Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december
-Nettoomsättning 158,0 Mkr (124,4)             
-Orderingång 241,2 Mkr (143,9)                      
-Rörelseresultat (EBIT) 13,9 Mkr (7,3)            
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 27,1 Mkr (16,7)                    
-Totalresultat 7,8 Mkr (8,8)   
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)               
-Kassaflödet från den löpande verksamheten 43,4 Mkr (39,0)

Januari - december
-Nettoomsättning 406,3 Mkr (380,3)
-Orderingång 561,9 Mkr (480,3)
-Rörelseresultat (EBIT) -24,4 Mkr (0,6)
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 28,6 Mkr (37,6)
-Totalresultat -6,0 Mkr (16,1)
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
-Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (49,3)

VD-Kommentar
Hög orderingång driver tillväxt
Sensys Gatso förstärkte under fjärde kvartalet den redan starka orderboken för 2019. Orderingången ökade med 67 procent till 241 (144) miljoner kronor för fjärde kvartalet och var rekordhög 562 (428) miljoner kronor för helåret. Sensys Gatso levererade ett starkt resultat för fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 158 (124)  miljoner kronor och EBITDA-resultatet var positivt 27 (17) miljoner kronor. Vår strategi förblir oförändrad. Vi fortsätter att koncentrera oss på att växa våra återkommande intäkter från trafikövervakning som en tjänst, (TRaaS), genom innovativa lösningar och nya kunder. Kombinationen av vår flexibla hårdvaru- och mjukvaruplattform gjorde att vi tecknade nio nya kontrakt på den lovande amerikanska marknaden under året och gick in i Latinamerika genom två nya order från Colombia.

Sensys Gatso expanderade avsevärt under 2019 och parallellt utvecklade vi agila arbetssätt för att säkerställa ökad effektivitet. Kunder på våra marknader investerar alltmer i infrastruktur och Sensys Gatso har en bra position för att hantera den växande efterfrågan på nya lösningar och tjänster.

Intresset för trafikövervakning ökar
Ett flertal globala trender fortsätter att gynna Sensys Gatso, inte minst strävan efter hållbara städer runt om i världen och FNs hållbarhetsmål för 2030. Att göra vägarna säkrare genom att förändra människors beteenden i  trafiken är vår affärsstrategi. Vår affärsmodell för TRaaS stödjer våra kunders transformering mot hållbara och säkrare miljöer. Ett exempel på det är ett ökande intresse globalt för övervakning av distraherad körning  där vi deltar i pilotprojekt. 

I EMEA hade vi en god efterfrågan från våra kunder och behöll vår starka marknadsposition. I Australien fick Sensys Gatso tekniskt och legalt typgodkännande för vår innovativa fordonsmonterade lösning. Godkännandet följdes av en stark orderingång under fjärde kvartalet på imponerande 167 miljoner kronor. I USA, som är vår enskilt största marknad, var efterfrågan på TRaaS-erbjudandet stabil. Sensys Gatso är för närvarande aktiva i 11 stater med 34 program i USA. Under 2019 implementerade vi framgångsrikt det första programmet för övervakning av oförsäkrade fordon i en hel delstat.  Det är ett nytt och lovande segment i USA. 

Sensys Gatsos starka internationella varumärke och närvaro i USA hjälpte oss att vinna betydande order från två olika delstater i Colombia. Detta ledde till att Latinamerika blev en ny marknad för Sensys Gatso 2019. Efter kvartalets utgång vann Sensys Gatso tilldelningsbeslut från Costa Rica med ett totalt ordervärde på 192 miljoner kronor för övervakning av ett landsomfattande intelligent transportsystem. Det stärker ytterligare vår position i Latinamerika. 

Transformation till tjänsteleverantör
För några år sedan beslutade vi att bli en komplett tjänste- och serviceleverantör för våra kunder. Det har varit synnerligen framgångsrikt på den amerikanska marknaden. Där underhåller och kontrollerar vi hela infrastrukturen för övervakning inklusive administrationen och får betalt per böter. Våra TRaaS- intäkter står nu för mer än 44 (38) procent av våra totala intäkter. Det har stärkt kundrelationerna samtidigt som våra utvecklare får värdefull information som hjälper oss att fortsätta utveckla de bästa lösningarna och programmen i marknaden. Som ett resultat av detta förflyttar sig Sensys Gatso mer och mer från att leverera utrustning med engångsintäkter till att bli en tjänsteleverantör med återkommande intäkter. Det är vad vi kallar för trafikövervakning som en tjänst (TRaaS).

Långsiktiga finansiella mål sätter ambitionsnivån
Sensys Gatso är fokuserad på sina hemmamarknader i Sverige, Nederländerna och tillväxtmarknader i USA, MEA, Latinamerika och att växa inom segment som oförsäkrade fordon och distraherad körning. Genomgående för alla våra marknader och övervakningssegment är att vår högsta prioritet att växa TRaaS-affären med ambitionen att nå en långsiktigt lönsam tillväxt. Ledningen och styrelsen har utvecklat strategin för 2025 som bygger på att växa TRaaS-affären på fokuserade marknader och segment.

De  globala marknadsförhållandena och kundernas behov varierar och förändras snabbare än någonsin. Sensys Gatsos investeringar i teknologi har resulterat i skalbara mjukvarulösningar som kan kombineras med flexibla hårdvarulösningar. Styrkan i hårdvaruplattformen FLUX är att den enkelt kan integreras med våra nuvarande mjukvarulösningar PULS och Xilium. Det betyder att vi kan erbjuda kompletta, flexibla och skalbara lösningar för trafikövervakning. Det ger oss chansen att skala upp mycket snabbare mot nya kunder och nya vertikaler som exempelvis oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Det möjliggör också snabbare geografisk expansion till nya marknader såsom Latinamerika. I våra etablerade marknader fokuserar vi på att öka vår leverans av service och underhåll. 

För att vägleda internt och dela vår ambition med investerare i kapitalmarknaden sätter Sensys Gatso långsiktiga finansiella mål för 2025 baserat på en noggrann genomgång av vår strategi och vår långsiktiga affärsplan.  Vår långsiktiga plan är att växa nettoomsättningen från 400 miljoner kronor 2019 till mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS år 2025. Vår ambition är att öka lönsamheten från 7 procent EBITDA-marginal under 2019 till mer än 15 procent 2025.

Göra rätt saker
Vårt uppdrag och fokus är oförändrat. Sensys Gatso spelar en ledande roll i att förändra beteenden i trafiken och rädda liv. Kombinationen av vår skalbara mjukvara och flexibla hårdvara, vårt starka globala varumärke och våra kompetenta globala team gör att vi har en unik möjlighet att öka våra återkommande intäkter från vårt TRaaS-erbjudande för motorvägar, landsvägar och i städer. 

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group AB

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 20 februari kl. 09:00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder rapporten för fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 och besvarar frågor i en audiocast. 

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2019

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 54
Storbritannien: +44 333 300 92 66
USA: +1 8 335 268 347

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 20 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com Sensys Gatso USA meddelar att kontraktet för övervakning av oförsäkrade fordon (UVED) i Oklahoma fullföljts och avslutas

Efter nästan två års full drift av programmet med automatiserad nummerplåtsläsning (ANPR) för att identifiera oförsäkrade fordon på Oklahomas vägar, har Sensys Gatso USA och Oklahoma District Attorneys Council (DAC) ömsesidigt kommit överens om att avsluta denna satsning. 


Halvårsrapport januari - juni 2020

April - juni 2020

- Nettoomsättning 93,5 Mkr (96,9)

- Orderingång 282,6 Mkr (141,5)

- Rörelseresultat (EBIT) -0,9 Mkr (-8,2)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 12,3 Mkr (4,4)

- Totalresultat -17,1 Mkr (-5,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,00 (-0,01)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,8 Mkr (-2,7)

Januari - juni 2020

- Nettoomsättning 189,1 Mkr (175,3)

- Orderingång 316,2 Mkr (241,4)

- Rörelseresultat (EBIT) -14,6 Mkr (-20,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 13,3 Mkr (4,3)

- Totalresultat -12,4 Mkr (-7,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 21,7 Mkr (-23,3)


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet 2020

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret 2020 torsdagen den 20 augusti kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska. 


Gatso Special Products B.V. informerar Sensys Gatso Group om avsikten att konvertera amortering på 1 miljon EUR till aktier

I samband med förvärvet av Gatso Beheer under 2015 ställdes det, som en del av köpeskillingen, ut en revers om cirka 6,8 miljoner EUR. Reversen kan under vissa förutsättningar konverteras till nya aktier i Sensys Gatso Group. Per den 30 juni 2020 uppgick utestående revers till 2,84 miljoner EUR. 


Sensys Gatso erhåller kontrakt från Saudiarabien värt 275 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ett nytt kontrakt från Tahakom i Saudiarabien. Tahakom är en befintlig kund från vilken Sensys Gatso erhöll sin första order 2018, värd 60 miljoner kronor. Det nya kontraktet är värt SAR 119 miljoner, motsvarande cirka 275 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller order för uppgradering av teknik till ett befintligt TRaaS-kontrakt värd 6,4 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order som ökar värdet på ett befintligt Trafikövervakning som tjänst-kontrakt (TRaaS) med 1 miljon AUD, motsvarande 6,4 miljoner kronor under de kommande två åren. Denna order erhölls för uppgradering av trafiksäkerhetssystem åt regeringen i det australiska huvudstadsterritoriet ACT. Som ett resultat av denna order kommer de befintliga TRaaS-underhållstjänsterna som tillhandahålls till ACT-regeringen att öka till ett totalt kontraktsvärde för tjänster om 1,45 miljoner AUD, vilket motsvarar 9,3 miljoner kronor under de kommande två åren.


Sensys Gatso har erhållit ett tilldelningsbeslut för rödljus- och mobila hastighetssystem i Malaysia värt 14 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin malaysiska partner erhållit ett tilldelningsbeslut för att förse den malaysiska regeringen med trafiksäkerhetssystem och tjänster de kommande två åren. Sensys Gatso erhöll samtidigt den första ordern, för den första leveransen bestående av fordonsmonterade system för hastighetsövervakning, motsvarande 1,8 miljoner kronor. De fordonsmonterade systemen kommer att installeras under Q4, 2020.


Sensys Gatso aktiverar system för restidsmätning på landsvägar i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått meddelande från den nederländska Åklagarmyndigheten att systemet för restidsmätning är godkänt och kommer att tas i drift från och med den 7 juli 2020 och framåt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted