Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december
-Nettoomsättning 158,0 Mkr (124,4)             
-Orderingång 241,2 Mkr (143,9)                      
-Rörelseresultat (EBIT) 13,9 Mkr (7,3)            
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 27,1 Mkr (16,7)                    
-Totalresultat 7,8 Mkr (8,8)   
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)               
-Kassaflödet från den löpande verksamheten 43,4 Mkr (39,0)

Januari - december
-Nettoomsättning 406,3 Mkr (380,3)
-Orderingång 561,9 Mkr (480,3)
-Rörelseresultat (EBIT) -24,4 Mkr (0,6)
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 28,6 Mkr (37,6)
-Totalresultat -6,0 Mkr (16,1)
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
-Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (49,3)

VD-Kommentar
Hög orderingång driver tillväxt
Sensys Gatso förstärkte under fjärde kvartalet den redan starka orderboken för 2019. Orderingången ökade med 67 procent till 241 (144) miljoner kronor för fjärde kvartalet och var rekordhög 562 (428) miljoner kronor för helåret. Sensys Gatso levererade ett starkt resultat för fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 158 (124)  miljoner kronor och EBITDA-resultatet var positivt 27 (17) miljoner kronor. Vår strategi förblir oförändrad. Vi fortsätter att koncentrera oss på att växa våra återkommande intäkter från trafikövervakning som en tjänst, (TRaaS), genom innovativa lösningar och nya kunder. Kombinationen av vår flexibla hårdvaru- och mjukvaruplattform gjorde att vi tecknade nio nya kontrakt på den lovande amerikanska marknaden under året och gick in i Latinamerika genom två nya order från Colombia.

Sensys Gatso expanderade avsevärt under 2019 och parallellt utvecklade vi agila arbetssätt för att säkerställa ökad effektivitet. Kunder på våra marknader investerar alltmer i infrastruktur och Sensys Gatso har en bra position för att hantera den växande efterfrågan på nya lösningar och tjänster.

Intresset för trafikövervakning ökar
Ett flertal globala trender fortsätter att gynna Sensys Gatso, inte minst strävan efter hållbara städer runt om i världen och FNs hållbarhetsmål för 2030. Att göra vägarna säkrare genom att förändra människors beteenden i  trafiken är vår affärsstrategi. Vår affärsmodell för TRaaS stödjer våra kunders transformering mot hållbara och säkrare miljöer. Ett exempel på det är ett ökande intresse globalt för övervakning av distraherad körning  där vi deltar i pilotprojekt. 

I EMEA hade vi en god efterfrågan från våra kunder och behöll vår starka marknadsposition. I Australien fick Sensys Gatso tekniskt och legalt typgodkännande för vår innovativa fordonsmonterade lösning. Godkännandet följdes av en stark orderingång under fjärde kvartalet på imponerande 167 miljoner kronor. I USA, som är vår enskilt största marknad, var efterfrågan på TRaaS-erbjudandet stabil. Sensys Gatso är för närvarande aktiva i 11 stater med 34 program i USA. Under 2019 implementerade vi framgångsrikt det första programmet för övervakning av oförsäkrade fordon i en hel delstat.  Det är ett nytt och lovande segment i USA. 

Sensys Gatsos starka internationella varumärke och närvaro i USA hjälpte oss att vinna betydande order från två olika delstater i Colombia. Detta ledde till att Latinamerika blev en ny marknad för Sensys Gatso 2019. Efter kvartalets utgång vann Sensys Gatso tilldelningsbeslut från Costa Rica med ett totalt ordervärde på 192 miljoner kronor för övervakning av ett landsomfattande intelligent transportsystem. Det stärker ytterligare vår position i Latinamerika. 

Transformation till tjänsteleverantör
För några år sedan beslutade vi att bli en komplett tjänste- och serviceleverantör för våra kunder. Det har varit synnerligen framgångsrikt på den amerikanska marknaden. Där underhåller och kontrollerar vi hela infrastrukturen för övervakning inklusive administrationen och får betalt per böter. Våra TRaaS- intäkter står nu för mer än 44 (38) procent av våra totala intäkter. Det har stärkt kundrelationerna samtidigt som våra utvecklare får värdefull information som hjälper oss att fortsätta utveckla de bästa lösningarna och programmen i marknaden. Som ett resultat av detta förflyttar sig Sensys Gatso mer och mer från att leverera utrustning med engångsintäkter till att bli en tjänsteleverantör med återkommande intäkter. Det är vad vi kallar för trafikövervakning som en tjänst (TRaaS).

Långsiktiga finansiella mål sätter ambitionsnivån
Sensys Gatso är fokuserad på sina hemmamarknader i Sverige, Nederländerna och tillväxtmarknader i USA, MEA, Latinamerika och att växa inom segment som oförsäkrade fordon och distraherad körning. Genomgående för alla våra marknader och övervakningssegment är att vår högsta prioritet att växa TRaaS-affären med ambitionen att nå en långsiktigt lönsam tillväxt. Ledningen och styrelsen har utvecklat strategin för 2025 som bygger på att växa TRaaS-affären på fokuserade marknader och segment.

De  globala marknadsförhållandena och kundernas behov varierar och förändras snabbare än någonsin. Sensys Gatsos investeringar i teknologi har resulterat i skalbara mjukvarulösningar som kan kombineras med flexibla hårdvarulösningar. Styrkan i hårdvaruplattformen FLUX är att den enkelt kan integreras med våra nuvarande mjukvarulösningar PULS och Xilium. Det betyder att vi kan erbjuda kompletta, flexibla och skalbara lösningar för trafikövervakning. Det ger oss chansen att skala upp mycket snabbare mot nya kunder och nya vertikaler som exempelvis oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Det möjliggör också snabbare geografisk expansion till nya marknader såsom Latinamerika. I våra etablerade marknader fokuserar vi på att öka vår leverans av service och underhåll. 

För att vägleda internt och dela vår ambition med investerare i kapitalmarknaden sätter Sensys Gatso långsiktiga finansiella mål för 2025 baserat på en noggrann genomgång av vår strategi och vår långsiktiga affärsplan.  Vår långsiktiga plan är att växa nettoomsättningen från 400 miljoner kronor 2019 till mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS år 2025. Vår ambition är att öka lönsamheten från 7 procent EBITDA-marginal under 2019 till mer än 15 procent 2025.

Göra rätt saker
Vårt uppdrag och fokus är oförändrat. Sensys Gatso spelar en ledande roll i att förändra beteenden i trafiken och rädda liv. Kombinationen av vår skalbara mjukvara och flexibla hårdvara, vårt starka globala varumärke och våra kompetenta globala team gör att vi har en unik möjlighet att öka våra återkommande intäkter från vårt TRaaS-erbjudande för motorvägar, landsvägar och i städer. 

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group AB

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 20 februari kl. 09:00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder rapporten för fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 och besvarar frågor i en audiocast. 

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2019

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 54
Storbritannien: +44 333 300 92 66
USA: +1 8 335 268 347

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 20 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 

Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december
-Nettoomsättning 158,0 Mkr (124,4)             
-Orderingång 241,2 Mkr (143,9)                      
-Rörelseresultat (EBIT) 13,9 Mkr (7,3)            
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 27,1 Mkr (16,7)                    
-Totalresultat 7,8 Mkr (8,8)   
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)               
-Kassaflödet från den löpande verksamheten 43,4 Mkr (39,0)


Sensys Gatso sätter långsiktigt försäljningsmål på 1 miljard kronor för 2025

Sensys Gatso Group AB, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, presenterar idag långsiktiga mål för 2025. Bolaget strävar efter att nå en försäljning på mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS och en EBITDA-marginal på mer än 15 procent. Ledningen kommer att ge mer information på telefonkonferensen/audiocasten idag kl. 9.00.


Sensys Gatso bekräftar tilldelningsbeslut i Costa Rica, Centralamerika, värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, bekräftar att meddelade mottagits från Cosevi Road Safety Council om att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka USD 20 miljoner, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till USD 13,7 miljoner, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till USD 1,6 miljoner kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.


Sensys Gatso väntar på tilldelningsbeslut i Costa Rica, Centralamerika, värderat till 192 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, väntar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, på meddelade av Cosevi Road Safety Council att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka USD 20 miljoner, motsvarande 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet, uppskattat till USD 13,7 miljoner, motsvarande 132 miljoner kronor, finns ett extra TRaaS-kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till USD 1,6 miljoner kronor årligen, motsvarande 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 den 20 februari kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 9.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.  


Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt, värt 28 miljoner kronor, för ett nytt hastighetsövervakningsprogram för skolzoner från St. Mary's, Georgia, USA

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, valts av staden St. Mary's, Georgia för att tillhandahålla trafiksäkerhetskamerasystem för skolzoner komplett med programvara och tjänster. Det uppskattade värdet av detta Trafikövervakning som tjänst (TRaaS)-program är 3 miljoner USD, motsvarande 28 miljoner kronor under femårsperioden.


Sensys Gatso vinner ett TRaaS-kontrakt värt 60 miljoner kronor i Australien

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, erhållit en order värd 9 miljoner AUD, motsvarande 60 miljoner kronor, för ett 3-årigt kontrakt. Avtalet avser underhålls- och supporttjänster för det fasta trafiksäkerhetskameranätverket till delstaten Victoria i Australien.


Sensys Gatso Australia utvidgar "Trafikövervakning som tjänst"-kontrakt till ett värde av 55 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, att utvidga sitt Trafikövervakning som tjänst-kontrakt (TRaaS) med 8,7 miljoner AUD under 6 år, motsvarande 55 miljoner kronor.


Sensys Gatso Australia erhåller order värd 52 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, erhållit ytterligare en order till ett värde av 8 miljoner AUD, motsvarande 52 miljoner kronor för leverans av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem till delstaten Victoria.


Sensys Gatso Australia erhåller tekniskt typgodkännande för Gatso T-seriens mobila digitala trafiksäkerhetskamera (MDRSC)

Sensys Gatso Australia, ett dotterbolag till Sensys Gatso Group, har erhållit tekniskt typgodkännande för Gatso T-Serien mobila digitala trafiksäkerhetskamera (MDRSC). Detta godkännande gör det möjligt för Victoria-polisen att använda Gatso T-serie MDRSC-system för övervakning och för att avskräcka fortkörande bilister "när som helst och var som helst" över delstaten Victoria.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär