Sensys Gatso sätter långsiktigt försäljningsmål på 1 miljard kronor för 2025

Sensys Gatso Group AB, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, presenterar idag långsiktiga mål för 2025. Bolaget strävar efter att nå en försäljning på mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS och en EBITDA-marginal på mer än 15 procent. Ledningen kommer att ge mer information på telefonkonferensen/audiocasten idag kl. 9.00.

Trafikövervakning som en tjänst, TRaaS, är vårt erbjudande av tjänster och service där vi bygger, underhåller och driver övervakningsprogram. 

"Sensys Gatsos orderingång för TRaaS-affären har visat en bra utveckling under 2019 och i inledningen av 2020, med expansion in i nya segment och marknader. Vi känner att det är dags att definiera våra nya ambitioner samt dela vår långsiktiga plan och mål", kommenterar Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso.

Vår långsiktiga strategi bygger på fyra pelare och är fokuserad på lönsam tillväxt:

  • Expansion i USA med trafikövervakning som en tjänst, TRaaS
  • Etablering på nya marknader med trafikövervakning som en tjänst
  • Utveckling av skalbar mjukvara och flexibel hårdvara
  • Utökning av serviceerbjudandet på våra nuvarande marknader

Vi uppskattar vår adresserbara marknad till 12,5 miljarder kronor med en tillväxt på cirka 10 procent årligen. Vår ambition är att växa med CAGR på 16 procent och att därmed överträffa marknaden. De  globala marknadsförutsättningarna och kundbehoven förändras snabbare än någonsin. Vår strategi för år 2025 bygger på att växa vår TRaaS-affär i våra hemmamarknader Sverige och Nederländerna samt tillväxtmarknaderna MEA, Nord- och Latinamerika.

Sensys Gatsos investeringar i teknologi har skapat skalbara mjukvarulösningar i kombination med flexibel hårdvara. Det betyder att vi kan erbjuda kompletta lösningar för trafikövervakning. Det ger oss möjligheten att skala upp mycket snabbare mot nya kunder och nya vertikaler som exempelvis oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Det möjliggör också snabbare geografisk expansion till nya marknader såsom Latinamerika. I våra etablerade marknader fokuserar vi på att öka vår leverans av service och underhåll. 

"Vårt uppdrag och fokus är oförändrat. Sensys Gatso spelar en ledande roll i att förändra beteenden i trafiken och rädda liv. Kombinationen av vår skalbara mjukvara och flexibla hårdvara, vårt starka globala varumärke och våra kompetenta globala team gör att vi har en unik möjlighet att öka våra återkommande intäkter från vårt TRaaS-erbjudande för motorvägar, landsvägar och i städer. Vår strategi är fokuserad på lönsam försäljningstillväxt inom TRaaS med ambitionen att uppnå en EBITDA-marginal över 15 procent", kommenterar Ivo Mönnink, VD Sensys Gatso.

Sensys Gatsos långsiktiga finansiella mål

TSEK 2019 2025 CAGR
Total nettoomsättning 406 > 1000 > 16%
varav TRaaS återkommande intäkter: 177 > 600 > 22%
EBITDA 7% > 15%  

Det är Sensys Gatsos långsiktiga ambition att växa nettoomsättningen från 406 miljoner kronor 2019 med en CAGR på mer än 16 procent till mer än 1 miljard kronor 2025. Målsättningen är att andelen av de strategiska återkommande intäkterna från TRaaS  ska växa från 177 miljoner med en CAGR på mer än 22 procent till mer än 600 miljoner kronor 2025. Den övergripande ambitionen för lönsamhet är att öka EBITDA-marginalen med åtta procentenheter från 7 procent till mer än 15 procent 2025.

Genomförande av vår tillväxtstrategi för TRaaS
Det finns en stor potential i Sensys Gatsos affärsmodell för TRaaS. Vår TRaaS-affär är baserad på långsiktiga kundavtal.  Varje nytt driftsatt program från Sensys Gatso genererar intäkter, marginal och kassaflöde på årlig basis, vanligtvis löpande under mer än fem år framåt. Sensys Gatso har bra erfarenhet och resultat av att förlänga kontrakt efter fem år - mer än 85 procent av avtalen förlängs eller förnyas. 

För att underlätta fortsatt tillväxt har Sensys Gatso och Rabobank för avsikt att utöka nuvarande kreditfacilitet från Rabobank med ytterligare 50 miljoner kronor med en stegvis ökning om 12,5 miljoner kronor var sjätte månad. Det utökade kreditutrymmet som kommer att kunna utnyttjas vid behov av Sensys Gatso är villkorat av att överenskomna kovenanter möts. Parterna planerar att komma överens om kovenanter och villkor i mars 2020 med krav på slutligt godkännande av kreditkommittén i Rabobank.

Utdelning
Nettovinsten som genereras kommer att återinvesteras i bolaget för att finansiera tillväxtplanen. När tillväxtplanen är finansierad fullt ut kommer utdelning att ske efter bedömning av bolagets finansiella ställning, organiska tillväxtmöjligheter, investeringar, förvärvsmöjligheter och kassaflöde. 

Investerarpresentation
En utökad investerarpresentation kommer att hållas online idag i samband med den finansiella rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommunikén för 2019. Presentationen kommer att hållas av VD Ivo Mönnink och  CFO Simon Mulder.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2019

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 54
Storbritannien: +44 333 300 92 66
USA: +1 8 335 268 347


Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 februari, 2020 kl. 08.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 

Sensys Gatso slutförde tillväxtfinansiering med Rabobank på 50 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genomfört en finansieringstransaktion på 50 miljoner kronor med Rabobank för finansiering av sin tillväxtplan. Som nämndes i vår kvartalsrapport Q1 2020 till marknaden, så har vi nu mött vår förväntan om att slutföra denna transaktion under det andra kvartalet.


Sensys Gatso erhåller fyra års förlängning på TRaaS-kontrakt, värt 8 miljoner kronor, för restidsmätning i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått fyra års förlängning av sitt TRaaS-kontrakt för drift och underhåll av det holländska A2-systemet för restidsmätning som ingår i EG033-kontraktet. Kontraktsförlängningen har ett värde av 800 000 EUR, motsvarande 8 miljoner kronor, under fyraårsperioden. Med denna fyraåriga förlängning blir den totala längden på detta TRaaS-kontrakt 12 år.


Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt, värt 21 miljoner kronor, för hastighetsövervakning vid skolzoner i staden Parma, Ohio

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut av staden Parma, Ohio för att tillhandahålla sex trafiksäkerhetssystem för skolzoner komplett med programvara och tjänster. Det uppskattade värdet på detta operatörstjänstprogram är 2,2 miljoner USD, motsvarande 21 miljoner kronor, under en femårsperiod.


Sensys Gatso bekräftar kontraktssignering i Costa Rica, Centralamerika, värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, bekräftar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, att kontrakt signerats med Cosevi Road Safety Council för landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka USD 20 miljoner, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till USD 13,7 miljoner, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till USD 1,6 miljoner kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.


Sensys Gatso har implementerat sin programvara "Low emission zone" för miljözoner i Amsterdam

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands BV, fått ett slutgiltigt godkännande från sin kund, Amsterdams stad, för implementering av PULS, som används för automatiserad övervakning av Amsterdams miljözon. Undertecknandet av detta kontrakt, värt 6 miljoner kronor, tillkännagavs i vårt pressmeddelande den 28 november 2018.


Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 12 maj 2020 i Jönköping.


Sensys Gatso får order från Trafikverket värd 24 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 24 miljoner kronor från Trafikverket.Delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020
Nettoomsättning 95,6 Mkr (78,4)
Orderingång 33,6 Mkr (100,0)
Rörelseresultat (EBIT) -13,7 Mkr (-12,2)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,0 Mkr (-0,1)
Totalresultat 4,7 Mkr (-2,1)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,01)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-20,6)


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2020

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet torsdagen den 30 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted