Delårsrapport januari - mars 2022

Delårsrapport JANUARI - MARS 2022

Första kvartalet januari - mars 2022

 • Intäkterna uppgick till 34 766 (7 261) Tkr
 • EBITDA uppgick till 1 007 (-3 911) Tkr
 • Resultat per aktie var -0,21 (-0,30) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 004 (-4 627) Tkr

 

 Väsentliga händelser under kvartalet

 • Secits levererar säkerhet till myndighet
 • Bolaget har tecknat ett nytt ramavtal med en av de svenska storbankerna
 • Bolaget har påbörjar test för fordonsidentifikation och passagerarräkning med rederiet ForSea
 • Ted Jokiniemi utsågs till Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen
 • Secits förvärvar Westra Security Group larmcentral AB för 40 MSEK
 • Jonas Lundberg utsågs till VD

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Nyckeltal

KSEK

Kvartal

Kvartal

Helår

 

1 jan 2022 -
 31 mar 2022

1 jan 2021 -
31 mar 2021

1 jan 2021-   31 dec 2021

 

 

 

 

Intäkter

34 766

7 261

75 221

EBITDA

1 007

-3 911

-13 273

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

-6 004

-4 627

-17 633

 

 

 

 

 

VD HAR ORDET

Secits tog under första kvartalet stora steg för att stärka sin position på den svenska säkerhetsmarknaden. Vi har arbetat aktivt med att positionera våra olika affärsområden och skapa mer attraktiva erbjudanden för olika kundsegment. Inom kort kommer vi dessutom att ha alla certifieringar på plats och möta de branschstandarder som krävs för att vara en helhetsleverantör.

Försäljningen under kvartalet nästan femdubblades till 33,3 MSEK från 6,9 MSEK under första kvartalet i fjol. Den organiska försäljningen ökade med 7 procent. Försäljningsökningen och kostnadsbesparingar medförde att EBITDA vände och blev positivt med 1,0 MSEK från att under första kvartalet i fjol visat en minus på 3,9 MSEK.

Försäljningen var särskilt stark inom B2B-segmentet som redovisade en uppgång på 38 procent jämfört med första kvartalet i fjol. B2B stod under första kvartalet i år för 27 procent av försäljningen.

Vi ser en stor efterfrågan i segmentet. Företagsmarknaden är hårt reglerad samtidigt som branschen genomgår ett stort teknikskifte där många företag och myndigheter har anledning att se över sina lösningar. Utfasningen av 2G- och 3G-näten medför dessutom att många kommer att behöva uppdatera sina larmsystem. Sammantaget innebär detta att Secits har goda möjligheter att få utväxling på sin unika kompetens inom avancerade kameralösningar. Vår ambition är att leverera de traditionella säkerhetslösningar som försäkringsbolag kräver och reglerar, tillsammans med innovativa lösningar som även adresserar andra behov hos kunden än bara enbart sådana som gäller säkerhet.

Segmentet B2C (Säkra Larm) fortsätter att leverera såväl nykundsförsäljning som återkommande  intäkter från befintliga kunder. B2C svarade för 73 procent av koncernens försäljning under första kvartalet, varför affärsområdet har stor betydelse för hur koncernen som helhet utvecklas.

Detta är särskilt intressant eftersom majoriteten av alla hemlarm kommer att behöva uppdateras i samband med utfasningen av 2G- och 3G-näten (läs mer här: https://www.sakralarm.se/ar-du-redo-for-nedslackningen-av-2g-och-3g/ ). Vi är i full gång med att erbjuda befintliga kunder vårt nya testvinnande larmsystem IQ Panel.

Säkerhetsmarknaden för privatkonsumenter i Sverige innebär ständigt både möjligheter och utmaningar eftersom tekniken utvecklas snabbt och branschen inte är lika reglerad som på företagssidan. Branschen har på senare tid uppmärksammats negativt i media till följd av enstaka aktörers agerande. Den lärdom vi tar med oss är att Secits för att uppfattas som en pålitlig  säkerhetsleverantör, ständigt behöver förbättra och regelbundet säkerställa våra kunders integritet och säkerheten i allt det vi säljer och installerar.

Integrationen av Secits, Säkra Larm och Westra Security Group fortlöper och en ny funktionsorienterad organisation kommer inom kort att införas. Syftet är att skapa förutsättningar för en högre intern effektivitet men även för att bättre kunna möta marknadens behov. Med vår långa branscherfarenhet, djupa kunskap om de olika segmenten kombinerat med nytänkande har siktar vi på att bli branschens mest innovativa företag.

 

VD Jonas Lundberg

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 10e maj 2022 kl. 08:00 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 oktober 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 34 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige

Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag för Larmassistans Sveriges kunder. Under 2023 beräknas uppdraget ge Secits intäkter om minst 3,5 MSEK.SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete

Styrelsen och ledningen i SECITS Holding AB ("Secits" eller "Bolaget") vill genom detta pressmeddelande informera aktiemarknaden om koncernens status och det pågående integreringsarbetetSecits utser Paul Trygger till ny VD

Styrelsen för Secits Holding AB ("Secits") har utsett Paul Trygger till ny VD för koncernen.


Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.Secits vinner sin första order på helhetslösning

Säkerhetsbolaget Secits vinner sitt första större helhetsuppdrag med en order på totalt ca 3 MSEK från ett internationellt bolag inom flyg- och rymdindustrin


SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted