Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 14 oktober 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast fredagen den 21 oktober 2022 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 14 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.secits.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 21 oktober 2022. Ifyllt formulär skickas till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, märk kuvertet "Bolagsstämma". Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected] Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.secits.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Ändring av bolagsordningen
 7. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för personaloptioner

 

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

 

Justeringspersoner (punkt 2)

Till justeringspersoner föreslås Wilhelm Bech-Jansen och Jonas Strömberg eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

 

Ändring bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande.

 

Nuvarande lydelse:

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 490 000 och högst 5 960 000 kronor.

 

 • 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 14 900 000 och högst 59 600 000.

 

Föreslagen lydelse:

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

 

 • 5 antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

 

Emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner (punkt 8)

Vid extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget ("Personaloptionsprogrammet 2022/2025" eller "Programmet"). Enligt villkoren för Programmet ska deltagare, som ett krav för tilldelning av personaloptioner, förvärva av bolaget redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 så att kravet på förvärv av redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 tas bort. I övrigt kvarstår villkoren för personaloptionsprogrammet oförändrade.

 

 ______________________

  

 

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 25 490 860. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [email protected] eller via post till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, senast fredagen den 14 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.secits.se senast onsdagen den 19 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

 

Tillgängliga handlingar

Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.secits.se, och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. SECITS Holding AB (publ) har organisationsnummer 559033-1988 och säte i Stockholm.

 

 

Stockholm i september 2022

SECITS Holding AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.Secits vinner sin första order på helhetslösning

Säkerhetsbolaget Secits vinner sitt första större helhetsuppdrag med en order på totalt ca 3 MSEK från ett internationellt bolag inom flyg- och rymdindustrin


SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.


Secits påbörjar rekrytering av ny VD

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.


Ny CFO för Secits-koncern

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.


SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.
Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted