Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

Perioden september 2017 - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 615 (6 979) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 191 (-2 235) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 650 (-2 123) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,40) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 494 (-1 993) tkr

September 2016 - december 2017**

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 204 (15 320) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 540 (-1 930) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 934 (-2 126) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,37 (-0,44) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 772 (-590) tkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,7 (4,1) procent
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 853 (190) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda 23 (7). Antal anställda vid periodens utgång 33 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017
** jämförelseperioden avser räkenskapsåret 2 november 2015 - 31 augusti 2016

VD har ordet

Sammanfattning - Här står vi idag

Som VD är jag stolt att idag kunna blicka tillbaka på SECITS- koncernens verksamhetsår, som täcker perioden 1 september 2016 till 31 december 2017.

Jag kan konstatera att vi under året har fördubblat omsättningen till 44,2 MSEK, helt i linje med vår satsning på kraftig tillväxt, genom en kombination av förvärv och organisk ökning. Under samma tid har kostnaderna inte ökat i motsvarande omfattning och vi levererade ett positivt kassaflöde på 1,49 MSEK under sista rapportperioden 2017.

Bolaget har under året och den senaste perioden haft betydande engångskostnader- hänförliga till notering, utveckling och omstrukturering, De direkta kostnaderna för perioden september - december beräknas till 2Mkr och för verksamhetsåret 6Mkr. Utöver direkta kostnader finns även betydande indirekta kostnader i samband med koncernuppbyggnaden och företagsförvärv (MKS) som belastar årets resultat.

Vi har en lyckad börsintroduktion på Nasdaq First North bakom oss och har blivit mycket väl mottagna på en marknad med stor efterfrågan av trygghetslösningar, vilket visat sig i både helt nya och förnyade kundavtal samt strategiska partnersamarbeten.

Genom förvärvet av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB har vi dessutom stärkt vår marknadsposition markant. Vi har nu tillsammans ungefär 31 000 installerade kameror, vilket är dubbelt så många som för ett år sedan.

Vi går stärkta in i 2018 med en stabil organisation där de flesta omstruktureringskostnader och teknikinvesteringar redan är gjorda. Vi ser nu fram emot att teckna nya kundavtal, utveckla de stora avtal vi tecknat under 2017 och kapitalisera på de utvecklingsprojekt som börjar bära frukt. Dessutom fortsätter vi att kombinera organisk tillväxt med en förvärvsstrategi för att kunna fortsätta att växa aggressivt.

Årsberättelse - återblick
Vid årsskiftet 2016 - 2017 omstrukturerades koncernen. Föreliggande årsbokslut blir därför vårt första.

Företagets ledning lade en plan för att inleda en aggressiv tillväxtresa och koncernen formades som fyra rörelsedrivande bolag. Bolagen är verksamma inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning och omfattar även en datahall för IT-drift med service och supportfunktioner. De har sammanförts med SECITS Holding AB som moderbolag.

Den nybildade koncernen hade första våren cirka 15 000 kameror driftsatta. Dessutom fanns två egenutvecklade tjänster för säker bildkommunikation, Safe Connect och Cloud View. 

SECITS erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation och idrifttagande. Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänster i fleråriga drifts- och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter och installationstjänster.

Arbetet med att slå ihop företagen startade under förra våren och den nybildade koncernen hade vid denna tidpunkt 17 anställda. Två affärsområden skapades, Retail och Bank.

Under denna period inleddes även planeringen för att genomföra en börsintroduktion. Mycket kraft lades på att bygga en fungerande stabil koncern och skapa underlag för introduktionen på Nasdaq First North.

Den lyckade börsintroduktionen den 11 maj 2017 gav koncernen en plattform för att accelerera tillväxttakten. Nya medarbetare anställdes i olika roller på företaget.
SECITS tecknade avtal med den finska säkerhetskoncernen Securi OY för att trygga leveranser på den finska marknaden, där många svenska retailkedjor etablerar butiker.

En del i vår tillväxtstrategi är att genomföra förvärv. Styrelsen beslöt därför att förvärva det Helsingborgsbaserade företaget MKS Sverige AB, vilket genomfördes per den 30 juni 2017. I och med detta förvärv kunde ett nytt affärsområde, Offentliga myndigheter, startas succesivt under hösten med redan starka kunder inom stats- och ordningsmakt. Förvärvet innebär också att SECITS stärker närvaron inom de befintliga affärsområdena Retail och Bank.

SECITS har vid utgången av 2017 levererat cirka 31 000 kameror på den svenska marknaden. Genom förvärvet av MKS tillförs verksamhet även i Danmark, vilket ger SECITS ett fotfäste i på andra sidan Öresund. Arbetet med att införliva MKS har pågått under hösten och jag räknar med att vi färdigställer detta arbete under första kvartalet 2018.

SECITS fortsätter att investera i att hitta rätt människor och i den tekniska infrastrukturen för att kunna kapitalisera på våra stora avtal och fortsätta den starka tillväxten. Företaget hade vid årsskiftet 2017 - 2018 vuxit till 33 medarbetare. 

Marknaden - stark efterfrågan
Under 2017 har vi märkt av ett ökat fokus på trygghet och säkerhet i den offentliga debatten, inte minst efter att terrorhotet blivit mer påtagligt också här hemma i Sverige. Samtidigt visar trygghetsmätningar att oron för att utsättas för brott ökar bland medborgarna. I kölvattnet av detta höjs nu röster om ökad kameraövervakning och vi ser också att lagändringar är på gång.

På SECITS ser vi att vår position - att kunna erbjuda lösningar som skapar trygga miljöer med hjälp av smarta uppkopplade kameror (Internet of Things (IoT)) - ger oss ett gynnsamt läge på marknaden.

Att erbjudandet ligger rätt visar inte minst de fina kundavtal vi slutit under året. Inom Retail tecknades avtal med Ahlsell, Synsam, Netto, Lidl, Kicks och Bergendahlsgruppen. Inom banksektorn levererar vi nu våra säkerhetstjänster till alla de fyra svenska storbankerna.

I oktober lanserade SECITS en ny mobil kameratjänst som använder 4G-nätet, vilket möjliggör kameraövervakning där det inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Den nya tjänsten öppnar därmed för nya användningsområden inom exempelvis transport och blåljusmyndigheter, liksom andra delar av den offentliga sektorn.

Under våren och sommaren har SECITS lagt stor kraft på ett utvecklingsprojekt inom telekomområdet för att kunna leverera säkerhetslösningar genom bredbandsnätet mot både privatpersoner och företagsmarknaden. Projektet ledde fram till att avtal tecknades med bredbandsleverantören A3 (f.d. Alltele/T3) och med det norska säkerhetsföretaget Safe4. SECITS har också inlett ett samarbete med el- och energiföretaget Elajo, med avtal i september 2017. De första leveranserna med de nya IoT-tjänsterna installerades under senhösten.

Genom förvärvet av MKS utökades erbjudandet av kameraövervakningstjänster även med varularm, vilket kompletterar SECITS portfölj främst gentemot retailkunder. Ett avtal med det holländska världsledande företaget för RF-RFID- system, Nedap, under hösten, innebär att SECITS erbjudande nu även omfattar molnbaserade varularmstjänster. De första beställningarna, som inkom i slutet av 2017, är planerade för leverans i inledningen av 2018. 

Resultatet - Tillväxt
SECITS har sedan föregående rapport den 31 augusti dubblerat omsättningen samtidigt som kostnaderna inte ökat med mer än 45%, vilket påverkat rörelseresultatet positivt.

Vi levererar ett positivt kassaflöde för de fyra sista månaderna 2017 vilket är mycket glädjande. Det visar att organisationens leveransförmåga är i linje med vår strategi och att de stora avtal vi tecknat i kombination med befintliga kunder ger ett positivt resultat.

SECITS har under 2017 tagit stora kostnader, huvudsakligen av engångskaraktär, för att skapa en koncern av fyra tidigare självständiga bolag, följande börsintroduktion, företagsförvärv, teknikinvesteringar, rekryteringar och struktureringskostnader. Därmed tvingas koncernen redovisa ett påtagligt negativt resultat, trots den snabba tillväxten i omsättning men med lägre rörelsekostnader och ett positivt kassaflöde i slutet av året.

2018 - fortsatt tillväxtresa
Vi går nu stärkta in i 2018 med en fungerande koncern och stabil organisation med tre starka nyetablerade affärsområden, Retail, Bank och Offentliga myndigheter. Affärsområdenas uppgift är att ta hand om alla fina kundavtal som tecknades 2017 och växa med nya kunder. Samtidigt ska vi kapitalisera på de utvecklingsprojekt som pågår, där vi under 2017 investerat mycket tid och resurser.

Ytterligare förvärv samt organisk tillväxt utgör bränslet till en fortsatt aggressiv tillväxt. Jag ser fram emot att leda företaget vidare på resan tillsammans med kunder och investerare för att stärka vår position som ett marknadsledande företag inom IT- baserade säkerhetstjänster.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ 

Kommande rapporter
26 april 2018, Årsredovisning 2016/2017
5 juni 2018, Årsstämma 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se

Stockholm den 21 februari 2018

Gerhard Larsson
Styrelseordförande

Anna-Carin Bjelkeby
Styrelseledamot

Hans Molin
Verkställande direktör

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per Holmgren
Styrelseledamot

Stefan Wilhelmson
Styrelseledamot

Per Lind
Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Hans Molin, CEO telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018 08:40 CEST.

Kort om SECITS:
SECITS är en leverantör av nästa generations IT baserade säkerhetstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.


Valberedningen föreslår Jens Wingren till styrelsen

Valberedningen i säkerhetsbolaget Secits föreslår nyval av Jens Wingren till styrelsen samt omval av ordförande Stefan Wilhelmson och ledamoten Ulrika Strömberg.


Secits utser Erik Bech-Jansen till ny VD

Säkerhetsbolaget Secits har utsett Erik Bech-Jansen till ny VD. Erik Bech-Jansen har en bred affärsbakgrund där han i ledande befattningar fokuserat på affärs- och verksamhetsutveckling i olika koncerner och konstellationer.Secits avser förvärva 60% av Säkra Larm för ca 60 MSEK

Secits avser att förvärva 60 procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 MSEK kontant och en säljarrevers om 30 MSEK. Förvärvet väntas framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits.


Secits säljer system för kundräkning till gymkedja

Secits har ingått avtal med en större gymkedja om att med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många personer som befinner sig i varje gymlokal. Tekniken möjliggör för kedjan att säkerställa att inte fler än tillåtet vistas i lokalerna samtidigt


Secits och Bevakningsgruppen avslutar förhandlingar

Secits och Bevakningsgruppens ägare har beslutat att inte gå vidare med Secits planerade förvärv av Bevakningsgruppen. Skälet till att förhandlingarna avslutas är att parterna saknar samsyn kring framtidsfrågor.Secits ingår avsiktsföklaring om att förvärva Bevakningsgruppen för ca 70 MSEK genom en apportemission.

Secits har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Efter förvärvet är avsikten att Bevakningsgruppens ägare kommer inneha ca 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Secits. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted