Rättelse: Företrädesemissionen tecknades till 3 058 000 miljoner kronor motsvarande 48,29 procent, därmed är 15 miljoner säkrat för vidare expansion

Rättelsen avser rubriken där ordet "tecknad" ersatts med "tecknades".

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 48,3 procent av det högsta emissionsbeloppet om 6,3 Mkr. Emissionen tecknades till ca 27,6 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier motsvarande ca 20,7 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget drygt 3,0 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till ca 0,4 Mkr. Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 470 425 stycken till 8 263 673 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 47 042,50 kronor till 826 367,30 kronor.

Emissionen omfattades inte av några emissionsgarantier. Tillsammans med det tidigare kommunicerade avtalet om en så kallad Equity line, bestående av utfästelser om räntefria konvertibla lån till ett högsta belopp om 12 Mkr, kommer därmed nu ca 15 Mkr vara tillgängliga för Bolagets vidare expansion.

- Vår tillväxtambition är nu säkerställd och vi kommer att fortsätta vår resa framåt i oförminskad takt. Vi har säkrat att kunna nyttja upp till totalt drygt 15 miljoner kronor, varav cirka tre miljoner kommer från företrädesemissionen. Vi är väldigt nöjda med helhetslösningen, även om företrädesemissionen inte blev helt fulltecknad. Jag hoppas att våra aktieägare kan se att kombinationen av emissionen och vår avtalade Equity line är förmånlig för Secits, säger Hans Molin, VD.

Bakgrunden till den ytterligare kapitalanskaffningen var att utnyttja det gynnsamma marknadsläget och expandera inom fler affärsområden och affärskoncept än de som verksamheten idag har fokus på och samtidigt fortsätta att expandera på de marknader där bolaget redan är verksamt. Styrelsen gjorde bedömningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den nu löpande verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden.

- Med en mix av förvärv och organisk tillväxt kommer vi nu ta oss an de möjligheter som finns på marknaden. Bolaget har under de två första kvartalen skapat förutsättningar för detta med vår hittills största orderstock och en förstärkt leveransförmåga. De stora avtal vi redan tagit och har på gång, i kombination med att vi nu har kapital att genomföra våra tillväxtplaner fullt ut, gör att Secits kommer leverera värde till våra aktieägare, säger Hans Molin, VD.

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, styrelseordförande
Tel: 070-5171718
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 
Läs mer på: www.secits.se

Hans Molin, VD
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se 
Läs mer på: www.secits.se 

Information om hantering av teckningsrätter utan stöd
Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds
avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i
enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin
bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Om Secits
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom
bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta
uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i
IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller
ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på
Nasdaq First North i Stockholm.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 klockan 17:01 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Teckningsperiod och -kurs för SECITS Holdings teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023

SECITS Holding AB (Secits) korrigerar tidigare uppgifter om kommande teckningsperioder enligt Secits teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 samt informerar om omräknad teckningskurs


Secits stärker ledningen med Charlotte Törsleff

Säkerhetsbolaget Secits rekryterar Charlotte Törsleff som chef för affärsutveckling och medlem av ledningsgruppen. Rekryteringen är ett led i omläggningen av strategin mot en Saas-modell där tillväxt ska skapas genom abonnemangstjänster framtagna för olika kundgrupper.


Nina Kronberg ny CFO på Secits

Säkerhetsbolaget Secits har rekryterat Nina Kronberg som ny CFO och medlem av ledningsgruppen. Daniel Fäldt övergår till att uteslutande vara CTO.


Delårsrapport april-juni 2020

Bibehållet resultat trots betydande omsättningstapp summerar första halvan av 2020


Per Holmgren lämnar Secits styrelse

Per Holmgren avgår från Secits styrelse på egen begäran för att möjliggöra ett ökat fokus på att leda arbetet av Secits i norra Sverige.Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.


Erik Selin ny storägare i Secits med 7,8%

Bolaget har informerats om att Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Erik Selin blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.


Secits satsar på tillväxt med Saas-modell

Säkerhetsbolaget Secits avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning. Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel.


Rättelse: Kommuniké från årsstämman 2020 i SECITS

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted