Delårsrapport JANUARI - JUNI 2021

Secits Holding AB

Delårsrapport april - juni 2021

Första halvåret januari - juni 2021

· Intäkterna uppgick till 13 147 (14 603) Tkr

· EBITDA uppgick till -8 666 (-4 042) Tkr, inklusive kostnader om 1 238 Tkr för ej genomfört förvärv av Bevakningsgruppen

· Resultat per aktie var -0,59 (-0,63) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 396 (212) Tkr

· Likviditeten uppgick till 10 530 (7 768) Tkr

· Soliditeten var 44,6 (35,1) procent

· Om förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB hade genomförts den 1 januari 2021,
så hade intäkterna för första halvåret uppgått till 64 996 Tkr och EBITDA till -3 245 Tkr

Andra kvartalet april - juni 2021

· Intäkterna uppgick till 5 886 (5 971) Tkr

· EBITDA uppgick till -4 755 (-3 033) Tkr, inklusive kostnader om 378 Tkr för ej genomfört förvärv av Bevakningsgruppen

· Resultat per aktie var -0,34 (-0,37) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 231 (1 273) Tkr

· Om förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB hade genomförts den 1 januari 2021,
så hade intäkterna för det andra kvartalet uppgått till 33 228 Tkr och EBITDA till -2 128 Tkr

Väsentliga händelser under kvartalet

· Secits förvärvade 100% av Säkra Larm i Sverige AB för 100 MSEK. Förvärvet väntas bidra till en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen.

· En riktad nyemission tillförde bolaget ca 25,0 MSEK före transaktionskostnader.

· Lösen av teckningsoptioner tillförde bolaget 1,2 MSEK.

· Erik Bech-Jansen utsågs till ny VD för att driva bolagets tillväxtstrategi.

· Årsstämman valde tidigare VD Jens Wingren som ny ledamot i styrelsen, samt omvalde Stefan Wilhelmson som ordförande och Ulrika Strömberg som ledamot.

· Björn Almroth, säljare av Säkra Larm i Sverige AB, valdes in i styrelsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· En ny koncernledning utsågs bestående av VD Erik Bech-Jansen, försäljningschef Karl Weeks, COO Veronika Sjövik Sten, marknadschef Ted Jokiniemi och CFO Nina Kronberg.

· Mats Larsson anställdes som ansvarig för B2B-försäljning.

· Styrelsen beslutade att emittera 4 145 079 aktier till säljarna av Säkra Larm i Sverige AB

Nyckeltal

KSEK Kvartal Kvartal Ackumulerat Ackumulerat Helår
1 apr 2021 -
30 jun 2021
1 apr 2020 - 30 jun 2020 1 jan 2021 - 30 jun 2021 1 jan 2020- 30 jun 2020 1 jan 2020- 31 dec 2020
Intäkter 5 886 5 971 13 147 14 603 31 479
EBITDA -4 755 -3 033 -8 666 -4 042 -5 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2 231 1 273 -2 396 212 -3 393

VD HAR ORDET

Ett nytt kapitel för Secits

Köpet av Säkra Larm öppnar ett nytt kapitel för Secits. Hade förvärvet genomförts den 1 januari hade koncernen visat en omsättningsökning om 51,8 MSEK och en resultatförbättring om 5,4 MSEK för perioden januari-juni. Detta visar på vikten av att omvandla Secits från ett specialistföretag inom kameraövervakning till ett säkerhetsbolag med ett bredare utbud av tjänster och produkt-grupper.

Dock har, samtidigt som Secits nu har en ny framtid, både försäljnings- och kostnadsnivån första halvåret 2021 påverkats av först en förvärvsprocess som avbryts efter en grundlig genomlysning av målbolaget, sedan ett VD-byte och därpå ett förvärv av ett avsevärt större bolag som slutförs några månader senare efter ännu en intensiv DD-process. Det finns många kostnader av engångskaraktär i halvårsbokslutet och fokus på nyförsäljningen har inte varit så stark som det borde.

Försäljningsorganisationen har därför omvandlats och lagts under den tidigare Säkra-organisationen, vilket har skapat ett avsevärt skarpare fokus för de personer som arbetar med B2B-försäljning i Secits. Flera personer med gedigen bakgrund från säkerhetsbranschen har dessutom kunnat rekryterats för att bidra till ett mer målriktat och effektivt säljarbete, vilket vi räknar med snart kommer att bli synligt.

CCTV, inbrottslarm, branddetektion och passagesystem sätts samman till olika samlade produkt-paket för att passa kunder som söker helhetslösningar, vilket vi räknar med också kommer bidra till att skapa försäljning. Vi genomför även ett certifierings- och ackrediteringsarbete för att säker-ställa att bolaget kan medverka i ett stort antal privata och offentliga upphandlingar, och etablerar strategiska samarbeten som ger bolaget större räckvidd.

Integrationsarbetet fortlöper väl och i positiv anda. De förbättringar som vi tidigare har berättat om håller på att förverkligas. En ny koncernledning har etablerats, och ett antal ytterligare effekti-viseringsprojekt och kostnadsbesparingar har identifierats.

Jag ser fram mot att fortsätta arbetet med att bygga ett starkt säkerhetsbolag med ett brett tjänsteutbud och många nöjda kunder.

VD Erik Bech-Jansen

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: [email protected]

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2021 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer


Ny CFO för Secits-koncern

Jonas Lundberg tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 1 oktober 2021. Jonas har en gedigen bakgrund inom teknikintensiva industriella bolag och kommer närmast från Oerlikon Balzer Nordic där han varit både CFO och CEO.


Secits Holding AB utvidgar och förlänger samarbete med dagligvarukedja.

Secits Holding har tecknat ett avtal om säkerhetstjänster för ca 10 nyetableringar och ett motsvarande antal uppgraderingar för en stor aktör inom dagligvaruhandel.


Secits Holding AB (publ) tecknar avtal med Statlig myndighet.

Secits Holding har tecknat ett avtal med en statlig myndighet där bolaget ska utföra vissa säkerhetstjänster. Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 miljoner sek årligen.Secits Holding AB (publ) emitterar vederlagsaktier

Styrelsen har beslutat att emittera totalt 4 145 079 aktier, som i sin helhet ska användas som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB som förvärvades juni 2021.


Secits integrerar Säkra Larm, utser ny ledning

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.


Secits anställer Mats Larsson som ansvarig för business to business försäljningen för koncernen.

Mats Larsson har över 20 års erfarenhet inom CCTV-industrin och kommer senast från Hikvision. Mats har med sig stor erfarenhet från kvalificerade projekt från både Hikvision och Axis och har med stor succé drivit strukturerat projektförsäljning under många år inom säkerhetssektorn.


Rättelse, Secits slutför förvärv av Säkra Larm AB

Rättelsen avser rubriken på pressmedeande publicerat 2021-06-21 07:59

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som meddelandes den 21 maj 2021. Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för tillväxt.


Secits bekräftar registrering av riktat emission

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som meddelandes den 21 maj 2021. Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för tillväxt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted