Bokslutskommuniké 2019

NAV per A-aktie uppgick till 98,72 EUR (cirka 1034 SEK)
Resultat efter skatt uppgick till 456,7 TEUR
Resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,7 TEUR
Fastighetsinnehaven uppgick till 711 hektar
Fastighetstillgångarnas värde uppgick till 1,87 MEUR
Nyemission tillför 8,21 MEUR under december 2019
Nettokassan uppgick till 7,52 MEUR
Efter perioden har fastighetsinnehaven ökat till 1950 hektar

Verksamheten under 2019

Under det första halvåret 2019 bestod verksamheten huvudsakligen av att söka de tillstånd som behövs av övervakande myndigheter i både Sverige och Lettland i linje med respektive lands lagstiftning kring alternativa investeringsfonder (AIF). I samband med detta utsågs AIFP Baltic Asset Management AS i Lettland till extern förvaltare av Skogsfond Baltikum AB som utgör en alternativ investeringsfond enligt AIF-regelverket. Samtidigt ansökte Skogsfond Baltikum om notering på NGM Nordic AIF, dels i syfte att uppfylla kraven enligt AIF-regelverket dels i syfte att kunna erbjuda investerare en möjlighet att avyttra sina andelar tidigare än den planerade livslängden för fonden.

Under det andra kvartalet genomfördes en första nyemission inför planerad notering av A-aktien på NGM Nordic AIF. Nyemissionen avslutades i juni och tillförde cirka 1,67 MEUR (cirka 17,8 MSEK). Notering skedde därefter den 28 juni.

Under det tredje kvartalet bildades ett helägt dotterbolag bildades i Lettland varigenom alla fastighetsförvärv sker och under det fjärde kvartalet påbörjades fastighetsförvärven.

Under det fjärde kvartalet annonserades ytterligare en nyemission som kom att avslutas i december 2019 och som tillförde cirka 8,21 MEUR (cirka 87,2 MSEK).

Fastighetsförvärv pågick kontinuerligt under det andra halvåret och vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick fastighetsinnehaven till 711 hektar varav 610 hektar var skogsmark med en uppskattad virkesvolym om 57 000 kubikmeter. Det sammanlagda förvärvspriset uppgick till cirka 1258,8 TEUR och det beräknade verkliga värdet enligt IFRS till cirka 1872,6 TEUR.

Kostnader och resultat

Förvaltningsavgift beräknas endast utifrån tillgångar i form av skogs- och marktillgångar. Ingen förvaltningsavgift utgår således på kontanta medel. Under det andra och tredje kvartalet betalades ingen förvaltningsavgift. Under det fjärde kvartalet betalades förvaltningsavgift om 3,2 TEUR.

I övrigt har resultatet belastats med kostnader i samband med etableringen av verksamheten, tillståndsansökningar m.m. Vidare har kostnader i samband med etablering av det helägda dotterbolaget och lokalt anställd administrativ personal belastat resultatet. Kostnader direkt hänförliga till nyemissioner belastar inte resultatet utan det egna kapitalet. Även investeringsavgiften belastar det egna kapitalet.

Resultat efter skatt för 2019 uppgick till 456,7 TEUR och resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,3 TEUR (Se vidare nedan under not 1). Resultatet påverkades främst av värdeförändring av verkligt värde på skog vilket är skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och det beräknade verkliga värdet enligt IFRS. Värdeförändringen för 2019 påverkade resultatet positivt med 613,1 TEUR.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Under inledningen av 2020 har den under december avslutade nyemissionen registrerats i sin helhet och fastighetsförvärven har fortsatt. Vid tiden för denna bokslutskommuniké uppgår fastighetsinnehaven till sammanlagt cirka 1950 hektar skog och mark med ett uppskattat virkesförråd om 169 000 kubikmeter. Totalt har cirka 4,1 MEUR investerats i bolagets fastighetsportfölj.

I februari 2020 beslutades att genomföra en riktad nyemission av A-aktier till en begränsad krets investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den under december avslutade nyemissionen. Den riktade nyemissionen om totalt 0,60 MEUR (cirka 6,3 MSEK) sker på samma villkor som i den tidigare genomförda emissionen. Vid tiden för denna bokslutskommuniké hade den riktade emissionen inte registrerats.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Zetterström, Ordförande
+46 735 44 97 30

Carl Olén, VD
+46 70 334 51 02

info@skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 15:50 den 28 februari 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Motiv och kommentarer till förslag om uppdaterad styrelse

Styrelsen i Skogsfond Baltikum föreslår, enligt separat kallelse till bolagets årsstämma 17 juni, att välja in Daniel Palm till ny styrelseordförande samt Per-Olof Wedin och Johan Nellbeck till nya styrelseledamöter. Samtliga tre är sedan tidigare medlemmar i Skogsfond Baltikums Advisory Board och erfarna företagsledare. Vidare föreslås att nuvarande styrelseledamöterna Carl Olén (vd moderbolaget) och Valerijs Ginko (förvärvsansvarig Lettland) inte längre ska ingå i styrelsen till förmån för sina operativa uppdrag inom koncernen.


Offentliggörande av tilläggsprospekt i samband med nyemission

Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2020 (FI Dnr 20-5979) och som offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.


Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagenden 17 juni, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.


Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission.


Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion

Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.


Skogsfond Baltikum inleder förvärvsarbete i Litauen

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.


Årsredovisning 2019

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.


Substansvärdet (NAV) per aktie är 105,4 EUR motsvarande 1150 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde (NAV, Net Asset Value) på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-03-31. Beräknat NAV per aktie är 105,4 EUR vilket motsvarar 1150 SEK per aktie med antagen omräkningskurs om 10,91 SEK/EUR.


Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB

Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB i Lettland kring återfinansiering av ägd skog i syfte att utöka skogsinnehavet i enlighet med investeringsplanen.


Skogsfond Baltikum förvärvar 3350 hektar

Skogsfond Baltikum har sedan 2020-02-14 förvärvat och skrivit avtalat om förvärv för ett stort antal skogsfastigheter i Lettland på sammanlagt cirka 3350 hektar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär