Skogsfond Baltikum fullföljer förvärv av 647 hektar skog i Lettland och genomför en riktad nyemission av A-aktier

Skogsfond Baltikum har fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 samt det avtal som kommunicerats genom pressmeddelande 25 juli 2022, och har idag genomfört en riktad nyemission av A-aktier. Säljare av skogen tillika tecknare i nyemissionen är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.

Den totala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget uppgick till 2 234 581 EUR och erlades dels i form av kontant betalning om 1 117 312 EUR, dels i form av 10 675 nyemitterade A-aktier i Skogsfond Baltikum. 

A-aktierna emitterades till Hertigdömet Kurland Skog AB genom beslut av styrelsen i Skogsfond Baltikum baserat på det mandat som beviljades vid årsstämman den 15 juni 2022. Betalning för de nyemitterade aktierna erlades genom kvittning av del av Hertigdömet Kurland Skog AB:s fordran på köpeskillingen för aktierna i SIA Vadakstes mezi. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Skogsfond Baltikum ska kunna fullgöra sina åtaganden under aktieöverlåtelseavtalet.

Teckningskursen per A-aktie uppgick till 1 100 SEK. Genom nyemissionen ökar Skogsfond Baltikums aktiekapital med 5 230,75 EUR. Utspädningen för de nuvarande aktieägarna i Skogsfond Baltikum till följd av emissionen motsvarar cirka 3,81 procent av antalet aktier och 0,9 procent av antalet röster och på en fullt utspädd basis (dvs. baserat på det totala antalet aktier och röster registrerade i Skogsfond Baltikum efter emissionen i anslutning till transaktionen).

Efter registrering av nyemissionen uppgår antalet aktier i Skogsfond Baltikum till totalt 280 346 stycken, varav 180 346 A-aktier med en röst vardera och 100 000 stamaktier med 10 röster vardera, det totala antalet röster till 1 180 346 stycken och aktiekapitalet till 137 369,54 EUR.

- Skogen är välskött och genom detta förvärv uppstår konsolideringseffekt i vår portfölj med möjligheter till mer rationell skogsförvaltning i sydvästra Lettland, säger Carl Olén vd för Skogsfond Baltikum.

- Det är tillfredställande att genom detta bli största A-aktieägare i Skogsfond Baltikum till 1 100 SEK per A-aktie, vilket visserligen är något högre än senaste börskurs men samtidigt innebär en väsentlig substansrabatt. Som långsiktig aktieägare och ledamot av Advisory Board skall det bli riktigt roligt att arbeta vidare med skogen i Lettland och Baltikum i övrigt, säger Staffan Nordström vd för Hertigdömet Kurland Skog AB.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 33 45 102                                                                                  
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktier är upptagna för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

Halvårsrapport 2022

- Markinnehavet uppgick till 8 011 hektar (7 102)
- Uppskattad virkesvolym var 740 000 kubikmeter stående skog (657 000)
- Eget kapital per A-aktie, NAV, var 116,4 EUR (106,3) motsvarande 1 244 SEK (1 079)
- Bokfört värde för mark- och skogstillgångar var 25 408 TEUR (18 968)
- Värdeförändring skog under perioden var +2 482 TEUR (+944)
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 965 TEUR (512)
- Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 1 680 TEUR (455)
- Resultat per A-aktie uppgick till 10,28 EUR (3,12)
- Nyemissioner tillförde under perioden cirka 2,3 MEUR (0)
- Lån upptagna i bank var 7 319 TEUR (5 277)
- Belåningsgraden var 26,2 % (25,0 %)
- Kassan uppgick till 2 453 TEUR (2 033)


Skogsfond Baltikum fullföljer förvärv av 647 hektar skog i Lettland och genomför en riktad nyemission av A-aktier

Skogsfond Baltikum har fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 samt det avtal som kommunicerats genom pressmeddelande 25 juli 2022, och har idag genomfört en riktad nyemission av A-aktier. Säljare av skogen tillika tecknare i nyemissionen är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.


Skogsfond Baltikum har ingått avtal om förvärv av 647 hektar skog i Lettland och avser att besluta om en riktad nyemission av A-aktier

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 ingick Skogsfond Baltikum samma dag en avsiktsförklaring om förvärv av skog i Lettland. Skogsfond Baltikum har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi på i allt väsentligt samma villkor som tidigare kommunicerats, samt avser att besluta om en riktad nyemission av A-aktier i samband med förvärvet. Förvärvet avser 647 hektar skog i sydvästra Lettland och säljare är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.


Kommuniké från årsstämma 2022

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 15 juni 2022.


Skogsfond Baltikum ingår avsiktsförklaring om förvärv av 647 hektar skog i Lettland

Skogsfond Baltikum har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring angående förvärv av 647 hektar skog i sydvästra Lettland. Transaktionen är bl.a. villkorad av en godkänd due diligence, att nödvändiga tillstånd och godkännanden erhålls samt att bindande avtal, innehållandes sedvanliga tillträdesvillkor, ingås mellan parterna.


Skogsfond Baltikum har planterat 18,5 hektar snabbväxande poppel

Skogsfond Baltikum har genomfört markberedning och plantering av snabbväxande poppel på 18,5 hektar jordbruksmark i Litauen och kommer att erhålla årligt jordbruksstöd. Plantorna har överlevt etableringen och förutsättningarna är goda för lönsam tillväxt.Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.


Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.


Marknadskommentar - Höjda virkespriser, stigande tillgångsvärden och begränsad invasionsrisk

Priset på sågtimmer, massaved och energived har stigit kraftigt de senaste månaderna och ett ökat intresse för att äga skog i Östersjöregionen har drivit skogspriserna uppåt. En accelererande omställning till mer förnybart och fortsatt ökat långsiktigt behov av skogsråvara tyder på god prisutveckling för skogsråvara och skogsfastigheter i Baltikum i framtiden, samtidigt som risken för invasion bedöms vara begränsad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted