankfinansiering i Lettland för skogsförvärv under det tredje kvartalet 2021. Låneavtal har i september 2021 ingåtts med SEB i Litauen i syfte att finansiera fortsatta förvärv i Litauen.

Vid halvårsskiftet 2021 var substansvärdet 1 079 SEK per A-aktie. Det tredje kvartalets förvärv om 611 hektar innebär en något högre investeringsgrad vid slutet av tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan. Uppdaterat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, kommer att offentliggöras så snart tredje kvartalets siffror är konsoliderade och värderingen av skogsmarken är validerad.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande 7 oktober 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Nerladdningsbara filer


Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.


Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.


Marknadskommentar - Höjda virkespriser, stigande tillgångsvärden och begränsad invasionsrisk

Priset på sågtimmer, massaved och energived har stigit kraftigt de senaste månaderna och ett ökat intresse för att äga skog i Östersjöregionen har drivit skogspriserna uppåt. En accelererande omställning till mer förnybart och fortsatt ökat långsiktigt behov av skogsråvara tyder på god prisutveckling för skogsråvara och skogsfastigheter i Baltikum i framtiden, samtidigt som risken för invasion bedöms vara begränsad.


Årsredovisning 2021

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.


Bokslutskommuniké 2021

ÖVERSIKT januari - december 2021


Skogsfond Baltikum offentliggör utfall i riktad nyemission och tillförs cirka 24 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER
TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA
RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget genomfört den riktade
nyemission av A-aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 november 2021.
Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 23,95 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades
23 711 A-aktier av 292 tecknare och samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning.Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Skogsfond Baltikum" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt i samband med en riktad nyemission av A-aktier till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida: www.skogsfondbaltikum.se/emission


Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Skogsfond Baltikum" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier till institutionella investerare och allmänheten i Sverige i syfte att finansiera fortsatta förvärv av skogsfastigheter i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted