Halvårsrapport januari - juni 2022

April - juni 2022
- Nettoomsättning 124,5 MSEK (125,8)
- Orderingång 239,7 MSEK (46,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17,7 MSEK (13,5)
- Rörelseresultat (EBIT) 7,1 MSEK (4,6)
- Totalresultat 27,5 MSEK (-1,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 30,8 MSEK (38,2)

Januari - juni 2022
- Nettoomsättning 237,9 MSEK (203,9)
- Orderingång 323,2 MSEK (108,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 33,3 MSEK (8,0)
- Rörelseresultat (EBIT) 12,7 MSEK (-9,6)
- Totalresultat 39,8 MSEK (-2,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 89,8 MSEK (-1,9)

VD-kommentar
Orderingången ökade med 411 procent
Orderingången för andra kvartalet uppgick till 240 miljoner kronor, en ökning med mer än 400 procent jämfört med föregående år. Jag är särskilt glad att se att vår affärsmodell för operatörstjänster i USA nu också kommer att genomföras i Tasmanien, Australien. Under kvartalet fick vi en order på 74 miljoner kronor för att leverera ett automatiskt övervakningssystem för trafikförseelser (ATOE) till Tasmanien med en kontraktstid på 3 år. Detta bekräftar vår vision att fler tekniskt avancerade länder i framtiden kommer att vilja lägga ut den operativa delen av sin automatiska trafikövervakning på kommersiella aktörer, samtidigt som de behåller den juridiska kontrollen över processen. Särskilt anmärkningsvärt är att detta kvartal byggde 100 procent av orderingången på TRaaS. Förutom det nya Tasmanienkontraktet förnyade vi kontrakt med två städer i USA, till ett totalt värde av 144 miljoner kronor, och förlängde ett TRaaS-kontrakt i Nederländerna till ett värde av 10 miljoner kronor. På rullande 12 månaders basis uppgår vår orderingång idag till 583 miljoner kronor. Det är viktigt att notera att den nederländska upphandlingen värd 245 miljoner kronor som Sensys Gatso vann under första kvartalet ännu inte har inkluderats i dessa siffror utan kommer att läggas till när beställningarna formellt har tilldelats.

TRaaS-försäljningen ökade med 19 procent
Vi noterade ett gediget andra kvartal, med en total försäljning på 125 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra året. Vår strategiska återkommande TRaaS-försäljning landade på 74 miljoner kronor, en ökning med 19 procent. Ökningen i TRaaS-försäljningen beror främst på högre volymer i våra TRaaS-program i USA som började få effekt förra året och som bidrar fullt ut detta kvartal. Vår TRaaS-omsättning slutade på 59 procent av den totala omsättningen under kvartalet, helt i linje med vår ambition för 2025. Om vi tittar på vår 12 månaders rullande försäljning ser vi en ökning med 15 procent från 470 miljoner kronor till 541 miljoner kronor. Om vi använder samma 12 månaders rullande basis för vår TRaaS-försäljning ser vi en ökning med 28 procent från 220 miljoner kronor till 281 miljoner kronor.

TRaaS ökar bruttomarginalen med 4 procentenheter
Tack vare TRaaS-verksamhetens stora andel av vår försäljning, med högre marginaler, nådde den totala bruttomarginalen 41 procent detta kvartal. Jämfört med 37 procent under andra kvartalet 2021 är det en ökning med 4 procentenheter. Om vi tittar på vår bruttomarginal på 12 månaders rullande basis ser vi en liknande marginalförbättring motsvarande 8 procentenheter, vilket stöder vårt strategiska val att fokusera på återkommande intäkter från TRaaS-verksamheten. 

EBITDA ökade med 31 procent
EBITDA uppgick till 18 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 4 miljoner kronor eller 31 procent jämfört med i fjol. EBITDA-tillväxten kan huvudsakligen tillskrivas det starka resultatet för våra TRaaS-operatörstjänster i USA, där vi har högre marginaler. Vi lyckades dessutom hålla våra kostnader under kontroll. Under kvartalet uppgick kostnaderna till 44 miljoner kronor eller 35 procent av omsättningen. Detta kan jämföras med 42 miljoner kronor eller 43 procent av omsättningen under andra kvartalet 2021. Hittills i år ligger våra kostnader stabilt på cirka 38 procent av omsättningen. På rullande 12 månaders basis kom vår EBITDA upp i 109 miljoner kronor, 100 procent högre än under samma period föregående år, motsvarande 20 procent av omsättningen på samma basis. 

Rörelseresultatet EBIT förbättrades med 2,5 miljoner kronor eller 54 procent, från 4,6 miljoner kronor till 7,1 miljoner kronor. Jag är stolt över att kunna säga att 12 månader rullande är det åttonde kvartalet  som vi redovisar ett positivt EBIT-resultat.

75 procent av kontraktet levererat i Saudiarabien
Hittills under andra kvartalet har vi levererat 75 procent av vårt kontrakt i Saudiarabien, värt 275 miljoner kronor, avseende vår unika lösning Vehicle-in-Motion. Vi håller jämna steg i våra leveranser för att leva upp till kundens krav. Samtidigt går vi vidare i diskussioner och testningar för att utveckla och eventuellt leverera ytterligare lösningar till denna nyckelkund i Mellanöstern.

Fria kassaflödet ökade med 39 procent
Med hänsyn till totala tillgängliga kreditfaciliteter uppgick det fria kassaflödet vid utgången av andra kvartalet till 172 miljoner kronor, 39 procent högre än i fjol. Ökningen drivs huvudsakligen av omvandlingen till intäkter från tidigare investeringar i lager och pågående arbeten relaterade till kundkontrakt. Med vårt starka kassaflöde och vår låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning.

Kostnader för försörjningskedjan stabila under 2022
På Sensys Gatso har vi långa ledtider för våra sälj-, leverans- och driftprocesser. Kritiska komponenter köps därför in långt i förväg och har redan säkrats för 2022. Monteringen av våra system sker i våra europeiska fabriker där det mesta av mervärdet för vår systemförsäljning genereras. Våra affärsmodeller för systemförsäljning och operatörstjänster påverkas knappt av ökade energikostnader. Vi har inte heller någon verksamhet i Ryssland eller Ukraina, inga anställda som arbetar från dessa länder och inga leveranser från regionen. I dag förväntar vi oss inga leveransproblem i försörjningskedjan och våra kostnader för försörjningskedjan håller sig relativt stabila under 2022.

Framtidsutsikter
Vår orderbok är stark och växande och vi har kontroll över kostnaderna. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa och vår finansiella ställning är stark. Därutöver ser vi kortsiktigt en begränsad påverkan av ökade kostnader i försörjningskedjan och av kriget i Ukraina. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 18 augusti kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q2-2022

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 505 163 86, Pinkod: 8264579#
Storbritannien: +44 20 3198 4884, Pinkod: 8264579#
USA: +1 412 317 6300, Pinkod: 8264579#

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 18 augusti, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 

Sensys Gatso presenterar på Redeye Technology Day 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, deltar på Redeye Technology Day den 30 november 2022. CTO Pär Degerman presenterar den senaste teknikutvecklingen och strategin framåt för bolaget kl. 15.10.


Sensys Gatso Australia erhåller projektorder för förlängning av underhållstjänster för ANPR trafiksäkerhetssystem från delstaten New South Wales, värda 26 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, erhållit projektorder för förlängning av underhållstjänster för system för ANPR (Automatic number-plate recognition) från New South Wales (NSW) delstatsregering, utöver det tilldelningsbeslut som tillkännagavs i november 2021. Projektorderna förlänger TRaaS-underhållet av befintliga system till slutet av 2026 och är till ett värde av AUD 3,7 miljoner, motsvarande 26,3 miljoner kronor.


Delårsrapport Januari - september 2022

Juli - september 2022
- Nettoomsättning 95,4 MSEK (130,4)
- Orderingång 53,4 MSEK (64,2)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,4 MSEK (38,0)
- Rörelseresultat (EBIT) -4,2 MSEK (28,2)
- Totalresultat 11,6 MSEK (26,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 29,0 MSEK (-0,2)

Januari - september 2022
- Nettoomsättning 333,3 MSEK (334,3)
- Orderingång 376,6 MSEK (172,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 39,7 MSEK (46,0)
- Rörelseresultat (EBIT) 8,6 MSEK (18,7)
- Totalresultat 51,4 MSEK (24,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 118,8 MSEK (-2,2)


Valberedning utsedd inför Sensys Gatso Groups årsstämma 2023

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2022.


Nomination committee appointed for Annual General Meeting 2023

In accordance with the annual general meeting's decision, the chairman of the board of directors has convened a nomination committee for the annual general meeting 2023.


Sensys Gatso meddelar att kontrakt tecknats med Trafikverket värt upp till 850 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, meddelar genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden att ett kontrakt har signerats för upphandlingen med Trafikverket. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är värt upp till 850 miljoner kronor, och Sensys Gatso förväntar sig att leverera trafiksäkerhetsutrustning och TRaaS-tjänster för cirka 400 miljoner kronor under de första 6 åren. Kontraktet för TRaaS- och underhållstjänster kan förlängas med ytterligare fem år efter de första sex kontraktsåren och de efterföljande sex optionsåren.


Sensys Gatso announces contract signed with the Swedish Transport Administration worth up to SEK 850 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety systems, announces through its subsidiary Sensys Gatso Sweden, that a contract has been signed based on the procurement award from Trafikverket, the Swedish Transport Administration. The estimated contract value over a 12-year period is worth up to SEK 850 million, and Sensys Gatso expects to deliver traffic safety equipment and TRaaS services for approximately SEK 400 million in the first 6 years. For TRaaS service and maintenance, the contract can be extended by another five years after the six initial contract years and the six optional years.


Sensys Gatso Australia erhåller kontraktsförlängning av underhållstjänster för trafiksäkerhetssystem från delstaten Victoria, värd 21 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order till ett värde av 3 miljoner AUD, motsvarande 21 miljoner kronor för att förlänga TRaaS-underhållet av befintliga system till slutet av 2023 från den viktorianska regeringen.


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för tredje kvartalet 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för tredje kvartalet 2022 torsdagen den 17 november kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.


Sensys Gatso bekräftar tilldelning av Trafikverkets upphandling, värd upp till 850 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, meddelade den 8 oktober 2022, att man genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket. Tilldelningsbeslutet för nya trafiksäkerhetskameror och tillhörande installation och underhåll för det rikstäckande ATK-programmet uppskattas vara värd upp till 850 miljoner kronor. Detta tilldelningsbeslut har nu bekräftats utan överklaganden under avtalsspärren


Sensys Gatso vinner Trafikverkets upphandling, värd upp till 850 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket där det meddelas att Sensys Gatso vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror och tillhörande installation och underhåll för det rikstäckande ATK-programmet. Beslutet kan överklagas under tio dagar. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är mellan 650-850 miljoner kronor, och Sensys Gatso förväntar sig att leverera trafiksäkerhetsutrustning och TRaaS-tjänster för cirka 400 miljoner kronor under de första 6 åren.


Sensys Gatso erhåller order från Uruguay, värd 9 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM erhållit en order från CIEMSA, vår partner i Uruguay, på leverans och support av trafikövervakningssystem. Denna order är en del av det nationella projektet för trafiksäkerhet i Uruguay som främjas av Corporacion Vial de Uruguay.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted