Bokslutskommuniké 2020 - Sensec visar ett starkt resultat och förmåga att ställa om

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 739 (23 707) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 901 (1 101) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 795 (998) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 506 (4 072) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67 921 (97 581) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5 240 (4 221) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 4 855 (3 355) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 7 885 (2 013) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,03 (0,02) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec har tecknat avtal om förvärv av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S
 • Sensec har tecknat avtal med Norska Rapp Bomek för den nordiska marknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec har fullföljt förvärvet av Bertel & Steen Airport Solutions A/S. Tillträde skedde den 31 januari 2021. BOSAS är en helhetsleverantör av säkerhetsutrustning såsom bagageröntgen, metalldetektorer och annan detektions- och spårningsutrustning. Utöver detta har bolaget även en väletablerad servicefunktion samt en egenutvecklad IT plattform riktad mot styrsystem för bland annat bagage- och posthantering. Köpeskillingen är uppdelad i fyra delbetalningar. Vid tillträdet av aktierna gjordes den första delbetalningen om 20 MNOK. Den andra delbetalningen om 2,5 MNOK görs i augusti 2021. Den tredje delbetalningen om 7,5 MNOK görs i januari 2022. Utöver detta kan en rörlig del tillkomma om maximalt 9 MNOK, vilken är villkorad av ett antal specifika affärshändelser. Köpet finansieras till hälften genom banklån och resterande från egen kassa. 2020 omsatte BOSAS 38 753 (50 715) TNOK med ett resultat före skatt om -900 (2 070) TNOK. Bolaget hade vid utgången av 2020 12 anställda. Bolagets omsättning och resultat har väsentligen påverkats negativt av Covid-19.
 • Kriminalvården har förlängt ramavtal med Sensec
 • Bertel O Steen Airport Solutions A/S har tecknat avtal för uppgradering av bagagesystemet på Swedavia Malmö Airport.

VD-kommentar

Jag har varit på Sensec sedan 2001. Vissa perioder har affärerna blomstrat och andra har gått lite tyngre, men utvecklingen har stadigt tagit oss framåt och stärkt vår marknadsposition. Vår bransch har längs hela resan påverkats av händelser i vår omvärld. Terrordåd, hot och regelförändringar har legat till grund för vilken riktning vi behövt ta för att fortsätta skapa en säker miljö för våra kunder. Det här året blev annorlunda. En pandemi som slog till med full kraft och förändrade allt.

För Sensec har det här året till stor del handlat om att ställa om och anpassa verksamheten efter ändrade förutsättningar. Vi tvingades vid pandemins utbrott att internt vidta snabba åtgärder; uppsägningar, korttidspermitteringar och andra besparingsåtgärder blev oundvikliga. Våra anställda har alla fått kämpa hårt i år och många har gång på gång sprungit den där extra milen för Sensecs och våra kunders bästa. Jag är stolt och glad över vårt fantastiska team och ser med tillförsikt fram emot att få växla upp under 2021.

Med detta sagt är det naturligtvis väldigt glädjande att få presentera ett mycket starkt helårsresultat med en rörelsemarginal som överträffar tidigare år, trots Covid-19!

Pandemin är inte på något sätt över, första delen av 2021 kommer vi fortsatt känna av den och tvingas anpassa oss efter den. Men vi ser absolut en ljusning och vi går tveklöst in i 2021 med höga förväntningar.

Vi startar 2021 med att välkomna Bertel O Steen Airport Solutions A/S in i koncernen. Vi ser många synergier och tror att ett samarbete mellan länderna kommer öppna för en rad nya möjlighet. I och med detta förvärv är vi den största aktören på den nordiska marknaden i vår nisch. Men vår förvärvsresa slutar inte här, som vi tidigare har kommunicerat vill vi in i fler länder. Dialogen är igång med ett antal bolag i både Finland och Danmark och jag ser fram emot att få delge er fortsättningen.

Avslutningsvis vill jag passa på er att ge er en statusbild av marknaden och våra kunder. Flyget går av förståeliga skäl fortfarande trögt, men investeringsbehovet finns trots allt där även om omfattningen ännu är något begränsad. Många av våra övriga segment visar tydliga tecken på att köpviljan börjar komma tillbaka, exempel på dessa är kriminalvården, polisen och kärnkraftverken. Vi har stärkt upp teamet på Perimeter Protection som har flera intressanta projekt på gång. Även Defence står inför ett spännande år där vi tror på en gynnsam utveckling. Serviceavdelningen fortsätter att leverera och våra servicetekniker har fulla scheman, även där har vi förstärkt teamet med två nya förmågor. Sensec Academy får ständigt nya förfrågningar även om det finns en utmaning i hur utbildningarna ska kunna utföras utan att riskera vår eller våra kunders hälsa.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2020 har varit ett mycket lärorikt år på alla plan och kanske har jag aldrig varit mer redo för att växla upp på allvar.

Arlandastad 2021-02-26
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Övrig information

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q1 2021, 11 maj 2021
Delårsrapport Q2 2021, 13 augusti 2021
Delårsrapport Q3 2021, 12 november 2021

Bolagsstämma
Årets bolagsstämma hålls den 24 april kl 14.00, kallelse med mer information skickas ut senast 4 veckor innan stämman hålls.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske till aktieägarna.

Granskning av delårsrapporten
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Fredrik Reveman

Rapporten i sin helhet bifogas.
https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Arlandastad 26 februari 2021

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Nerladdningsbara filer


Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

I pressmeddelandet "Korrigering av kallelse till Sensecs bolagsstämma" som publicerades den 6 maj 2021 kl. 17.00 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt Pressmeddelande följer nedan.


Korrigering av kallelse till Sensecs bolagsstämma

Korrigering av kallelse till Sensec Holding AB:s bolagsstämma med anledning av ändring i punkt 9 på dagordningen; Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.


Bertel O Steen Airport Solutions AS genomför namnändring till Sensec Solutions AS

Enligt beslut på styrelsemöte den 15 april 2021 gällande ändring av bolagets namn från Bertel O Steen Airport Solutions AS till Sensec Solutions AS har Brønnøysundregistrene registrerat en ändring till Foretaksregisteret den 6 maj 2021 för att registrera Sensec Solutions AS som nytt namn för bolaget.
Bertel O Steen Airport Solutions AS levererar säkerhetsutrustning till kryssningsrederi

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tecknat avtal med ett kryssningsrederi för leverans av säkerhetsutrustning.


Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 klockan 14.00, stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.


Sensec levererar röntgen till fraktbolag

Sensec har tecknat två nya avtal inom segmentet Air Cargo gällande leverans av röntgen till fraktbolag i Sverige.


Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Billunds flygplats

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tecknat avtal med Billunds flygplats för uppdatering av bagagehanteringssystem.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted