Bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 707 (34 433) Tkr
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 101 (2 782) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 998 (2 220) Tkr
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 4 072 (-493) Tkr
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 97 581 (106 282) Tkr 1)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 221 (15 392) Tkr 2)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 3 355 (14 547) Tkr 2)
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 2 013 (212) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,10) SEK

1) Jämförelsesiffran, dvs. nettoomsättningen för 2018, uppgick till 97 325 Tkr efter att det numera avyttrade affärsområdet Sensec Personlig Säkerhet AB frånräknats.

2) Jämförelsesiffran, dvs. resultatet efter finansiella poster för 2018, uppgick till 6 363 Tkr efter att realisationsvinsten om 7 174 Tkr som uppstod vid avyttringen av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB samt dess resultat till och med avyttringsdagen om 1 010 Tkr frånräknats.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec förlängde funktionsavtalet med Swedavia. Det nya avtalet löper under 2020-2021.
 • Sensec startade det nya affärsområdet Defence.
 • Sensec Gruppen presenterade en ny säkerhetslösning för den svenska marknaden i form av ett markradarsystem.
 • Domstolsverket beställde metalldetekteringsutrustning av Sensec till ett ordervärde av 0,5 MSEK.
 • Sensec förstärkte affärsområdet Sensec Academy genom nyanställning av en mycket kompetent instruktör med lång erfarenhet.
 • Sensec tecknade leverantörsavtal med amerikanska DeDrone avseende drönarskyddssystem.
 • Under året har Sensec bytt regelverk från "K3" till IFRS med övergångsdatum den 1 januari 2018. Effekten av bytet innebär att jämförelsesiffrorna för varje kvartal 2018 samt helåret 2018 räknats om till IFRS. För helåret 2018 innebär byte av regelverk att nettoresultatet ökar från 10 175 Tkr till 12 927 Tkr samt att soliditeten ökat från 50,1 till 52,2 procent. Beskrivning och kvantifiering av övergångseffekten, se not 5.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec vann upphandling till ett värde av drygt 8 MSEK till Västra Götalandsregionen gällande säkerhetsteknik för psykiatrienheter.

VD-kommentar

Ett helår som präglats av konsolidering och förnyelse

Under 2019 har Sensec behållit sin starka marknadsposition samtidig som fokus har legat på lönsamheten. Likviditeten har stärkts märkbart och Sensec står nu väl rustat inför framtiden.

Ett av de viktigaste besluten som Sensec fattade 2019 var att starta ett nytt affärsområde, närmare bestämt Sensec Defence som ska täcka marknaderna Norden och Baltikum. Bland de mest minnesvärda affärer som Sensec gjorde 2019 var när bolaget levererade avancerad säkerhetsutrustning till Friends Arena och till kriminalvården. Därtill gjorde Sensec stora och viktiga investeringar i detektionsutrustning och drev ett projekt i samarbete med Polska Dimark där vi för första gången sålde bagagekaruseller till Malmö flygplats.

Swedavia tecknade under året avtal för säkerhetsutbildningar med Sensec Academy, ett område där Sensec gjorde en nysatsning och förstärkt personalstyrkan. I slutet av året förlängde även Swedavia sitt funktionsavtal med Sensec, vilket var både glädjande och viktigt.

2019 var för övrigt året då Sensec bytte lista från NGM till Nasdaq First North.

Sensecs förmåga att skapa de bästa och mest kostnadseffektiva säkerhetslösningarna har givit resultat. Hela koncernen omsatte i år 97,6 miljoner. Det var något bättre än det mycket framgångsrika fjolåret (justerat för försäljningen av Sensec Personlig Säkerhet AB). Dessutom redovisar Sensec ett kraftigt förbättrat kassaflöde för den löpande verksamheten 2019, vilket ytterligare påvisar att utvecklingen går i rätt riktning.

De under året vunna ramavtalen inom viktiga segment såsom exempelvis flygbranschen, fängelser och rättspsykiatrin har givit oss en god intäktsspridning mellan hårdvara, utbildning och service. Att Sensec har ett affärsområde, i form av Academy, som bedriver högklassiga utbildningar inom samtliga affärssegment, är en stor konkurrensfördel som uppskattas hos kunderna.

Det tredje kvartalet 2019 var historiskt starkt. Ser vi tillbaka i tiden har försäljningen varit som högst under årets sista månader. Vår ambition är dock att på sikt kunna hålla en jämnare intäktsfördelning över kvartalen. Mot den bakgrunden gör det oss inte oroliga att det fjärde kvartalet 2019 avvek från det traditionella säsongsmönstret.

Samtliga affärsområden och avdelningar har ökat i omsättning under 2019 med undantag för Perimeter Protection där organisationen delvis förändrats för att lägga grunden för en stabilare utveckling framgent. Effekter av dessa åtgärder kommer att synas redan under det första kvartalet 2020.

Sensec Defence är fortfarande i ett uppstartsskede. 2020 ges det nya affärsområdet möjlighet att expandera på nya marknader och med nya produkter och tjänster.

Givet den ökade oron ute i samhället, samt mot bakgrund av det stora antal sprängningar och andra våldsdåd som ägt rum på senare tid förutspår Sensecs ledning att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster kommer att vara fortsatt stor, såväl i Sverige som i Norden och Baltikum. Under dylika marknadsförutsättningar är det vidare intressant att noga sondera marknaden för att se om det går att hitta intressanta och matchande investeringsobjekt som kan komplettera den befintliga verksamheten, stärka Sensec Gruppens strategi och ge tillväxten en skjuts.

Jag är sammanfattningsvis fylld av tillförsikt inför det kommande året!

Arlandastad 2020-02-25
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Övrig information

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2019, 1 april 2020
Delårsrapport Q1, 15 maj 2020
Delårsrapport Q2, 14 augusti 2020
Delårsrapport Q3, 13 november 2020

Bolagsstämma

Årets bolagsstämma hålls den 24 april kl 14.00, kallelse med mer information skickas ut senast 4 veckor innan stämman hålls.

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Thomas Lundin
Christine Bennborn

Arlandastad 25 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Kontaktpersoner

Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 09.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted