Sensys Gatso sätter långsiktigt försäljningsmål på 1 miljard kronor för 2025

Sensys Gatso Group AB, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, presenterar idag långsiktiga mål för 2025. Bolaget strävar efter att nå en försäljning på mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS och en EBITDA-marginal på mer än 15 procent. Ledningen kommer att ge mer information på telefonkonferensen/audiocasten idag kl. 9.00.

Trafikövervakning som en tjänst, TRaaS, är vårt erbjudande av tjänster och service där vi bygger, underhåller och driver övervakningsprogram. 

"Sensys Gatsos orderingång för TRaaS-affären har visat en bra utveckling under 2019 och i inledningen av 2020, med expansion in i nya segment och marknader. Vi känner att det är dags att definiera våra nya ambitioner samt dela vår långsiktiga plan och mål", kommenterar Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso.

Vår långsiktiga strategi bygger på fyra pelare och är fokuserad på lönsam tillväxt:

  • Expansion i USA med trafikövervakning som en tjänst, TRaaS
  • Etablering på nya marknader med trafikövervakning som en tjänst
  • Utveckling av skalbar mjukvara och flexibel hårdvara
  • Utökning av serviceerbjudandet på våra nuvarande marknader

Vi uppskattar vår adresserbara marknad till 12,5 miljarder kronor med en tillväxt på cirka 10 procent årligen. Vår ambition är att växa med CAGR på 16 procent och att därmed överträffa marknaden. De  globala marknadsförutsättningarna och kundbehoven förändras snabbare än någonsin. Vår strategi för år 2025 bygger på att växa vår TRaaS-affär i våra hemmamarknader Sverige och Nederländerna samt tillväxtmarknaderna MEA, Nord- och Latinamerika.

Sensys Gatsos investeringar i teknologi har skapat skalbara mjukvarulösningar i kombination med flexibel hårdvara. Det betyder att vi kan erbjuda kompletta lösningar för trafikövervakning. Det ger oss möjligheten att skala upp mycket snabbare mot nya kunder och nya vertikaler som exempelvis oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Det möjliggör också snabbare geografisk expansion till nya marknader såsom Latinamerika. I våra etablerade marknader fokuserar vi på att öka vår leverans av service och underhåll. 

"Vårt uppdrag och fokus är oförändrat. Sensys Gatso spelar en ledande roll i att förändra beteenden i trafiken och rädda liv. Kombinationen av vår skalbara mjukvara och flexibla hårdvara, vårt starka globala varumärke och våra kompetenta globala team gör att vi har en unik möjlighet att öka våra återkommande intäkter från vårt TRaaS-erbjudande för motorvägar, landsvägar och i städer. Vår strategi är fokuserad på lönsam försäljningstillväxt inom TRaaS med ambitionen att uppnå en EBITDA-marginal över 15 procent", kommenterar Ivo Mönnink, VD Sensys Gatso.

Sensys Gatsos långsiktiga finansiella mål

TSEK 2019 2025 CAGR
Total nettoomsättning 406 > 1000 > 16%
varav TRaaS återkommande intäkter: 177 > 600 > 22%
EBITDA 7% > 15%  

Det är Sensys Gatsos långsiktiga ambition att växa nettoomsättningen från 406 miljoner kronor 2019 med en CAGR på mer än 16 procent till mer än 1 miljard kronor 2025. Målsättningen är att andelen av de strategiska återkommande intäkterna från TRaaS  ska växa från 177 miljoner med en CAGR på mer än 22 procent till mer än 600 miljoner kronor 2025. Den övergripande ambitionen för lönsamhet är att öka EBITDA-marginalen med åtta procentenheter från 7 procent till mer än 15 procent 2025.

Genomförande av vår tillväxtstrategi för TRaaS
Det finns en stor potential i Sensys Gatsos affärsmodell för TRaaS. Vår TRaaS-affär är baserad på långsiktiga kundavtal.  Varje nytt driftsatt program från Sensys Gatso genererar intäkter, marginal och kassaflöde på årlig basis, vanligtvis löpande under mer än fem år framåt. Sensys Gatso har bra erfarenhet och resultat av att förlänga kontrakt efter fem år - mer än 85 procent av avtalen förlängs eller förnyas. 

För att underlätta fortsatt tillväxt har Sensys Gatso och Rabobank för avsikt att utöka nuvarande kreditfacilitet från Rabobank med ytterligare 50 miljoner kronor med en stegvis ökning om 12,5 miljoner kronor var sjätte månad. Det utökade kreditutrymmet som kommer att kunna utnyttjas vid behov av Sensys Gatso är villkorat av att överenskomna kovenanter möts. Parterna planerar att komma överens om kovenanter och villkor i mars 2020 med krav på slutligt godkännande av kreditkommittén i Rabobank.

Utdelning
Nettovinsten som genereras kommer att återinvesteras i bolaget för att finansiera tillväxtplanen. När tillväxtplanen är finansierad fullt ut kommer utdelning att ske efter bedömning av bolagets finansiella ställning, organiska tillväxtmöjligheter, investeringar, förvärvsmöjligheter och kassaflöde. 

Investerarpresentation
En utökad investerarpresentation kommer att hållas online idag i samband med den finansiella rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommunikén för 2019. Presentationen kommer att hållas av VD Ivo Mönnink och  CFO Simon Mulder.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2019

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 54
Storbritannien: +44 333 300 92 66
USA: +1 8 335 268 347


Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 februari, 2020 kl. 08.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com Sensys Gatso USA meddelar att kontraktet för övervakning av oförsäkrade fordon (UVED) i Oklahoma fullföljts och avslutas

Efter nästan två års full drift av programmet med automatiserad nummerplåtsläsning (ANPR) för att identifiera oförsäkrade fordon på Oklahomas vägar, har Sensys Gatso USA och Oklahoma District Attorneys Council (DAC) ömsesidigt kommit överens om att avsluta denna satsning. 


Halvårsrapport januari - juni 2020

April - juni 2020

- Nettoomsättning 93,5 Mkr (96,9)

- Orderingång 282,6 Mkr (141,5)

- Rörelseresultat (EBIT) -0,9 Mkr (-8,2)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 12,3 Mkr (4,4)

- Totalresultat -17,1 Mkr (-5,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,00 (-0,01)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,8 Mkr (-2,7)

Januari - juni 2020

- Nettoomsättning 189,1 Mkr (175,3)

- Orderingång 316,2 Mkr (241,4)

- Rörelseresultat (EBIT) -14,6 Mkr (-20,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 13,3 Mkr (4,3)

- Totalresultat -12,4 Mkr (-7,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 21,7 Mkr (-23,3)


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet 2020

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret 2020 torsdagen den 20 augusti kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska. 


Gatso Special Products B.V. informerar Sensys Gatso Group om avsikten att konvertera amortering på 1 miljon EUR till aktier

I samband med förvärvet av Gatso Beheer under 2015 ställdes det, som en del av köpeskillingen, ut en revers om cirka 6,8 miljoner EUR. Reversen kan under vissa förutsättningar konverteras till nya aktier i Sensys Gatso Group. Per den 30 juni 2020 uppgick utestående revers till 2,84 miljoner EUR. 


Sensys Gatso erhåller kontrakt från Saudiarabien värt 275 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ett nytt kontrakt från Tahakom i Saudiarabien. Tahakom är en befintlig kund från vilken Sensys Gatso erhöll sin första order 2018, värd 60 miljoner kronor. Det nya kontraktet är värt SAR 119 miljoner, motsvarande cirka 275 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller order för uppgradering av teknik till ett befintligt TRaaS-kontrakt värd 6,4 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order som ökar värdet på ett befintligt Trafikövervakning som tjänst-kontrakt (TRaaS) med 1 miljon AUD, motsvarande 6,4 miljoner kronor under de kommande två åren. Denna order erhölls för uppgradering av trafiksäkerhetssystem åt regeringen i det australiska huvudstadsterritoriet ACT. Som ett resultat av denna order kommer de befintliga TRaaS-underhållstjänsterna som tillhandahålls till ACT-regeringen att öka till ett totalt kontraktsvärde för tjänster om 1,45 miljoner AUD, vilket motsvarar 9,3 miljoner kronor under de kommande två åren.


Sensys Gatso har erhållit ett tilldelningsbeslut för rödljus- och mobila hastighetssystem i Malaysia värt 14 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin malaysiska partner erhållit ett tilldelningsbeslut för att förse den malaysiska regeringen med trafiksäkerhetssystem och tjänster de kommande två åren. Sensys Gatso erhöll samtidigt den första ordern, för den första leveransen bestående av fordonsmonterade system för hastighetsövervakning, motsvarande 1,8 miljoner kronor. De fordonsmonterade systemen kommer att installeras under Q4, 2020.


Sensys Gatso aktiverar system för restidsmätning på landsvägar i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått meddelande från den nederländska Åklagarmyndigheten att systemet för restidsmätning är godkänt och kommer att tas i drift från och med den 7 juli 2020 och framåt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted