Delårsrapport Q3 - Tempot trappas upp och Norge gör sitt bästa kvartal sedan förvärvet

Finansiell utveckling 1 juli - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24 170 (15 110) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 13 825 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 867 (1 640) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 1 604 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 408 (947) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 333 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 994 (891) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -4 526 (1 292) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 september 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 77 168 (50 182) Tkr, justerat för förvärvet at Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 47 370 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 8 932 (6 330) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 8 140 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 909 (4 339) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 4 613 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 3 555 (4 060) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -12 485 (7 379) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,02) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec har levererat radiologisk säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping.
 • Sensec har bytt Certified Advisor till Amudova AB.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec har tillkännagjort att Mathias Svedlund tillträder som VD för Sensec Holding AB per 1 november 2021.
 • Det har publicerats en fusionsplan mellan bolagen Transfer Group AB och Sensec Holding AB.
 • Sensec har levererat säkerhetsteknik till stor ramavtalskund.
 • Sensec har vunnit ramavtal för skyddsutrustning till mediebolag.
 • Sensec har vunnit upphandling avseende skalskydd till Länsstyrelsen i Uppsala.
 • Sensec har kallat till extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av fusionsplan.
 • Sensec har tillsammans med Transfer Group AB offentliggjort fusionsdokument.

VD-kommentar

" Jag vet att det finns gedigen kunskap, erfarenhet, vilja och många Sensec-hjärtan kvar i bolaget och jag ser med stor tillförsikt fram emot vad framtiden kommer utvisa"

Årets tredje kvartal har varit ett händelserikt sådant. Tempot har trappats upp, aktiviteterna har ökat i både Sverige och Norge och upphandlingarna som kommit ut har varit fler än på länge. De för vår verksamhet så viktiga säkerhetsmässorna runt om i världen kommer under hösten och våren äntligen att bli av efter ett långt uppehåll till följd av pandemin. Möjligheten att träffa kunder och leverantörer för att utveckla våra erbjudanden ytterligare är ett ovärderligt inslag i vår väg framåt.

Sensec Solutions AS har enligt plan levererat stora delar av projekten i Billund, Tromsö och Malmö och gör både omsättningsmässigt och resultatmässigt sitt bästa kvartal hittills sedan förvärvet. Detta gör mig glad och stolt! Vi har ett mycket kompetent team i Norge som utöver Sensecs traditionella verksamhet jobbar framgångsrikt med den egna programvaran BRAINS. Här ser vi även framöver många nya intressanta projekt och uppslag, det finns stora utvecklingsmöjligheterna inom detta affärsområde.

I Sverige har detta varit något av ett mellankvartal. Vi har levererat enligt plan men många av de stora pågående projekten kommer slutlevereras och därmed synas i böckerna först under Q4. Vår eftermarknad utgör, som jag så många gånger tidigare nämnt, en stabil bärgrund för verksamheten genom de värdefulla serviceavtalen som ger återkommande intäkter. Samtliga säljare inom Check Points har i skrivande stund många intressanta uppslag och arbetar med ett stort antal upphandlingar inom flera av våra olika kundsegment. Inom Perimeter Protection har vi startat upp en rad nya aktiviteter i både Sverige och Norge som kommer ge gynnsamma effekter framöver. Vi går mot en spännande framtid!

Efter flera kvartal av stora besparingar har vi äntligen kunnat göra en satsning för framtiden. Mathias Svedlund anställdes innan sommaren som Country Manager för Sverige och tillträdde den 1 oktober. Jag har arbetat i många år tillsammans med Mathias och har stort förtroende för hans kunskap och erfarenhet av branschen. Han känner Sensec och förstår vår marknad, detta är mycket viktigt för att bibehålla vår starka marknadsposition under fortsatt expansion.

Den 18 oktober gick Sensecs styrelse ut med information om att man tillsammans med styrelsen för Transfer Group beslutat om ett förslag till fusion av de båda bolagen. Ett spännande projekt med syfte att säkerställa och förstärka samtliga dotterbolags position på marknaden ytterligare. Sensec som bolag och varumärke kommer leva vidare men med möjlighet till nya samarbeten och kostnadseffektiviserande synergieffekter. I och med detta avslutar jag min anställning som koncern VD och Mathias Svedlund träder in i min roll.

Med det sagt blir detta alltså mitt sista VD-ord för Sensec. Visst finns det ett stråk av vemod, men framförallt en enorm stolthet över det fina bolag jag nu lämnar över ansvaret för. Vi är marknadsledande inom vår nisch, vi har några av de absolut bästa leverantörerna i världen, vi har lojala kunder inom alla våra kundsegment över hela Sverige och Norge och vi har en stabil finansiell plattform. Sensec står för kompetens och kvalitet! Jag vet att det finns gedigen kunskap, erfarenhet, vilja och många Sensec-hjärtan kvar i bolaget och jag ser med stor tillförsikt fram emot vad framtiden kommer utvisa.

Arlandastad 2021-11-29

Michael Pettersson

VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2021, 25 februari 2022

Certified adviser

Amudova AB

Tel nr: +46 8 54601758

Mail: [email protected]

Granskning av delårsrapporten

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen

Mats Holmberg, ordförande

Anders Lennerman

Anna Frick

Kontaktpersoner

Mathias Svedlund, VD; [email protected]

Pernilla Jennesäter, CFO; [email protected]

Läs rapporten i sin helhet här: Finansiella rapporter - Sensec AB

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 kl. 08.00 CET.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB
Tel nr +46 8 54601758 mail:
[email protected]

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Omsättningsmålet för helåret 2021 uppnås ej på grund av uppskjutna affärer - Dock fortsatt god lönsamhet

Sensec Holding AB (publ) ("Bolaget") aviserade den 18 maj 2021 att man hade för avsikt att uppnå en omsättning om minst 150 MSEK med en EBITDA-marginal om 10 %. Till följd av pandemin så har ett antal större affärer skjutits upp till detta år som i sin tur påverkat omsättningen negativt under föregående år. Detta har resulterat i att det kommunicerade omsättningsmålet om 150 MSEK under 2021 inte kommer att uppnås.


Mathias Rådman utsedd till ny servicechef för Sensec

Sensec Holding AB (publ) har utsett Mathias Rådman till ny servicechef. Mathias tillträder rollen som servicechef omedelbart och kommer även att ingå i koncernens ledningsgrupp.


Sensec får fortsatt förtroende att leverera detektionsutrustning för säkerhetskontroll till Västra Götalandsregionen

Sensec Holding AB (publ) har fått fortsatt förtroende att leverera detektionsutrustning för säkerhetskontroll till Västra Götalandsregionen (VGR). Det förlängda ramavtalet grundar sig i en tidigare vunnen upphandling som VGR har valt att förlänga.


Sensec Solutions AS säkrar kritisk infrastruktur i Oslo

Sensec Solutions AS som är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding AB (publ) har fått uppdraget att stärka upp säkerheten vid en ny post- och godsmottagning i Oslo. Det totala ordervärdet uppgår till ca 2,5 MNOK och innefattar röntgenmaskiner samt annan skräddarsydd säkerhetsutrustning.


Sensec Solutions AS ska leverera utrustning till flygfraktsterminaler

Sensec Solutions AS som är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding AB (publ) har fått i uppdrag att leverera röntgenmaskiner till flygfraktsterminaler runt om i Norge. Avtalet, som innefattar sju olika röntgenmaskiner, har ett ordervärde uppgående till totalt ca 4 MNOK.


Sensec Solutions AS säkrar ytterligare avtal inom inpasseringssäkerhet

Sensec Solutions AS som är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding AB (publ) har säkrat ytterligare avtal i Norge. Kontraktet, som innefattar utrustning samt tillhörande tjänster för inpasseringssäkerhet till en viktig anläggning inom den offentliga sektorn, har ett ordervärde uppgående till ca 3,6 MNOK.


Sensec genomför affärsområdes- och ledningsgruppsförändring i syfte att öka lönsamheten

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har tagit ett strategiskt beslut om att avveckla affärsområdet Sensec Defence och flytta över de befintliga affärerna till affärsområdet Sensec Checkpoints. Henrik Vassback, affärsområdeschef för Sensec Defence, kommer att avsluta sin anställning omgående.


Styrelsen i Transfer Group utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar att de utser Pernilla Jennesäter till ny VD och koncernchef för nya Transfer Group, förutsatt att fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") genomförs.


Sensec Solutions AS säkrar viktig installation i Norge

Sensec Solutions AS som är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding AB (publ) har säkrat en viktig installation i Norge. Kontraktet, som innefattar utrustning samt tillhörande tjänster för inpasseringssäkerhet, har ett ordervärde uppgående till ca 3,7 MNOK.


Sensec Solutions AS levererar en fullständig uppgradering av bagagehanteringssystemet på norsk flygplats

Uppdraget som innebär en uppgradering av kontroll- och ledningssystem stärker Sensec Solutions AS position som en betydande leverantör av bagagehanteringssystem på den norska marknaden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted