Secits avser förvärva 60% av Säkra Larm för ca 60 MSEK

Secits avser att förvärva 60 procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 MSEK kontant och en säljarrevers om 30 MSEK. Förvärvet väntas framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits.

"Med Säkra Larm tar Secits ett rejält kliv upp i storlek, stärker sin lönsamhet och blir en mer intressant partner för företagskunder. Tillsammans kommer vi att kunna växla upp vår tillväxttakt och ta ett större grepp om den svenska säkerhetsmarknaden", säger Secits VD Jens Wingren.

"Säkra Larm är redo att ta steget in på företagsmarknaden. Tillsammans med Secits får vi ett starkt produkterbjudande och möjligheter att gemensamt fortsätta att utveckla verksamheten. Dock är det självklart viktigt att understryka att Säkras nuvarande fokus på konsumentmarknaden kommer att fortsätta precis som vanligt", säger Säkra Larms VD Karl Weeks.

Med 96 Mkr i omsättning under 2020 och ca 100 anställda är Säkra Larm Sveriges tredje största installatör av larm på privatmarknaden. Bolaget levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar. Företaget har en säljkår placerad på 27 orter runtom i Sverige.

Säkra Larm genomför för närvarande tre specifika projekt som under de kommande 12 månaderna förväntas förbättra bolagets rörelsemarginal till över 15 procent.

Secits är ett specialistföretag inom framförallt sensor- och kameraövervakning. Under 2020 antogs en tillväxtstrategi som dels bygger på tjänster med ett högre serviceinnehåll som levereras i abonnemangsform, dels vertikal och horisontell expansion av tjänste- och produktutbud. Förvärvet av Säkra Larm är i linje med denna strategi.

Förvärvet medför att Secits omsättning flerdubblas från 2020 års 34,5 MSEK, till ca 130 MSEK och att antalet anställda ökar från ca 30 till ca 130. Bolaget kommer efter förvärvet att ha närvaro på ca 30 platser runt om i Sverige, från Helsingborg i söder till Umeå i norr.

Bolagen får ett brett tjänsteutbud med fokus kring larm, passersystem och kameraövervakning. Secits tjänsteutbud baserat på sensor- och kamerabevakning kommer att kunna erbjudas till Säkra Larms ca 25 000 larmkunder.

Secits avser att utnyttja produktbredden till att forma ett starkt erbjudande för små- och medelstora företag. Genom att kombinera Säkra Larms produkter med Secits passersystem och kameraövervakning får bolagen ett attraktivt erbjudande för denna del av företagsmarknaden. Företagsmarknaden fordrar installationer i en högre skyddsklass till vilken Säkra Larm redan inlett en uppgradering.

Bolagen ser dessutom möjligheter för kostnadssynergier genom att koordinera inköp, skapa gemensam support och administration samt via samlokalisering.

För ytterligare information:

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: jens.wingren@secits.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 april 2021 14:45 CEST.

Om SECITS
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Nerladdningsbara filer


Valberedningen föreslår Jens Wingren till styrelsen

Valberedningen i säkerhetsbolaget Secits föreslår nyval av Jens Wingren till styrelsen samt omval av ordförande Stefan Wilhelmson och ledamoten Ulrika Strömberg.


Secits utser Erik Bech-Jansen till ny VD

Säkerhetsbolaget Secits har utsett Erik Bech-Jansen till ny VD. Erik Bech-Jansen har en bred affärsbakgrund där han i ledande befattningar fokuserat på affärs- och verksamhetsutveckling i olika koncerner och konstellationer.Secits avser förvärva 60% av Säkra Larm för ca 60 MSEK

Secits avser att förvärva 60 procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 MSEK kontant och en säljarrevers om 30 MSEK. Förvärvet väntas framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits.


Secits säljer system för kundräkning till gymkedja

Secits har ingått avtal med en större gymkedja om att med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många personer som befinner sig i varje gymlokal. Tekniken möjliggör för kedjan att säkerställa att inte fler än tillåtet vistas i lokalerna samtidigt


Secits och Bevakningsgruppen avslutar förhandlingar

Secits och Bevakningsgruppens ägare har beslutat att inte gå vidare med Secits planerade förvärv av Bevakningsgruppen. Skälet till att förhandlingarna avslutas är att parterna saknar samsyn kring framtidsfrågor.Secits ingår avsiktsföklaring om att förvärva Bevakningsgruppen för ca 70 MSEK genom en apportemission.

Secits har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Efter förvärvet är avsikten att Bevakningsgruppens ägare kommer inneha ca 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Secits. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted