Bokslutskommuniké 2018

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 106 282 (90 695) TSEK  
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 640 (1 201) TSEK 1)                                                                               
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 795 (1 043) TSEK 1)                                      
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (0,01) SEK

1) Resultatet för perioden inkluderar en realisationsvinst om 7 174 TSEK som uppstod vid avyttring av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 433 (39 357) TSEK  
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 094 (4 876) TSEK   
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 532 (4 775) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK                

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec AB har under oktober månad inlett ett samarbete med holländska Bavak i syfte att kunna erbjuda den svenska marknaden skydd mot drönarattacker.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Mil Sec Sverige AB har fått en beställning från arenabolaget i Solna för att skapa ett bättre yttre skydd för arenan och dess besökare.
 • Sensec Holding planerar att byta lista till First North under våren 2019.

VD-kommentar

Stark position på en marknad i förändring

2018 var ett bra år för Sensec Gruppen. Vi stärkte ytterligare vår position där vi utvecklar och levererar tjänster och produkter för ett säkrare Sverige.

Genom avyttring av Personlig Säkerhet och fortsatt utveckling av det tidigare förvärvet Mil Sec Sverige AB har vi koncentrerat våra krafter på det vi är riktigt bra på, dvs inre och yttre säkerhet. Sammantaget har detta bidragit till ett slagkraftigare Sensec, väl rustat att möta utmaningar och ta tillvara på möjligheter i säkerhetsbranschen.

Under året fortsatte vi arbetet utifrån den strategi som lades fast i samband med Sensec Gruppens beslut om notering (2017). Utöver fortsatta förbättringar i våra operativa verksamheter har vi under de senaste åren gjort ett stort antal strukturella förändringar innefattande ovan nämnda avyttring och ett förvärv.

Det övergripande syftet har varit att skapa en stabil grund för fortsatt långsiktig och hållbar tillväxt på en marknad i stark förändring. Arbetet har varit framgångsrikt och resultatet återspeglas tydligt i siffrorna för det senaste året. Under 2018 ökade omsättningen med 17 %, vilket är ett tecken på att våra satsningar går i rätt riktning. 

Stabil tillväxt och förbättrat resultat

Sett till den finansiella utvecklingen presterade vi under 2018 i linje med våra mål. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinst vid avyttring av dotterbolag uppgick till 5,5 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 5,1 procent.

Bakom resultatförbättringen ligger bland annat en god utveckling inom Mil Secs affärsområde och bra utveckling från eftermarknad och service. När det gäller Sensec kärnverksamhet med våra tio kundsegment har pågående förändringsarbete och breddning av erbjudanden gjort det möjligt att parera den ökade konkurrens speciellt riktad mot flygsektorn. Vi påstår att vi har den bästa helhetslösningen till samtliga Sveriges flygplatser. Vi vill välja kvalitet och långsiktighet före pris. Vi befinner oss i en marknadssektor där det är livsavgörande att kvalité går före pris. Många av våra kunder är fortsatt skyddsobjekt.

Höga ambitioner inom hållbarhet och hälsa

Sedan flera år arbetar vi aktivt och strukturerat med kontinuerliga förbättringar inom alla steg i värdekedjan där en viktig del är att påverka både producenter och konsumenter i en mer hållbar riktning. Vi arbetar fokuserat med certifieringar och revision och bedriver ett målmedvetet arbete inom val av produkter och dess leveranskedjor.

Arbetet bedrivs inom vår egen organisation, men också i samverkan - nationellt och internationellt. Samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners får samma högt ställda krav som vi själva sätter på oss.

"Vi har en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar och lönsam tillväxt"

Inget av det vi åstadkommit under senare år hade varit möjligt utan ett stort internt engagemang och nära och bra medarbetare plus seriösa samarbetspartners. Vi kan räkna upp ett flertal aktiva val under 2018 som gjort att vi har stärkt vår plattform inför kommande viktiga upphandlingar och affärer. Ett bra exempel är vårt arbete med Perimeter Protection Group (PPG) och affären med Sveriges nationalarena. En kombination av våra produkter och våra erfarenheter med PPG långa erfarenhet av denna typ av objekt. Är ett bra exempel på hur vi vinner affärer.

Resultaten vi uppnått i år är glädjande, men viktigare är de långsiktiga effekterna. Vi har idag en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar och lönsam tillväxt i framtiden och vi har en tydlig ide om hur vi vill utveckla oss, både som enskilda delar och som helhet. Samtidigt har vi en stark finansiell ställning som möjliggör fortsatta satsningar och investeringar.

Vi kommer under 2019 att fortsätta arbeta utifrån våra strategiska prioriteringar, speciellt med förvärv inom den nordiska sektorn. Vi ser stor potential att öka verksamheter speciellt inom Mil Sec där vi tror starkt att efterfrågan mot fysiskt skydd i form av påkörningsskydd mm ökar mot publika byggnader som arenor och framför allt kritiska infrastrukturer som kan komma utsättas för hot.

Sensec Gruppen skall finnas där vi vanliga människor vill känna trygghet och säkerhet.

Arlandastad 2019-02-19

Michael Pettersson

VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2019 15 maj 2019

Halvårsrapport 2019 15 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019 15 november 2019

Årsstämma 2019

Tidpunkt; 11 april 2019

Plats; Bolagets kontor i Arlandastad, Charles Gata 2A

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på företagets kontor senast den 1 april.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Arlandastad 2019-02-19

Mats Holmberg
Styrelseordförande

Michael Pettersson
Verkställande direktör
Styrelseledamot

Fredrik Reveman
Styrelseledamot

Anders Lennerman
Styrelseledamot

Magnus Ahde
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Pernilla Jennesäter, CFO; 072 2090344, pernilla.jennesater@sensec.se 

Sensec Holding AB (Publ) har tecknat ett avtal med Eminova Fondkommission avseende mentorskap, där Eminova har åtagit sig att, i enlighet med det gällande regelverket för NGM Nordic MTF, agera mentor för Bolaget. Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär