Delårsrapport juli - september 2019

Juli - september 2019
Nettoomsättning 73,0 (95,7)
Orderingång 79,3 (100,7)
Rörelseresultat (EBIT) -17,8 (8,8)
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) -2,8 (18,2)
Totalresultat -6,6 (1,2)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -23,9 (11,6)

Januari - september 2019
Nettoomsättning 248,3 (255,9)
Orderingång 320,7 (336,3)
Rörelseresultat (EBIT) -38,3 (-6,7)
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 1,5 (20,9)
Totalresultat -13,7 (7,4)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,04 (-0,01)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -47,1 (10,3)

VD-kommentar

TRaaS andel av orderingången ökar till 49 procent 
Orderingången var fortsatt solid och uppgick till 79 (101) miljoner kronor för tredje kvartalet. Den redan starka orderboken för 2019 befästes av framförallt nya order från USA, Frankrike, Förenade Arabemiraten och Sensys Gatsos nya Latinamerikanska marknad Colombia. Den totala orderingången uppgick till 320 miljoner kronor, något lägre (5 procent) än föregående år (337). Under årets nio första månader uppgick ordervärdet för TRaaS, dvs. återkommande intäkter från Trafikövervakning som en tjänst, till cirka 49 procent av totala ordervärdet. 

Försäljning av TraaS fortsätter enligt plan
Den totala försäljningen de första nio månaderna 2019 uppgick till 248 miljoner kronor, något lägre än föregående år (256). Det är helt i linje med våra förväntningar då den starka orderboken från 2018 till stor del fortfarande behöver omvandlas till intäkter. I andra och tredje kvartalet 2019 implementerade vi ett flertal stora och komplexa projekt parallellt. Andelen återkommande intäkter, som vi kallar TraaS, uppgick för de första nio månaderna till 51 procent (43). Det är 15 procent högre än samma period föregående år och helt enligt plan med vår tillväxtstrategi att växa detta affärsområde. 

Intåg på den Latinamerikanska marknaden 
Sensys Gatso starka internationella varumärke och rykte bidrog till två betydande order från två separata delstater i Colombia under kvartalet. Det är order där andelen TRaaS uppgår till 30 procent av värdet på avtalen som löper över en femårsperiod. Vi är på väg att etablera långvariga relationer med nya kunder i den spännande och växande latinamerikanska marknaden. Under de senaste åren har vi investerat och arbetat hårt med försäljning och marknadsföring. Med våra senaste framgångar i Colombia känner jag mig säker på att vi kan ta vara på fler möjligheter i regionen.

Oklahoma tar fart
Introduktionen av  det nya erbjudandet, övervakning av  oförsäkrade fordon, i Oklahoma var den första i sitt slag i USA. Vi har klarat av komplexiteten i programmet och intäkterna ökar nu månad för månad. Så här långt, baserat på resultaten från Oklahoma, upplever vi nu konkret intresse från ett flertal andra delstater i USA att genomföra liknande program. En förutsättning för att kunna implementera den här typen av program är att lagstiftningen i delstaten ändras för att tillåta automatiserad övervakning. Delstaternas incitament för att ändra lagstiftningen handlar om att minska de sociala problemen och att öka skatteintäkterna från försäkringspremier. Skalbarheten på Sensys Gatsos  lösning och vår erfarenhet detta program gör att vi förväntar oss kortare tid för implementationer när vi vinner nya delstater.  

Innovativ tillväxt skapar långsiktigt värde
Sensys Gatso lever i en miljö där långa säljcykler kan förekomma. Så är definitivt fallet när vi implementerar stora, innovativa och komplexa projekt. Från order inkomna framförallt under 2018 genomför vi just nu tre stora projekt i Frankrike, Nederländerna och USA. Gemensamt för dessa projekt är en betydande andel TRaaS, ungefär 45 procent. Programmen förväntas generera årlig avkastning under många år framöver, både intäkter och marginal. I föregående kvartal förklarade vi att kostnader för sålda varor och service ökade. Det var till största delen rörliga personalkostnader relaterade till implementationen av dessa projekt. Den projektutveckling som sker under  implementationsfasen kommer våra framtida kunder till nytta allt eftersom funktionaliteten i mjukvaruplattformen växer. Generellt ökade omkostnaderna på grund av högre aktivitetsnivå inom försäljning och ökade administrativa kostnader för medarbetare. Den ökade aktivitetsnivån inom försäljning var framförallt hänförlig till regionen Latinamerika. Vi befinner oss i expansionsfas med pågående implementationer av flera stora projekt, bruttomarginalen för de första nio månaderna uppgick till ungefär 36 procent (43). 

Kassa och finansiell ställning
Tillgängliga likvida medel minskade från 153 miljoner kronor vid utgången av 2018 till 66,1 miljoner kronor (122,4) vid periodens slut. Under årets första nio månader har rörelsekapitalet ökat för systemförsäljning på grund av genomförande av stora projekt som exempelvis den fordonsmonterade lösningen i Australien och landsvägsprojektet i Holland. Med planerade delleveranser under fjärde kvartalet 2019 förväntar vi oss betalningar under första och andra kvartalet 2020. Under 2019 har rörelsekapitalet ökat till 43,9 miljoner kronor för att finansiera tillväxten. 

Försäljningsframgångarna inom affärsområdet Operatörstjänster (Managed Services) (TRaaS) har ökat den installerade basen. Det är investeringar i anläggningstillgångar för expansion av verksamhet som är relaterad till nya övervakningsprogram för trafikljus, hastighet och automatisk igenkänning av nummerplåtar (ANPR) i USA och i Tyskland till ett belopp på 19,5 miljoner kronor. Expansionen av TRaaS-erbjudandet inom Managed Services resulterar i en initial kapitalinvestering (capex) med ett kassaflöde som kommer igång två till tolv månader efter starten av programmet. Betalningarna är vanligtvis en avgift som baseras på betalda böter vilket betyder att kassaflödet ökar när programmet har implementerats fullt ut. Affärsområdet Systemförsäljning växer vilket medför att rörelsekapitalbehovet ökar. För Systemförsäljning varierar kassaflödet från projekt till projekt beroende på villkor i avtal. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit på break-even de senaste sex kvartalen. Tillgängliga likvida medel har under samma period minskat från 117 till 66 miljoner kronor. Minskningen är relaterad till återbetalning av ägarlån på 10,2 miljoner kronor och investeringar i anläggningstillgångar på 40,6 miljoner kronor. Investeringarna i anläggningstillgångar är framförallt hänförliga till verksamheten i USA och utveckling av vår nya FLUX-plattform. 

Soliditeten uppgick till 61,4 procent jämfört med 71,8 procent vid utgången av 2018. Soliditeten har påverkats kraftigt av IFRS16 och ökningen av rörelsekapital som ökat vår totala balansomslutning.

Framtidsutsikter
Vi fortsätter på vår framgångsväg att växa Trafikövervakning som en tjänst (TRaaS) i olika delar av världen. Även om implementering av komplexa lösningar till en början tar tid, påverkar intäkter och marginal på kort sikt, så växer vårt tjänsteutbud och vår mjukvaruplattform utvecklas. På samma sätt är vi väldigt stolta över att ha introducerat en innovativ lösning som adresserar ett viktigt socialt problem med oförsäkrade förare, för oss en helt ny affärsmöjlighet i USA. Avslutningsvis, med tanke på den starka orderboken, den växande intäktsbasen och inträdet i Colombia, ett land på den stora latinamerikanska marknaden, så har vi skapat en solid bas för framtida tillväxt.

Ivo Mönnink 
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 28 november kl. 10:00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 och besvarar frågor i en audiocast. 

Presentationen går att följa online via länk via Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller via https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q3-2019


Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon.
Sverige: 08 505 583 50
Storbritannien: +44 333 300 92 64
USA: +1 8 335 268 384

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 28 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com 
e-post IR: investors@sensysgatso.com 
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org. nr 556215-4459, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 klockan 15.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping. Med anledning av utbrottet av coronaviruset kommer årsstämman hållas i enklaste möjliga form.


Förhindra trafikolyckor under Corona-krisen

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, råder fordonsförare att vara extra försiktiga när de kör under denna globala Corona-kris. Som stöd för detta vill gruppen dela följande meddelande. Under ett vanligt år skadas cirka 20 000 människor så svårt att de måste läggas in på sjukhus till följd av trafikolyckor bara i Nederländerna. En stor del av dessa händelser är ett resultat av slarvigt körbeteende. Det är uppenbart att varje inläggning på sjukhus som kan undvikas minskar trycket på vår redan hårt pressade sjukvård.


Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december
-Nettoomsättning 158,0 Mkr (124,4)             
-Orderingång 241,2 Mkr (143,9)                      
-Rörelseresultat (EBIT) 13,9 Mkr (7,3)            
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 27,1 Mkr (16,7)                    
-Totalresultat 7,8 Mkr (8,8)   
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)               
-Kassaflödet från den löpande verksamheten 43,4 Mkr (39,0)


Sensys Gatso sätter långsiktigt försäljningsmål på 1 miljard kronor för 2025

Sensys Gatso Group AB, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, presenterar idag långsiktiga mål för 2025. Bolaget strävar efter att nå en försäljning på mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS och en EBITDA-marginal på mer än 15 procent. Ledningen kommer att ge mer information på telefonkonferensen/audiocasten idag kl. 9.00.


Sensys Gatso bekräftar tilldelningsbeslut i Costa Rica, Centralamerika, värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, bekräftar att meddelade mottagits från Cosevi Road Safety Council om att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka USD 20 miljoner, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till USD 13,7 miljoner, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till USD 1,6 miljoner kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.


Sensys Gatso väntar på tilldelningsbeslut i Costa Rica, Centralamerika, värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, väntar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, på meddelade av Cosevi Road Safety Council att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka USD 20 miljoner, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till USD 13,7 miljoner, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till USD 1,6 miljoner kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 den 20 februari kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 9.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.  


Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt, värt 28 miljoner kronor, för ett nytt hastighetsövervakningsprogram för skolzoner från St. Mary's, Georgia, USA

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, valts av staden St. Mary's, Georgia för att tillhandahålla trafiksäkerhetskamerasystem för skolzoner komplett med programvara och tjänster. Det uppskattade värdet av detta Trafikövervakning som tjänst (TRaaS)-program är 3 miljoner USD, motsvarande 28 miljoner kronor under femårsperioden.


Sensys Gatso vinner ett TRaaS-kontrakt värt 60 miljoner kronor i Australien

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, erhållit en order värd 9 miljoner AUD, motsvarande 60 miljoner kronor, för ett 3-årigt kontrakt. Avtalet avser underhålls- och supporttjänster för det fasta trafiksäkerhetskameranätverket till delstaten Victoria i Australien.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär