Delårsrapport Q2 2019

Fortsatt stark organisk tillväxt och nya strategiska projekt har producerats

Finansiell utveckling 1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28 888 (29 819) Tkr, en minskning med 3% jämfört med samma period föregående år. Justerat för avyttring av Sensec Personlig Säkerhet AB ökade nettoomsättningen med 18%
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 474 (3 956) Tkr. Försämrat rörelseresultat beror framförallt på att bolaget strategiskt valt att lägga marginalerna på lägre nivåer för enstaka projekt, detta för att sondera nya marknader inför framtiden.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -1 888 (3 628) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -211 (743) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,01 (0,02) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 555 (55 327) Tkr, en minskning med 9% jämfört med samma period föregående år. Justerat för avyttring av Sensec Personlig Säkerhet AB ökade nettoomsättningen med 9%
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 267 (6 901) Tkr. Försämrat rörelseresultat beror framförallt på att bolaget strategiskt valt att lägga marginalerna på lägre nivåer för enstaka projekt, detta för att sondera nya marknader inför framtiden.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -373 (6 389) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 468 (100) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,04) SEK

VD-kommentar


Jag inleder med en sammanfattning av andra kvartalet 2019;

 • Fortsatt mycket starkt kvartal omsättningsmässigt.
 • Vi har vunnit viktiga upphandlingar inom kritisk infrastruktur.
 • Vi hade på årsstämman förmånen att presentera två nya styrelsemedlemmar, Thomas Lundin och Christine Bennborn.
 • Den 3 juni ringde vi i klockan och Sensec noterades på Nasdaqs First North.
 • Installationen av fas 1 till Sveriges Nationalarena slutfördes.
 • Vi har förstärkt teknikerkåren och står starkt rustade för hösten.

Omvärldsbevakningen
Oron fortsatt i hela världen, speciellt i västvärlden med senaste händelserna i USA. Därför är det alltid viktigt vi fortsätter leverera med kvalité. Våra kunder kräver högsta kvalité. Vi ser att vi gör någonting rätt när vi fortsätter vinna affärer med våra befintliga kunder. Utmaningen är att se och förstå framtida krav och behov men samtidigt bibehålla hög kvalité. Vår satsning med Perimeter Protection ligger helt i tiden. Vi kan numera förutom skydda själva inpasseringen även säkerställa hela byggnaden/objektet. Sveriges Nationalarena är ett bra exempel på det.

Försäljningen
Vi stänger andra kvartalet för 2019 med en fortsatt hög omsättning.
Historiskt var 2018 extremt bra men vi ser tydligt trend på att 2019 följer 2018 positiva utveckling. Vi har en förstärkt orderstock jämfört med föregående år, vilket indikerar att helåret 2019 motsvarar minst helåret för 2018. Till detta skall man minnas avyttringen av Personlig Säkerhet som stod för närmare 9 miljoner av omsättning. Med det inräknat har vi ökat försäljningen.

Resultatet
Vi genomförde ett antal större projekt under det första halvåret, några av dessa med syfte att bryta ny mark för framtiden. I och med detta har vi av strategiska skäl valt att lägga marginalerna betydligt lägre än normalt, detta återspeglas i resultatet, framförallt inom affärsområdet Perimeter Protection. Vi har en god likviditet och ser positivt på helåret där vi räknar med ett väsentligt starkare resultat.

Framtiden
Som en del i listbytet till Nasdaq har vi fått in nya krafter i styrelsen. Hela avsikten är att vi skall växa.
Självklart fortsätter vi vår organiska expansion men i huvudsak kommer vi växa med att hitta intressanta bolag som passar in för Sensec Gruppen. Vi har tidigare nämnt vår nordiska satsning och den kvarstår till 100%. Vi har i dagsläget flera mycket intressanta bolag som skulle passa in i vår strategiska plan. En viktig händelse som skall ge skjuts för framtiden är vårt beslut att satsa på bagagehanteringssystem. Under våren fick vi förtroende att leverera ett system till Malmö flygplats. Dessutom fick vår egen Academy en beställning som innebär att vi under hösten kommer att leverera operatörsutbildningar till Swedavia. Det här visar att Sensec Gruppen fortsätter vinna spännande uppdrag till Sveriges kritiska infrastruktur.

Detta är viktigt och detta visar att vi levererar kvalité.

Arlandastad 2019-08-15
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q3 2019, 15 november 2019
Bokslutskommuniké 2019, 25 februari 2020

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Rapporten i sin helhet bifogas.

Arlandastad 15 augusti 2019

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Thomas Lundin
Christine Bennborn

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se 
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 09.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted