Delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020
Nettoomsättning 95,6 Mkr (78,4)
Orderingång 33,6 Mkr (100,0)
Rörelseresultat (EBIT) -13,7 Mkr (-12,2)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,0 Mkr (-0,1)
Totalresultat 4,7 Mkr (-2,1)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,01)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-20,6)

Januari - december 2019
Nettoomsättning 406,3 Mkr (380,3)
Orderingång 527,5 Mkr (480,3)
Rörelseresultat (EBIT) -24,4 Mkr (0,6)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28,6 Mkr (37,6)
Totalresultat -6,0 Mkr (16,1)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (49,3)

VD-kommentar
Vi fortsätter verksamheten under Covid-19-krisen
Låt oss börja med en uppdatering kring verksamheten med världens dagliga samtalsämne de senaste två månaderna: Covid-19. I samma stund som WHO klassade virusutbrottet som en pandemi agerade vi snabbt för att skydda våra medarbetare och fortsatt verksamhet. Vi tog fram kontinuitetsplaner för samtliga enheter och bad närmare 80 procent av medarbetarna att arbeta hemifrån. Målsättningen är att skydda de medarbetare som måste befinna sig på kontoret eller ute på fältet för att säkra fortsatta leveranser av produkter och tjänster till våra kunder. Tack vare vår globala implementering av Agile & Scrum 2018 kan våra utvecklare nu till 100 procent fortsätta arbeta på distans.

I USA erhöll vi säkerhetsklassning för att låta operatörer och kundtjänstmedarbetare arbeta hemifrån. Det här medför att vår förmåga att utfärda böter inte påverkas. Den säkrade kontinuiteten i vår verksamhet är viktig för våra kunder, då vi ses som en samhällsviktig verksamhet av myndigheter runt om i världen. Mindre trafik på vägarna kan locka förare att överskrida gällande hastighetsbegränsningar, vilket medför ökad risk för olyckor och en onödig belastning på redan ansträngda sjukvårdssystem. I linje med vårt uppdrag att öka trafiksäkerheten har vi i våra sociala mediekanaler aktivt förmedlat vikten av att köra säkert, särskilt i dessa dagar. Med stängda skolor och minskad trafik rent allmänt i USA kommer vi troligen att börja se påverkan på vår TRaaS omsättning i den marknaden. Omfattningen beror till stor del på valet av tidpunkt för en gradvis återstart av den amerikanska ekonomin.

Avtal med Costa Rica i slutskedet
Sensys Gatso och våra konsortiepartner fick i februari i år besked av Costa Ricas regering att man tilldelats avtalet för landets Nationella Intelligenta Transportsystem. Just nu pågår processen med att fastställa de juridiska detaljerna mellan alla berörda parter. Covid-19 och dess inverkan på möjligheterna att kommunicera effektivt gör att detta tar längre tid än beräknat. För närvarande tror vi inte att detta kommer påverka den övergripande tidplanen i projektet som är värt 192 miljoner kronor.

Covid-19 förväntas inte påverka orderingången
Orderingången för kvartalet var relativt svag och uppgick till 34 miljoner kronor (100). Det är vanligt att myndighetskunder släpper sina årliga budgetar för nya projekt efter det första kvartalet. Främst ligger förseningen av kontraktsskrivningen med Costa Rica. Ett  kontrakt på nästan 200 miljoner kronor som har försenats in i andra kvartalet. Eftersom vi ses som en samhällsviktig verksamhet förväntar vi oss inte att Covid-19 kommer att påverka den framtida orderingången.

TRaaS försäljningen fortsätter växa
Den totala nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 96 miljoner kronor, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år (78). Andelen återkommande intäkter av försäljningen uppgick till 53 miljoner kronor, en ökning med 47 procent jämfört med föregående år (36). TRaaS representerar nu 56 procent av den totala nettoomsättningen, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år (46).  Med denna utveckling fortsätter vi att se bra dragkraft i vår strategi att växa TRaaS-affären.

Bruttomarginalen tillfälligt under press
Under kvartalet gick den månadslånga varningsperioden igång för vårt nya program, med höga volymer, för skolzoner i delstaterna Buffalo, Rhode Island. Under denna varningsperiod har Sensys Gatso inte intäkter för programmet. Strax därefter stängde skolorna i delstaten Rhode Island av säkerhetsskäl för Covid-19. Vi kan bara driva hastighetsövervakning i programmet under skoltid och därför kommer intäktsgenereringen för detta treåriga TRaaS-program att försenas. I Australien anses vår verksamhet vara samhällsnyttig och vi fortsätter lanseringen av vår nya fordonsmonterade lösning i staten Victoria. I detta projekt för systemförsäljning är marginalen lägre under implementationsfasen på grund av utvecklingskostnader. Detta projekt möjliggör ett sexårigt avtal för TRaaS på 130 miljoner kronor. Båda programmen pressar tillfälligt ner bruttomarginal som i första kvartalet uppgick till 30 procent (37). 

Solid finansiell ställning och ytterligare finansiering
Fortsatt stabil utveckling av tillgängliga likvida medel, som vid utgången av kvartalet uppgick till 92 miljoner kronor jämfört med 85 miljoner kronor vid utgången av fjärde kvartalet föregående år. För att underlätta fortsatt tillväxt har Sensys Gatso och Rabobank under kvartalet kommit överens om villkor för att utöka nuvarande kreditfacilitet från Rabobank med ytterligare 50 miljoner kronor. De första 12,5 miljoner kronor kommer att göras tillgängliga i samband med att det slutliga låneavtalet med Rabobank undertecknas under andra kvartalet. För att sammanfatta, vår finansiella ställning förblir stark med en soliditet på 65 procent vid utgången av kvartalet jämfört med 64 procent vid utgången av föregående år.

Framtidsutsikter 
I dagsläget räknar vi med att covid-19 endast kommer att påverka företaget i begränsad omfattning. En frisk och motiverad personalstyrka, som till största del arbetar hemifrån, gör att vi kan fortsätta genomföra våra projekt. Inga projekt har avbrutits eller försenats, då vi har att göra med myndighetskunder som värdesätter våra viktiga trafiksäkerhetslösningar. Våra långa projekttider och fleråriga statliga kontrakt kan snarare vara till vår fördel under den här krisen. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen från 400 miljoner kronor 2019 till mer än 1 miljard kronor  år 2025, där TRaaS-intäkter är mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också kvar vår målsättning att öka lönsamheten, från en EBITDA-marginal på 7 procent 2019 till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD,  Sensys Gatso Group

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
 Den 30 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2020

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 66
Storbritannien: +44 333 300 92 62
USA: +1 8 335 268 382

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 30 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com Sensys Gatso USA meddelar att kontraktet för övervakning av oförsäkrade fordon (UVED) i Oklahoma fullföljts och avslutas

Efter nästan två års full drift av programmet med automatiserad nummerplåtsläsning (ANPR) för att identifiera oförsäkrade fordon på Oklahomas vägar, har Sensys Gatso USA och Oklahoma District Attorneys Council (DAC) ömsesidigt kommit överens om att avsluta denna satsning. 


Halvårsrapport januari - juni 2020

April - juni 2020

- Nettoomsättning 93,5 Mkr (96,9)

- Orderingång 282,6 Mkr (141,5)

- Rörelseresultat (EBIT) -0,9 Mkr (-8,2)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 12,3 Mkr (4,4)

- Totalresultat -17,1 Mkr (-5,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,00 (-0,01)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,8 Mkr (-2,7)

Januari - juni 2020

- Nettoomsättning 189,1 Mkr (175,3)

- Orderingång 316,2 Mkr (241,4)

- Rörelseresultat (EBIT) -14,6 Mkr (-20,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 13,3 Mkr (4,3)

- Totalresultat -12,4 Mkr (-7,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 21,7 Mkr (-23,3)


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet 2020

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret 2020 torsdagen den 20 augusti kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska. 


Gatso Special Products B.V. informerar Sensys Gatso Group om avsikten att konvertera amortering på 1 miljon EUR till aktier

I samband med förvärvet av Gatso Beheer under 2015 ställdes det, som en del av köpeskillingen, ut en revers om cirka 6,8 miljoner EUR. Reversen kan under vissa förutsättningar konverteras till nya aktier i Sensys Gatso Group. Per den 30 juni 2020 uppgick utestående revers till 2,84 miljoner EUR. 


Sensys Gatso erhåller kontrakt från Saudiarabien värt 275 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ett nytt kontrakt från Tahakom i Saudiarabien. Tahakom är en befintlig kund från vilken Sensys Gatso erhöll sin första order 2018, värd 60 miljoner kronor. Det nya kontraktet är värt SAR 119 miljoner, motsvarande cirka 275 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller order för uppgradering av teknik till ett befintligt TRaaS-kontrakt värd 6,4 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order som ökar värdet på ett befintligt Trafikövervakning som tjänst-kontrakt (TRaaS) med 1 miljon AUD, motsvarande 6,4 miljoner kronor under de kommande två åren. Denna order erhölls för uppgradering av trafiksäkerhetssystem åt regeringen i det australiska huvudstadsterritoriet ACT. Som ett resultat av denna order kommer de befintliga TRaaS-underhållstjänsterna som tillhandahålls till ACT-regeringen att öka till ett totalt kontraktsvärde för tjänster om 1,45 miljoner AUD, vilket motsvarar 9,3 miljoner kronor under de kommande två åren.


Sensys Gatso har erhållit ett tilldelningsbeslut för rödljus- och mobila hastighetssystem i Malaysia värt 14 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin malaysiska partner erhållit ett tilldelningsbeslut för att förse den malaysiska regeringen med trafiksäkerhetssystem och tjänster de kommande två åren. Sensys Gatso erhöll samtidigt den första ordern, för den första leveransen bestående av fordonsmonterade system för hastighetsövervakning, motsvarande 1,8 miljoner kronor. De fordonsmonterade systemen kommer att installeras under Q4, 2020.


Sensys Gatso aktiverar system för restidsmätning på landsvägar i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått meddelande från den nederländska Åklagarmyndigheten att systemet för restidsmätning är godkänt och kommer att tas i drift från och med den 7 juli 2020 och framåt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted