Sensec offentliggör bolagsbeskrivning inför listningen på Nasdaq First North

Sensec Holding AB (publ) har med anledning av kommande listning på Nasdaq First North upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Sensec har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig i detta pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.sensec.se.

Styrelsen gör bedömningen att en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter. Vidare bedöms listningen på Nasdaq First North utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners samt vid rekrytering av ny personal.  Med stöd av ovan bedöms därför listningen förenkla och främja Sensecs framtida utveckling och expansion.

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med listbytet är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Advokatfirman Westermark Anjou.

Arlandastad 2019-05-22

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Delårsrapport Q3 - Tempot trappas upp och Norge gör sitt bästa kvartal sedan förvärvet

Finansiell utveckling 1 juli - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24 170 (15 110) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 13 825 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 867 (1 640) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 1 604 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 408 (947) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 333 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 994 (891) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -4 526 (1 292) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 77 168 (50 182) Tkr, justerat för förvärvet at Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 47 370 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 8 932 (6 330) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 8 140 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 909 (4 339) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 4 613 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 3 555 (4 060) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -12 485 (7 379) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,02) SEK


SENSEC KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR ATT BESLUTA OM GODKÄNNANDE AV FUSIONSPLAN

Styrelsen för Sensec Holding AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021 för att besluta om godkännande av den fusionsplan som antagits den 18 oktober 2021.

Närmare detaljer beträffande förslaget till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta Pernilla Jennesäter, CFO.


Sensec vinner upphandling avseende skalskydd hos Länsstyrelsen i Uppsala

Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB har vunnit en upphandling avseende montering av skyddsglas på en receptionsdisk hos Serviceenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala.


Sensec Holding AB (publ) senarelägger rapportdatum till den 29 november

Sensec Holding AB (publ) "Sensec" senarelägger rapportdatum avseende tredje kvartalet 2021 till den 29 november, med anledning av den föreslagna fusionen mellan Sensec och Transfer Group AB (publ) "Transfer". Tidigare meddelat rapportdatum var den 12 november 2021.Sensec levererar säkerhetsteknik till stor ramavtalskund

Sensec har fått en order på röntgen- och metalldetektion från en stor ramavtalskund. Kunden, som är en myndighet, står inför stora om- och utbyggnader runt om i Sverige och arbetet kommer att pågå under flera år.


Transfer och Sensec föreslås fusioneras

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") (tillsammans "Bolagen") har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Transfer och Sensec genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer (i det följande hänvisar "Nya Transfer" till Transfers verksamhet efter att Fusionen genomförts). Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare representerandes cirka 40,76 procent av aktierna och rösterna i Transfer och aktieägare representerandes cirka 42,33 procent av aktierna och rösterna i Sensec har åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i respektive bolag.


Mathias Svedlund blir ny VD för Sensec Holding AB

Michael Pettersson lämnar efter många framgångsrika år sitt uppdrag som VD för Sensec Holding AB. Beslutet har fattats i dialog med styrelsen och anställningen upphör den 31 oktober 2021. Michael kommer inte heller att sitt kvar i styrelsen för bolaget.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted