KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 9 JUNI 2021

Extra bolagsstämma med aktieägarna i SECITS Holding AB hölls den 9 juni 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade, bland annat, följande.

Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av högst 4 310 346 aktier till vissa särskilt angivna investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets aktieägarbas. Teckningskursen per aktie uppgick till 5,80 kronor, vilket motsvarar 90 procent av den volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio hela handelsdagarna närmast före styrelsens beslut.

Enligt styrelsebeslutet skulle teckning och betalning ske senast den 28 maj 2021. Vid tecknande av samtliga aktier kommer bolagets aktiekapital öka med 431 034,60 kronor.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för att fullgöra bolagets åtaganden enligt det överlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Säkra Larm i Sverige AB som ingicks den 21 maj 2021, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske på de villkor som följer av nämnda överlåtelseavtal. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av aktiekapitalet respektive antalet aktier inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Val av styrelseledamot

Extra bolagsstämman beslutade att välja Björn Almroth till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rättelse, Secits slutför förvärv av Säkra Larm AB

Rättelsen avser rubriken på pressmedeande publicerat 2021-06-21 07:59

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som meddelandes den 21 maj 2021. Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för tillväxt.


Secits bekräftar registrering av riktat emission

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som meddelandes den 21 maj 2021. Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för tillväxt.


Secits tillförs ca 1,2 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner

Säkerhetsbolaget Secits AB tillförs totalt 1 231 229,75 kronor genom inlösen av 572 665 teckningsoptioner TO 2018/2023.


Erik Selin största ägare i Secits efter riktad emission

Dagens bolagsstämma i Secits godkände att bolaget emitterar aktier till en mindre grupp investerare. Emissionen beräknas medföra att Erik Selin blir största ägare i Secits med 12,3 procent av kapital och röster.Innehavare av Secits teckningsoptioner TO1 2018/2023 kan teckna aktier för 2,15 SEK till 15 juni

Nästa utnyttjandeperiod för Secits teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 inleds imorgon och löper 1-15 juni 2021. För varje teckningsoption kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Secits till kurs 2,15 SEK, väsentligt under stängningskurs den 31 maj 2021 på 7,50 SEK
Secits genomför riktad emission om ca 25 MSEK

SECITS Holding AB ("Secits") har genomfört en nyemission om ca 25,0 MSEK, riktad till svenska institutionella investerare och större privatplacerare. Nyemissionen omfattar 4 310 346 aktier motsvarande ca 22,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget till en teckningskurs om 5,80 kronor per aktie.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted