Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december
-Nettoomsättning 158,0 Mkr (124,4)             
-Orderingång 241,2 Mkr (143,9)                      
-Rörelseresultat (EBIT) 13,9 Mkr (7,3)            
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 27,1 Mkr (16,7)                    
-Totalresultat 7,8 Mkr (8,8)   
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)               
-Kassaflödet från den löpande verksamheten 43,4 Mkr (39,0)

Januari - december
-Nettoomsättning 406,3 Mkr (380,3)
-Orderingång 561,9 Mkr (480,3)
-Rörelseresultat (EBIT) -24,4 Mkr (0,6)
-Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 28,6 Mkr (37,6)
-Totalresultat -6,0 Mkr (16,1)
-Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
-Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (49,3)

VD-Kommentar
Hög orderingång driver tillväxt
Sensys Gatso förstärkte under fjärde kvartalet den redan starka orderboken för 2019. Orderingången ökade med 67 procent till 241 (144) miljoner kronor för fjärde kvartalet och var rekordhög 562 (428) miljoner kronor för helåret. Sensys Gatso levererade ett starkt resultat för fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 158 (124)  miljoner kronor och EBITDA-resultatet var positivt 27 (17) miljoner kronor. Vår strategi förblir oförändrad. Vi fortsätter att koncentrera oss på att växa våra återkommande intäkter från trafikövervakning som en tjänst, (TRaaS), genom innovativa lösningar och nya kunder. Kombinationen av vår flexibla hårdvaru- och mjukvaruplattform gjorde att vi tecknade nio nya kontrakt på den lovande amerikanska marknaden under året och gick in i Latinamerika genom två nya order från Colombia.

Sensys Gatso expanderade avsevärt under 2019 och parallellt utvecklade vi agila arbetssätt för att säkerställa ökad effektivitet. Kunder på våra marknader investerar alltmer i infrastruktur och Sensys Gatso har en bra position för att hantera den växande efterfrågan på nya lösningar och tjänster.

Intresset för trafikövervakning ökar
Ett flertal globala trender fortsätter att gynna Sensys Gatso, inte minst strävan efter hållbara städer runt om i världen och FNs hållbarhetsmål för 2030. Att göra vägarna säkrare genom att förändra människors beteenden i  trafiken är vår affärsstrategi. Vår affärsmodell för TRaaS stödjer våra kunders transformering mot hållbara och säkrare miljöer. Ett exempel på det är ett ökande intresse globalt för övervakning av distraherad körning  där vi deltar i pilotprojekt. 

I EMEA hade vi en god efterfrågan från våra kunder och behöll vår starka marknadsposition. I Australien fick Sensys Gatso tekniskt och legalt typgodkännande för vår innovativa fordonsmonterade lösning. Godkännandet följdes av en stark orderingång under fjärde kvartalet på imponerande 167 miljoner kronor. I USA, som är vår enskilt största marknad, var efterfrågan på TRaaS-erbjudandet stabil. Sensys Gatso är för närvarande aktiva i 11 stater med 34 program i USA. Under 2019 implementerade vi framgångsrikt det första programmet för övervakning av oförsäkrade fordon i en hel delstat.  Det är ett nytt och lovande segment i USA. 

Sensys Gatsos starka internationella varumärke och närvaro i USA hjälpte oss att vinna betydande order från två olika delstater i Colombia. Detta ledde till att Latinamerika blev en ny marknad för Sensys Gatso 2019. Efter kvartalets utgång vann Sensys Gatso tilldelningsbeslut från Costa Rica med ett totalt ordervärde på 192 miljoner kronor för övervakning av ett landsomfattande intelligent transportsystem. Det stärker ytterligare vår position i Latinamerika. 

Transformation till tjänsteleverantör
För några år sedan beslutade vi att bli en komplett tjänste- och serviceleverantör för våra kunder. Det har varit synnerligen framgångsrikt på den amerikanska marknaden. Där underhåller och kontrollerar vi hela infrastrukturen för övervakning inklusive administrationen och får betalt per böter. Våra TRaaS- intäkter står nu för mer än 44 (38) procent av våra totala intäkter. Det har stärkt kundrelationerna samtidigt som våra utvecklare får värdefull information som hjälper oss att fortsätta utveckla de bästa lösningarna och programmen i marknaden. Som ett resultat av detta förflyttar sig Sensys Gatso mer och mer från att leverera utrustning med engångsintäkter till att bli en tjänsteleverantör med återkommande intäkter. Det är vad vi kallar för trafikövervakning som en tjänst (TRaaS).

Långsiktiga finansiella mål sätter ambitionsnivån
Sensys Gatso är fokuserad på sina hemmamarknader i Sverige, Nederländerna och tillväxtmarknader i USA, MEA, Latinamerika och att växa inom segment som oförsäkrade fordon och distraherad körning. Genomgående för alla våra marknader och övervakningssegment är att vår högsta prioritet att växa TRaaS-affären med ambitionen att nå en långsiktigt lönsam tillväxt. Ledningen och styrelsen har utvecklat strategin för 2025 som bygger på att växa TRaaS-affären på fokuserade marknader och segment.

De  globala marknadsförhållandena och kundernas behov varierar och förändras snabbare än någonsin. Sensys Gatsos investeringar i teknologi har resulterat i skalbara mjukvarulösningar som kan kombineras med flexibla hårdvarulösningar. Styrkan i hårdvaruplattformen FLUX är att den enkelt kan integreras med våra nuvarande mjukvarulösningar PULS och Xilium. Det betyder att vi kan erbjuda kompletta, flexibla och skalbara lösningar för trafikövervakning. Det ger oss chansen att skala upp mycket snabbare mot nya kunder och nya vertikaler som exempelvis oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Det möjliggör också snabbare geografisk expansion till nya marknader såsom Latinamerika. I våra etablerade marknader fokuserar vi på att öka vår leverans av service och underhåll. 

För att vägleda internt och dela vår ambition med investerare i kapitalmarknaden sätter Sensys Gatso långsiktiga finansiella mål för 2025 baserat på en noggrann genomgång av vår strategi och vår långsiktiga affärsplan.  Vår långsiktiga plan är att växa nettoomsättningen från 400 miljoner kronor 2019 till mer än 1 miljard kronor varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS år 2025. Vår ambition är att öka lönsamheten från 7 procent EBITDA-marginal under 2019 till mer än 15 procent 2025.

Göra rätt saker
Vårt uppdrag och fokus är oförändrat. Sensys Gatso spelar en ledande roll i att förändra beteenden i trafiken och rädda liv. Kombinationen av vår skalbara mjukvara och flexibla hårdvara, vårt starka globala varumärke och våra kompetenta globala team gör att vi har en unik möjlighet att öka våra återkommande intäkter från vårt TRaaS-erbjudande för motorvägar, landsvägar och i städer. 

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group AB

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 20 februari kl. 09:00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder rapporten för fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 och besvarar frågor i en audiocast. 

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2019

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 54
Storbritannien: +44 333 300 92 66
USA: +1 8 335 268 347

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 20 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Sensys Gatso Group stärker verksamheten i USA med ny verkställande direktör

Sensys Gatso Group, STO: SENS, tillkännager idag utnämningen av William Braden till ny verkställande direktör för dess amerikanska dotterbolag, Sensys Gatso USA, Inc., med start den 15 maj.Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet fredagen den 29 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.Sensys Gatso undertecknar upphandlingskontrakt i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tisdagen den 12 april genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, undertecknat kontraktet med den holländska åklagarmyndigheten. Tilldelningen av detta kontrakt på 250 miljoner kronor tillkännagavs den 18 mars 2022.


Sensys Gatso erhåller treårig förlängning av TRaaS-kontrakt, värt 44 miljoner kronor för hastighetsövervakningssystem i Des Moines, Iowa

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en treårig TRaaS-kontraktsförlängning (Traffic-as-a-Service) med Des Moines, Iowa till ett värde av cirka 4,7 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 44 miljoner kronor.


Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org. nr 556215-4459, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 15.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.


Notice and invitation to attend the Annual General Meeting of Sensys Gatso Group AB

The shareholders of Sensys Gatso Group AB (publ) reg no 556215-4459, (the "Company") are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday 12 May 2022 at 15.00 (CET) at Elite Stora Hotellet, Jönköping.

The Board of Directors has, in accordance with Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act and the articles of association of the Company, resolved that the shareholders shall also have the right to exercise their voting rights through postal voting ahead of the Meeting. Thus, shareholders may choose to exercise their vote at the Meeting through being present in person, through proxy or through postal voting.  


Sensys Gatso har valts ut som leverantör i ett upphandlingskontrakt i Nederländerna, med en beräknad omsättning på 250 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av tre leverantörer i ett upphandlingskontrakt för att leverera, driva och supporta fasta system för övervakning av hastighets- och rödljusöverträdelser  i Nederländerna. Investeringen från den holländska åklagarmyndigheten syftar till att ersätta den befintliga infrastrukturen för automatisk trafikövervakning. Den holländska regeringen har budgeterat ett totalt projektvärde på cirka 74 miljoner euro, motsvarande 750 miljoner kronor. Cirka 50 % av kontraktsvärdet är återkommande TRaaS-intäkter, relaterade till service, underhåll och drift av övervakningslösningen. Den återstående delen är systemförsäljningsintäkter. Det totala projektvärdet kommer att delas på tre leverantörer. Maximalt 50 % kan tilldelas en enskild leverantör. Sensys Gatso räknar med att få en skälig andel av kontraktsvärdet, motsvarande cirka 25 miljoner euro eller 250 miljoner kronor under en avtalsperiod på 6 år.


Sensys Gatso has been selected as vendor to a procurement contract in the Netherlands, with an estimated revenue of SEK 250 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its subsidiary Sensys Gatso Netherlands, has been selected as one of three vendors for a procurement contract to supply, operate and support fixed systems for speed anden red light enforcement in The Netherlands. The investment by the Dutch Public Prosecution Services authority is aiming to replace the existing automated traffic enforcement infrastructure. The Dutch government has budgeted a total project value of approximately EUR 74 million, equivalent to SEK 750 million. Approximately 50% of the contract value is recurring TRaaS revenue, relating to Service, Maintenance and Operations of the enforcement solution. The remaining part is system sales revenue. The total project value will be divided over three vendors. A maximum of 50% can be allotted to one single vendor. Sensys Gatso expects to receive its fair share of the contract value, equivalent to approximately EUR 25 million or SEK 250 million over a contract period of 6 years.


Sensys Gatso erhåller order för rödljus- och hastighetsövervakning i Belgien värd 6 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, erhållit en order för att leverera och supporta den belgiska vallonska regeringen med produkter och tjänster för trafikövervakning. Sensys Gatso kommer att leverera sina T-seriesystem och relaterade tjänster till ett uppskattat värde av 575 000 EUR, motsvarande 6 miljoner kronor.


Sensys Gatso has received a purchase order for red-light and speed enforcement in Belgium worth SEK 6 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its subsidiary Sensys Gatso Netherlands, has been awarded an order to supply and support the Belgian Walloon Government with traffic enforcement products and services. Sensys Gatso will deliver its T-series systems and related services for an estimated value of EUR 575.000, corresponding to SEK 6 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted