Halvårsrapport 2019

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

KOMMENTAR
Försäljningen under första halvåret 2019 har varit svagare än beräknat. Våra stora retailkunder har minskat sina säkerhetsinvesteringar mot det som tidigare aviserats. Vi har också lagt mycket kraft på den stora offentliga upphandlingen med Region Stockholm på drygt 22Mkr som har överklagats och dragit ut långt på tiden. 

Styrelse och ledningens åtgärder är att omfokusera verksamheten till nya affärsområden och att leverera fler produktgrupper mot befintliga kunder. Vi ökar också kraften inom offentliga upphandlingar.

Samtidigt har ett besparingspaket genomförts om ca 500Tkr/mån som fick genomslag under juni månad. En god försäljning inom affärsområde Bank och en ökad säljaktivitet innebär att vi har byggt 19,5Mkr i uteliggande orderstock och viktad anbudstock, vilket ger oss goda förutsättningar för ett starkt andra halvår 2019.  

Under första halvåret uppgick intäkterna till 22 418Tkr (23 676Tkr) vilket motsvarar en minskning med 5 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 166Tkr (-4 972Tkr), en förbättring med 16 procent.

Omsättningen helår 2019 förväntas ligga i nivå med helår 2018, med något förbättrat resultat.

NYCKELTAL 

KSEK

Halvår

Halvår

Räkenskapsår

 

1 jan 2019-
30 juni 2019

1 jan 2018 -
30 juni 2018

1 jan 2018-
31 dec 2018

Intäkter

22 418

23 676

50 493

EBITDA

-4 166

-4 972

-7 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-4 373

-5 528

-7 399

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET 

 • Ingka Centres Köpcentrum i Sundsvall och Secits ingår avtal om trygghetskameror
  Säkerhetsföretaget Secits ingår ett 5-årigt avtal gällande kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum. Värdet på avtalet beräknas till 497 000 kronor och driftavtalet är tecknat på 60 månader.
 • Secits inför kvartalsrapportering
  Säkerhetsföretaget Secits har beslutat att införa kvartalsrapportering från och med den 1 juli 2019.
 • Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner (TO1)
  Den 6 mars 2019 inleddes handel med SECITS Holding AB av serie TO1 2018/2023 som SECITS Holding AB (publ) ("Secits") delade ut till sina aktieägare.
 • Secits tilldelas upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana- och pendeltågstationer (överklagan pågår)
  Secits har tilldelats uppdraget rörande ramavtal med Region Stockholm för stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana-och pendeltågsstationer. Värdet uppskattas av Secits till cirka 20 MSEK och löper på tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.
 • SECITS Holding AB genomför ett effektivitetsprogram
  Organisatoriska förändringar, sänkta ersättningar till ledningen och sänkta hyreskostnader innebär kostnadssänkningar med cirka 500Tkr/mån från och med halvårsskiftet.
 • Secits stärker samarbetet med Fortinet
  På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.
 • GANT och Secits ingår avtal om säkerhetslösningar
  Secits ingår ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till GANTs hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känt vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS UTGÅNG 

 • Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån
  SECITS Holding AB ("Secits") har ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.
 • Förändring i SECITS Holding AB:s styrelse
  Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har entledigats på egen begäran eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag. Magnus kommer även att fortsättningsvis verka som rådgivare till styrelsen. 

VD HAR ORDET
När jag summerar första halvåret 2019 kan jag konstatera att omsättningen under de två första kvartalen inte nådde de nivåer vi planerat. Omsättning på (22,4Mkr) och EBITDA (-4,2Mkr) är inte i linje med våra förhoppningar och är inte vad vi förväntat oss. 

Vi har haft en god försäljning inom affärsområde Bank medan våra stora kunder inom affärsområde Retail har minskat sina investeringar betydligt mer än förväntat. Vi har lagt mycket kraft på den stora upphandlingen rörande trygghetskameror till tunnelbana- och pendeltågstationer i Region Stockholm som vi blev tilldelade, men som nu fortfarande ligger överklagad och således inte givit några intäkter.

Vi har per idag 19,5Mkr i uteliggande orderstock och viktad anbudstock, vilket ger oss goda förutsättningar för ett starkt andra halvår 2019. 

Under första halvåret arbetade vi intensivt med att fokusera verksamheten ytterligare och vi ökade våra aktiviteter gentemot kunderna inom våra tre affärsområden - framför allt fokuserar vi nu på nya områden, då Retail tappat fart.

Under våren gjordes även besparingar gällande ersättningsnivåer för ledningen i bolaget och våra hyreskostnader, vilket resulterade i att vi nu har lämnat våra lokaler i Kramfors. Besparingar på ca 500Tkr/mån fick genomslag till halvårsskiftet.

Fortsatt fokus på lönsamhet
Med en ny styrelse på plats förtydligar vi nu vår strategi och vi har ökat aktiviteten inom våra befintliga affärsområden samt söker nya områden att expandera inom. 

Offentlig sektor
Stärkta av framgång med offentliga upphandlingar där vi tilldelades affären med Region Stockholm, ökar vi nu arbetet ytterligare inom offentliga upphandlingar. 

Transportsektorn har ett ökande behov av kameralösningar som utöver trygghet med både kroppsburna och fasta kameror också har behov av att effektivisera driftplaneringen. Kameraanalys ger verktygen att planera verksamheten på ett effektivare och ett mer lönsamt sätt.

Retail
Näthandeln driver behov av tekniska lösningar där vi nu är inne i flera stora projekt inom RFID, som är den teknologi som löser denna utmaning. Modeaktören Gant valde Secits för hela sitt butiksnät där vi levererar en helhetslösning med kamerasystem, varularm och IP-ljud. Vi har också haft framgång vad det gäller köpcentrum där vi gjort vår första leverans till Ingka Centres Köpcentrum i Sundsvall och där vi nu deltar i flera affärsmöjligheter för köpcentrum. 

Bank
Vi fortsätter att röna framgångar inom affärsområde Bank där en centralisering av säkerhetsfunktionerna driver investeringsviljan inom denna sektor. 

Telekom
Aktiviteter pågår fortsatt med vår partner A3, där vi nu tillsammans planerar fler försäljningsinsatser under andra halvåret 2019, vilket innebär att vi levererar en helhet för säkerhet och IT-infrastruktur till våra gemensamma företagskunder.   

Finansiering
Secits har omförhandlat finansieringsavtalet med Formue Nord, vilket ersätter den befintliga konvertibelfinansieringen. Rörelsekapitalet bedöms därmed vara tillgodosett för nästkommande period.

Ökad transparens
Vi kommer framgent att lämna delårsrapporter varje kvartal för att öka transparens gentemot marknaden med en tätare informationsgivning. 

En summering av första halvåret 2019
Ett svagare försäljningsutfall än förväntat under främst Q1, innebar att vi såg över våra tidigare planerade försäljningsinsatser. Vi har nu ställt om målen och ökar takten med att hitta nya kunder inom nya och befintliga områden. 

En översyn av företagets totala kostnader utfördes under våren och åtgärder genomfördes givna det uppkomna läget för att motverka effekten av en lägre omsättning under årets början.

Tillsammans med en ny styrelse, som är betydligt mer entreprenörsdriven än tidigare styrelse, sätter vi nu full fokus på att koncentrera våra krafter på att öka takten under andra halvåret 2019, vilket kommer att ge en god start för 2020.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Kommande rapporter
15 nov 2019   Delårsrapport kvartal 3 2019
Feb      2020   Bokslutskommuniké            
April    2020   Årsredovisning 2019
Maj      2020   Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se Halvårsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Företagets säte är Handen, Stockholm.

Handelsinformation
Handelsplats: Nasdaq First North
Kortnamn: SECI
ISIN-kod: SE0009664436

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 augusti 2019

För ytterligare information:
Stefan Wilhelmson, styrelseordförande                                        
Tel: +46 70 817 55 26               
E-post: [email protected]

Hans Molin, VD                                                              
Tel: +46 73 049 8955                                                     
E-post: [email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019 klockan 08:55 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted