Sensec Holding AB (publ.) tecknar avtal om förvärv av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S

Sensec Holding AB (publ.) tecknar ett bindande avtal med Bertel O Steen Airport Solutions A/S om att förvärva 100 % av aktierna. Den fasta köpeskillingen av förvärvet uppgår till 30 MNOK, samt en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 9 MNOK. Köpet finansieras till hälften genom banklån och resterande från egen kassa.

Bertel O Steen Airport Solutions är en del av den norska koncernen Bertel O Steen Industri och kan beskrivas som Norges motsvarighet till Sensecs affärsområde Checkpoints. Bolaget är en helhetsleverantör av säkerhetsutrustning såsom bagageröntgen, metalldetektorer och annan detektions- och spårningsutrustning. Utöver detta har bolaget även en väletablerad servicefunktion samt en egenutvecklad IT plattform riktad mot styrsystem för bland annat bagage- och posthantering.

"För Sensec är förvärvet en naturlig start av den uttalade strategin att expandera genom förvärv och därigenom bygga en nordisk säkerhetskoncern. Då Bertel O Steen Airport Solution A/S bedriver en verksamhet som liknar den Sensec bedriver i Sverige idag kommer övertagandet ge betydande synergieffekter som kommer främja verksamheterna i både Norge och Sverige. Sensec har idag 10 väl utvecklade kundsegment inom den offentliga sektorn. Bertel O Steen Airport Solution A/S har historiskt haft sitt största fokus mot flygindustrin. Ambitionen är att bredda verksamheten och med hjälp av den erfarenheten som finns inom Sensec Gruppen nå samtliga kundsegment även i Norge", säger Michael Pettersson VD Sensec Holding AB.

2019 omsatte Bertel O Steen Airport Solution A/S 50,715 MNOK med ett resultat före skatt om 2,070 MNOK. Bolaget hade vid utgången av 2019 13 anställda. Prognosen för 2020 är försämrad jämfört med 2019 på grund av Covid-19. Sensec estimerar att den sammanslagna gruppen till och med Q3 2020 skulle konsoliderat ha omsatt ca 73 MSEK med en EBITDA om ca 4 MSEK.

Bertel O Steen Airport Solutions prognostiserade nettointäkter och justerat EBITDA för 2021 är beräknad till ca 70 MNOK respektive ca 2,5 MNOK. Sensec Holding AB lämnar ingen prognos för 2021 men förväntar sig att förvärvet kommer resultera i ett antal synergier med kraftigt förbättrad bruttomarginal samt ökade tillväxtmöjligheter.

"Vi har en mycket stark och stabil plattform i Norge att växa vidare på. Vi känner väl till Sensec, detta är en perfekt matchning för att kunna bli den största spelaren i branschen inom vår nisch", säger Baard Lund, VD Bertel o Steen Airport Solution AS.

Köpeskillingen är uppdelad i fyra delbetalningar. Vid tillträdet av aktierna, som enligt avtalet sker den 31 januari 2021, görs den första delbetalningen om 20 MNOK. Den andra delbetalningen om 2,5 MNOK görs i augusti 2021. Den tredje delbetalningen om 7,5 MNOK görs i januari 2022. Utöver detta kan en rörlig del tillkomma om som mest 9 MNOK, denna är villkorad av ett antal specifika affärshändelser.

Delbetalning ett, två och tre kommer till hälften finansieras genom banklån i Swedbank. Räntan är avtalad till 3,75 % och amorteringen sker över fyra år. Övrig del finansieras ur egen kassa.

"Ett enormt intressant förvärv, första steget i vår nordiska satsning, där Sensecs kunskap tar fäste på segment där vi är starka. Mjukvaran inom transporthantering, tar oss även ut i Europa, då den är skalbar." säger Mats Holmberg, styrelseordförande i Sensec Holding AB.

Styrelsen i Sensec Holding AB

Arlandastad 2020-12-23

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2020, kl. 15.50 CET.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Nerladdningsbara filer


Bertel O Steen Airport Solutions AS levererar säkerhetsutrustning till kryssningsrederi

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tecknat avtal med ett kryssningsrederi för leverans av säkerhetsutrustning.


Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 klockan 14.00, stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.


Sensec levererar röntgen till fraktbolag

Sensec har tecknat två nya avtal inom segmentet Air Cargo gällande leverans av röntgen till fraktbolag i Sverige.


Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Billunds flygplats

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tecknat avtal med Billunds flygplats för uppdatering av bagagehanteringssystem.


Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Tromsø Lufthavn

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tillsammans med Tratec Solutions AS tecknat avtal med Tromsø Lufthavn för leverans av ny komplett bagageanläggning.


Bokslutskommuniké 2020 - Sensec visar ett starkt resultat och förmåga att ställa om

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 739 (23 707) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 901 (1 101) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 795 (998) Tkr
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 506 (4 072) Tkr
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 31 december 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67 921 (97 581) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5 240 (4 221) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 4 855 (3 355) Tkr
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 7 885 (2 013) Tkr
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,03 (0,02) SEK

Bertel O Steen Airport Solutions uppgraderar bagagesystemet på Swedavia Malmö Airport

Som en del i att framtidssäkra bagageanläggningen på Malmö Airport har Bertel O Steen Airport Solutions A/S (BOSAS), numera ägd av Sensec Gruppen, fått förtroendet att uppgradera anläggningen för hanteringen av fler röntgenutrustningar.


Sensec Holding AB (publ) fullföljer förvärvet av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S

Sensec Holding AB (publ) har idag fullföljt förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S som offentliggjordes den 23 december 2020. Sensec Holding har erlagt den första delbetalningen av köpeskillingen om 20 MNOK. Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts och Sensec Holding har därmed tillträtt 100% av aktierna i Bertel O Steen Airport Solutions A/S.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted