Eget kapital per A-aktie (NAV) är 106,3 EUR motsvarande 1 079 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2021-06-30. Beräknad NAV-kurs är 106,3 EUR vilket motsvarar 1 079 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,15 SEK/EUR.

NAV-kurs för denna period är 3,4 EUR motsvarande 26 SEK högre jämfört med föregående period 2021-03-30 (102,9 EUR motsvarande 1 053 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade negativt med -8 SEK per aktie på grund av försvagad EUR mot SEK under andra kvartalet 2021. Innehavet, och därmed investeringsgraden, var ungefär densamma vid utgången av de båda jämförelseperioderna då endast tre mindre förvärv och en mindre avyttring med 95 % i vinst, genomfördes andra kvartalet 2021.

Skogsfond Baltikums totala markinnehav består av 7102 hektar med cirka 657 000 kubikmeter stående skog.

Under andra kvartalet har inga avverkningar slutförts, vilket betyder ökad virkesvolym. Skogsfond Baltikum värderar en genomsnittlig skogshektar till
2 658 EUR, vilket är 103 EUR högre per hektar jämfört med föregående period. Givet det senaste halvårets tydliga prisuppgång på skogsfastigheter i Lettland och Litauen och väsentligen bättre virkesnetton från virkesförsäljningar samt den fortfarande relativt låga värderingen för Skogsfond Baltikums innehav, är kvartalets uppvärdering konservativ. Skogen i Litauen är mycket virkesrik och innehåller cirka 270 m³ per hektar och värderas till över 6 000 EUR per hektar. Skogen i Lettland värderas därmed till under 2 500 EUR per hektar, vilket är lägre än portföljgenomsnittet på 2 658 EUR per hektar.

"Jämfört med Östersjöregionens alla börsnoterade skogsbolag har Skogsfond Baltikum i princip den bästa långsiktiga tillväxtpotentialen per hektar och samtidigt den lägsta värderingen", säger Skogsfond Baltikums vd Carl Olén.

Skogsfond Baltikums börsnoterade A-aktie, SKOG A, har de senaste månaderna handlats till en substansrabatt på 2-9 %.

Datum EUR /
A-aktie
Omräkningskurs SEK / EUR SEK /
A-aktie
Aktiekurs Substansrabatt
2021-06-30 106,3 10,15 1079 990 9%
2021-03-31 102,9 10,23 1053 1030 2%
2020-12-31 102,8 10,05 1033 1010 2%
2020-09-30 104,7 10,57 1107 1010 10%
2020-06-30 102,2 10,47 1070 1080 -1%
2020-03-31 105,4 10,91 1150 1040 11%
2019-12-31 98,72 10,47 1034 1330 -22%

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Nerladdningsbara filer

Skogsfond Baltikum fullföljer förvärv av 647 hektar skog i Lettland och genomför en riktad nyemission av A-aktier

Skogsfond Baltikum har fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 samt det avtal som kommunicerats genom pressmeddelande 25 juli 2022, och har idag genomfört en riktad nyemission av A-aktier. Säljare av skogen tillika tecknare i nyemissionen är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.


Skogsfond Baltikum har ingått avtal om förvärv av 647 hektar skog i Lettland och avser att besluta om en riktad nyemission av A-aktier

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 ingick Skogsfond Baltikum samma dag en avsiktsförklaring om förvärv av skog i Lettland. Skogsfond Baltikum har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi på i allt väsentligt samma villkor som tidigare kommunicerats, samt avser att besluta om en riktad nyemission av A-aktier i samband med förvärvet. Förvärvet avser 647 hektar skog i sydvästra Lettland och säljare är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.


Kommuniké från årsstämma 2022

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 15 juni 2022.


Skogsfond Baltikum ingår avsiktsförklaring om förvärv av 647 hektar skog i Lettland

Skogsfond Baltikum har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring angående förvärv av 647 hektar skog i sydvästra Lettland. Transaktionen är bl.a. villkorad av en godkänd due diligence, att nödvändiga tillstånd och godkännanden erhålls samt att bindande avtal, innehållandes sedvanliga tillträdesvillkor, ingås mellan parterna.


Skogsfond Baltikum har planterat 18,5 hektar snabbväxande poppel

Skogsfond Baltikum har genomfört markberedning och plantering av snabbväxande poppel på 18,5 hektar jordbruksmark i Litauen och kommer att erhålla årligt jordbruksstöd. Plantorna har överlevt etableringen och förutsättningarna är goda för lönsam tillväxt.Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.


Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.


Marknadskommentar - Höjda virkespriser, stigande tillgångsvärden och begränsad invasionsrisk

Priset på sågtimmer, massaved och energived har stigit kraftigt de senaste månaderna och ett ökat intresse för att äga skog i Östersjöregionen har drivit skogspriserna uppåt. En accelererande omställning till mer förnybart och fortsatt ökat långsiktigt behov av skogsråvara tyder på god prisutveckling för skogsråvara och skogsfastigheter i Baltikum i framtiden, samtidigt som risken för invasion bedöms vara begränsad.


Årsredovisning 2021

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted