Delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020
Nettoomsättning 95,6 Mkr (78,4)
Orderingång 33,6 Mkr (100,0)
Rörelseresultat (EBIT) -13,7 Mkr (-12,2)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,0 Mkr (-0,1)
Totalresultat 4,7 Mkr (-2,1)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,01)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-20,6)

Januari - december 2019
Nettoomsättning 406,3 Mkr (380,3)
Orderingång 527,5 Mkr (480,3)
Rörelseresultat (EBIT) -24,4 Mkr (0,6)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28,6 Mkr (37,6)
Totalresultat -6,0 Mkr (16,1)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (49,3)

VD-kommentar
Vi fortsätter verksamheten under Covid-19-krisen
Låt oss börja med en uppdatering kring verksamheten med världens dagliga samtalsämne de senaste två månaderna: Covid-19. I samma stund som WHO klassade virusutbrottet som en pandemi agerade vi snabbt för att skydda våra medarbetare och fortsatt verksamhet. Vi tog fram kontinuitetsplaner för samtliga enheter och bad närmare 80 procent av medarbetarna att arbeta hemifrån. Målsättningen är att skydda de medarbetare som måste befinna sig på kontoret eller ute på fältet för att säkra fortsatta leveranser av produkter och tjänster till våra kunder. Tack vare vår globala implementering av Agile & Scrum 2018 kan våra utvecklare nu till 100 procent fortsätta arbeta på distans.

I USA erhöll vi säkerhetsklassning för att låta operatörer och kundtjänstmedarbetare arbeta hemifrån. Det här medför att vår förmåga att utfärda böter inte påverkas. Den säkrade kontinuiteten i vår verksamhet är viktig för våra kunder, då vi ses som en samhällsviktig verksamhet av myndigheter runt om i världen. Mindre trafik på vägarna kan locka förare att överskrida gällande hastighetsbegränsningar, vilket medför ökad risk för olyckor och en onödig belastning på redan ansträngda sjukvårdssystem. I linje med vårt uppdrag att öka trafiksäkerheten har vi i våra sociala mediekanaler aktivt förmedlat vikten av att köra säkert, särskilt i dessa dagar. Med stängda skolor och minskad trafik rent allmänt i USA kommer vi troligen att börja se påverkan på vår TRaaS omsättning i den marknaden. Omfattningen beror till stor del på valet av tidpunkt för en gradvis återstart av den amerikanska ekonomin.

Avtal med Costa Rica i slutskedet
Sensys Gatso och våra konsortiepartner fick i februari i år besked av Costa Ricas regering att man tilldelats avtalet för landets Nationella Intelligenta Transportsystem. Just nu pågår processen med att fastställa de juridiska detaljerna mellan alla berörda parter. Covid-19 och dess inverkan på möjligheterna att kommunicera effektivt gör att detta tar längre tid än beräknat. För närvarande tror vi inte att detta kommer påverka den övergripande tidplanen i projektet som är värt 192 miljoner kronor.

Covid-19 förväntas inte påverka orderingången
Orderingången för kvartalet var relativt svag och uppgick till 34 miljoner kronor (100). Det är vanligt att myndighetskunder släpper sina årliga budgetar för nya projekt efter det första kvartalet. Främst ligger förseningen av kontraktsskrivningen med Costa Rica. Ett  kontrakt på nästan 200 miljoner kronor som har försenats in i andra kvartalet. Eftersom vi ses som en samhällsviktig verksamhet förväntar vi oss inte att Covid-19 kommer att påverka den framtida orderingången.

TRaaS försäljningen fortsätter växa
Den totala nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 96 miljoner kronor, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år (78). Andelen återkommande intäkter av försäljningen uppgick till 53 miljoner kronor, en ökning med 47 procent jämfört med föregående år (36). TRaaS representerar nu 56 procent av den totala nettoomsättningen, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år (46).  Med denna utveckling fortsätter vi att se bra dragkraft i vår strategi att växa TRaaS-affären.

Bruttomarginalen tillfälligt under press
Under kvartalet gick den månadslånga varningsperioden igång för vårt nya program, med höga volymer, för skolzoner i delstaterna Buffalo, Rhode Island. Under denna varningsperiod har Sensys Gatso inte intäkter för programmet. Strax därefter stängde skolorna i delstaten Rhode Island av säkerhetsskäl för Covid-19. Vi kan bara driva hastighetsövervakning i programmet under skoltid och därför kommer intäktsgenereringen för detta treåriga TRaaS-program att försenas. I Australien anses vår verksamhet vara samhällsnyttig och vi fortsätter lanseringen av vår nya fordonsmonterade lösning i staten Victoria. I detta projekt för systemförsäljning är marginalen lägre under implementationsfasen på grund av utvecklingskostnader. Detta projekt möjliggör ett sexårigt avtal för TRaaS på 130 miljoner kronor. Båda programmen pressar tillfälligt ner bruttomarginal som i första kvartalet uppgick till 30 procent (37). 

Solid finansiell ställning och ytterligare finansiering
Fortsatt stabil utveckling av tillgängliga likvida medel, som vid utgången av kvartalet uppgick till 92 miljoner kronor jämfört med 85 miljoner kronor vid utgången av fjärde kvartalet föregående år. För att underlätta fortsatt tillväxt har Sensys Gatso och Rabobank under kvartalet kommit överens om villkor för att utöka nuvarande kreditfacilitet från Rabobank med ytterligare 50 miljoner kronor. De första 12,5 miljoner kronor kommer att göras tillgängliga i samband med att det slutliga låneavtalet med Rabobank undertecknas under andra kvartalet. För att sammanfatta, vår finansiella ställning förblir stark med en soliditet på 65 procent vid utgången av kvartalet jämfört med 64 procent vid utgången av föregående år.

Framtidsutsikter 
I dagsläget räknar vi med att covid-19 endast kommer att påverka företaget i begränsad omfattning. En frisk och motiverad personalstyrka, som till största del arbetar hemifrån, gör att vi kan fortsätta genomföra våra projekt. Inga projekt har avbrutits eller försenats, då vi har att göra med myndighetskunder som värdesätter våra viktiga trafiksäkerhetslösningar. Våra långa projekttider och fleråriga statliga kontrakt kan snarare vara till vår fördel under den här krisen. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen från 400 miljoner kronor 2019 till mer än 1 miljard kronor  år 2025, där TRaaS-intäkter är mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också kvar vår målsättning att öka lönsamheten, från en EBITDA-marginal på 7 procent 2019 till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD,  Sensys Gatso Group

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
 Den 30 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2020

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 66
Storbritannien: +44 333 300 92 62
USA: +1 8 335 268 382

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 30 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 

Sensys Gatso slutförde tillväxtfinansiering med Rabobank på 50 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genomfört en finansieringstransaktion på 50 miljoner kronor med Rabobank för finansiering av sin tillväxtplan. Som nämndes i vår kvartalsrapport Q1 2020 till marknaden, så har vi nu mött vår förväntan om att slutföra denna transaktion under det andra kvartalet.


Sensys Gatso erhåller fyra års förlängning på TRaaS-kontrakt, värt 8 miljoner kronor, för restidsmätning i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått fyra års förlängning av sitt TRaaS-kontrakt för drift och underhåll av det holländska A2-systemet för restidsmätning som ingår i EG033-kontraktet. Kontraktsförlängningen har ett värde av 800 000 EUR, motsvarande 8 miljoner kronor, under fyraårsperioden. Med denna fyraåriga förlängning blir den totala längden på detta TRaaS-kontrakt 12 år.


Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt, värt 21 miljoner kronor, för hastighetsövervakning vid skolzoner i staden Parma, Ohio

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut av staden Parma, Ohio för att tillhandahålla sex trafiksäkerhetssystem för skolzoner komplett med programvara och tjänster. Det uppskattade värdet på detta operatörstjänstprogram är 2,2 miljoner USD, motsvarande 21 miljoner kronor, under en femårsperiod.


Sensys Gatso bekräftar kontraktssignering i Costa Rica, Centralamerika, värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, bekräftar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, att kontrakt signerats med Cosevi Road Safety Council för landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka USD 20 miljoner, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till USD 13,7 miljoner, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till USD 1,6 miljoner kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.


Sensys Gatso har implementerat sin programvara "Low emission zone" för miljözoner i Amsterdam

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands BV, fått ett slutgiltigt godkännande från sin kund, Amsterdams stad, för implementering av PULS, som används för automatiserad övervakning av Amsterdams miljözon. Undertecknandet av detta kontrakt, värt 6 miljoner kronor, tillkännagavs i vårt pressmeddelande den 28 november 2018.


Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 12 maj 2020 i Jönköping.


Sensys Gatso får order från Trafikverket värd 24 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 24 miljoner kronor från Trafikverket.Delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020
Nettoomsättning 95,6 Mkr (78,4)
Orderingång 33,6 Mkr (100,0)
Rörelseresultat (EBIT) -13,7 Mkr (-12,2)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,0 Mkr (-0,1)
Totalresultat 4,7 Mkr (-2,1)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,01)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-20,6)


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2020

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet torsdagen den 30 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted